Lautakunta

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

SOVELTAMISOHJE  4/2010             

SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2011

KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ

KORVATTAVA VAHINKO

Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon johdosta maksetaan korvausta liikennevakuutuksesta sen vuoksi, ettei moottoriajoneuvoa ole voitu käyttää (seisonta-aika).

Seisonta-ajan korvauksella pyritään korvaamaan moottoriajoneuvon hankkimisesta aiheutuneet kustannukset, jotka tietyn tyyppisillä ajoneuvoilla on keskimääräisesti. Korvauksen maksamiseksi riittää, että vahingonkärsinyt osoittaa korvattavan seisonta-ajan pituuden. Mikäli vahingonkärsinyt näyttää kärsineensä todellista vahinkoa yli kulloinkin voimassaolevan ohjeen mukaisen seisonta-aikakorvauksen, korvataan täyden korvauksen periaatteen mukaisesti todellisen vahingon määrä.

Jos korvaus sen sijaan maksetaan näitä normeja korkeampana esimerkiksi korvaamalla todelliset matkakulut tai ansionmenetys, on korvaus maksettava ainoastaan seisonta-aikaan sisältyviltä todellisilta käyttöpäiviltä.

 Ajoneuvon korjaaminen

Normin mukainen seisonta-ajankorvaus on kaikissa moottoriajoneuvoluokissa maksettava jokaiselta seisontapäivältä. Korvausten maksamisen edellytyksenä on, että yhtiölle on toimitettu luotettava selvitys seisonta-ajasta, esimerkiksi korjaamon seisonta-ajan todistus. Ellei todistusta seisonta-ajasta ole saatavissa, korvataan arvioitu seisonta-aika. 

Jos ajoneuvo ei ole ollut liikennekelpoisessa kunnossa eikä se ole ollut väliaikaiskorjauksella siihen kuntoon saatettavissa on korvaus maksettava myös korjaamoajan ja varaosien välttämättömältä odotusajalta. 

Ajoneuvon lunastaminen

Moottoripyörät, paketti- ja henkilöautot

Liikennevakuutuslain 6 §:n 3 momentin mukaisissa moottoriajoneuvon lunastustapauksissa maksetaan seisonta-ajan korvaus enintään 14 päivältä, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Lunastustapauksissa on seisonta-ajan korvaus maksettava edellä sanotun lisäksi vahinkopäivästä lukien siihen päivään saakka jolloin vahinkoa kärsinyt tuli tietoiseksi siitä, että vaurioitunut ajoneuvo ei ole kohtuullisin kustannuksin korjattavissa. Vahinkoa kärsinyt voi tulla tietoiseksi lunastamisesta joko vaurioiden laadun ja laajuuden perusteella tai vakuutusyhtiön ilmoituksen perusteella.

Muut kuin moottoripyörät, paketti- tai henkilöautot

Muiden kuin moottoripyörien, paketti- tai henkilöautojen (esim. raskas kalusto) osalta maksetaan korvaus kuitenkin ajalta, joka kuluu lunastetun ajoneuvon tilalle tulevan vaurioitunutta tai tuhoutunutta vastaavan ajoneuvon hankkimiseen ja varusteluun. Muun selvityksen puuttuessa korvaus maksetaan 30 päivältä.

KULJETTAJAN PALKAN KORVAAMINEN

Yrityskäytössä olevan ajoneuvon vaurioiduttua tai tuhouduttua korvataan liikennevakuutuksesta myös kyseisen ajoneuvon kuljettajan palkka seisonta-ajalta.  Kuljettajan palkkakorvausta ei tule kuitenkaan maksaa ellei yritys joudu maksamaan kuljettajalle palkkaa eikä jos kuljettaja voi jatkaa tai olisi voinut jatkaa työntekoa autonkuljettajana yrityksen käytössä olevalla muulla autolla. Kuljettajan palkan korvaus on joko yksin- tai kaksinkertainen riippuen siitä käytettiinkö vaurioitunutta ajoneuvoa ennen liikennevahinkoa säännölliseen yksivuoro- tai kaksi vuoroajoon. Yrityskäytössä olevilla ajoneuvoilla ei tässä tarkoiteta ns. työsuhdeautoja.

Kuljettajan palkkaa ei tule erikseen korvata siltä ajalta, jolta kuljettajalle suoritetaan henkilövahingon johdosta ansionmenetyksen korvausta. Jos yritys on maksanut sairausajan palkan kuljettajalle, korvataan maksettu määrä yritykselle. Palkkakulujen normikorvausta koskeva soveltamisohje vuodelle 2011 annetaan erikseen.

TAULUKON KÄYTTÄMINEN

Ajoneuvon iän vaikutus korvaukseen

Taulukon mukainen hankintahintaa vastaava normikorvaus maksetaan kaikissa ajoneuvoryhmissä alle 5 vuotta vanhan ajoneuvon seisonta-ajalta. Ajoneuvon ikä lasketaan kalenterivuosittain.

Viisi vuotta ja sitä vanhemman ajoneuvon seisonta-ajan korvaus maksetaan vauriohetken käyvän arvon mukaan. Ajoneuvon hintaluokitus määräytyy vahinkohetken käyvän arvon mukaan. Jos ajoneuvo on uushankintahinnan mukaan kuulunut ajoneuvoryhmän halvimpaan hintaluokkaan, maksetaan viisi vuotta ja sitä vanhemman ajoneuvon seisonta-ajan korvauksena ajoneuvoryhmän halvimman hintaluokan mukainen normikorvaus puolitettuna.

Taksiautot

Kahdessa vuorossa käytettävän taksiauton seisonta-aikaa koskevan normikorvauksen maksaminen seisonta-ajalta edellyttää taksin säännöllistä käyttöä kahdessa vuorossa ympäri vuoden. Tämän vaatimuksen katsotaan täyttyvän, jos ammatinharjoittaja voi osoittaa, että hänellä on palveluksessaan kuljettaja tai kuljettajia ja ko. auton ajotuntimäärä on yli 3600 tuntia vuodessa.

Poliisiautot

Luokkaan poliisiauto 1 luetaan pakettiautorunkoiset partioautot ja liikennevalvonnan videohenkilöautot. Luokkaan poliisiauto 2 luetaan muut poliisiautot, kuten henkilömalliset partioautot ja tunnuksettomat, siviilikäytössä olevat poliisiautot.

Matkailuautot ja -perävaunut

Henkilöautoja koskevia korvausnormeja voidaan soveltuvin osin käyttää myös matkailuautojen ja -perävaunujen seisonta-ajan korvausten määrittelyyn.

Taulukko

SEISONTA-AIKAKORVAUKSET 2011                                                                                       Ajoneuvolaji

Ajoneuvojen 

hintaluokitus t €

       Normikorvaus

        euroa/päivä

Henkilöauto

0,0 - 19,0

9,84

Henkilöauto

19,0 - 23,0

11,91

Henkilöauto

23,0 - 28,0

14,65

Henkilöauto

28,0 - 34,0

17,78

Henkilöauto

34,0 - 45,0

22,95

Henkilöauto

45,0 -

29,16

Taksi yhdessä vuorossa

27,78

Taksi kahdessa vuorossa

46,78

Pakettiauto

16,27

Moottoripyörä

0,0 - 5,0

5,78

Moottoripyörä

5,0 - 15,0

12,43

Moottoripyörä

15,0 -

20,65

Traktori

0,00 - 35,0

15,42

Traktori

35,0 -

30,68

Kuorma-auto

0,0 - 25,0

17,71

Kuorma-auto

25,0 - 50,0

31,86

Kuorma-auto

50,0 - 75,0

53,35

Kuroma-auto

75,0 - 100,0

70,46

Kuorma-auto

100,0 - 150,0

95,93

Kuorma-auto

150,0 - 200,0

120,63

Kuorma-auto

200,0 - 250,0

134,96

Kuorma-auto

250 -

157,96

Perävaunu (kuorma-auton)

0,0 - 25,0

11,69

Perävaunu (kuorma-auton)

25,0 - 50,0

22,20

Perävaunu (kuorma-auton)

50,0 - 75,0

32,93

Perävaunu (kuorma-auton)

75,0 - 100,0

43,45

Perävaunu (kuorma-auton)

100,0 - 125,0

53,96

Perävaunu (kuorma-auton)

125,0

64,47

Linja-auto

0,0 - 50,0

28,58

Linja-auto

50,0 - 100,0

54,21

Linja-auto

100,0 - 150,0

80,83

Linja-auto

150,0 - 200,0

105,80

Linja-auto

200,0 - 250,0

129,41

Linja-auto

250,0 - 300,0

152,33

Linja-auto

300,0 - 350,0

173,88

Linja-auto

350,0 -

195,43

Poliisiauto 1

19,45

Poliisiauto 2

13,08

Sairasauto

41,83

Kouluauto, henkilöauto alue 1*)

0,0 - 30000

20,31

Kouluauto, henkilöauto alue 3,5,7*)

19,78

Kouluauto, kuorma-auto alue 1*)

0,0 - 100000

42,34

Kouluauto, kuorma-auto alue 3,5,7*)

40,95

Vuokra-auto, henkilöauto

0,0 - 20,0

21,52

Vuokra-auto, henkilöauto

20,0 -

33,27

Hautausauto

23,14

*) Alue 1 Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Alue 3, 5, 7 muu maa

Tämän soveltamisohjeen mukaisia normikorvauksia käytetään 1.1.2011 ja sen jälkeen alkaneen seisonta-ajan korvauksia maksettaessa. Jos seisonta aika ajoittuu kahdelle kalenterivuodelle, maksetaan korvaus soveltaen niitä normeja, jotka kulloinkin ovat olleet voimassa.

Vuosikertomukset