Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Familjepension

LV 12/2999

Nämndens plenum 1.2.2013

UPPGIFTER OM HÄNDELSEFÖRLOPPET

A omkom i en trafikskada år 2005. I nämnden var det fråga om A:s barn B:s rätt till familjepension. B hade ingått äktenskap år 2011.

Försäkringsanstalten föreslog att den år 2006 fastställda utbetalningen av familjepension till B skulle upphöra år 2012 till följd av det år 2011 ingångna äktenskapet.

NÄMNDENS UTLÅTANDE

Det är fråga om ett ersättningsärende som avses i 6 § i lagen om trafikskadenämnden (441/2002) och som försäkringsanstalten ska begära nämndens utlåtande om.

Enligt 1 § i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts från trafikförsäkringen en person- eller egendomsskada som uppkommit i följd av motorfordons användning i trafik.

Enligt 6 § i trafikförsäkringslagen bestäms ersättning för en trafikskada med tillämpning av 5 kap. 2-5 § och 7 kap. 3 § i skadeståndslagen (412/1974)..

Enligt 4 § 2 mom. i lagen om trafikskadenämnden kan nämnden ge allmänna tillämpningsrekommendationer i ärenden om ersättning enligt trafikförsäkringslagen och i principiella frågor om tillämpningen av trafikförsäkringslagen. I syfte att främja enhetligheten i ersättningspraxis har trafikskadenämnden meddelat normer och instruktioner som den har beaktat vid sidan av den övriga framlagda utredningen när den gett sitt utlåtande.

Familjepension

I 5 kap. 4 § i skadeståndslagen sägs det att om någon som är berättigad till underhåll eller underhållsbidrag blir utan nödig försörjning på grund av att den underhållsskyldige har omkommit, ska till honom eller henne med beaktande av den skadeståndsskyldiges tillgångar och omständigheter utdömas i skadestånd det som han eller hon behöver till dess han eller hon själv kan försörja sig. Ersättningens storlek bestäms i enlighet med kalkylgrunderna i trafikskadenämndens normer och instruktioner.

Enligt bestämmelserna i äktenskapslagen är makar underhållsskyldiga gentemot varandra. Enligt lagen om underhåll för barn har barn rätt att erhålla underhåll av föräldrarna, och detsamma gäller adoptivbarn som adopterats med stöd av adoptionslagen. Berättigade till ersättning för förlust av underhåll (familjepension) är på grundval av underhållsskyldigheten den efterlevande maken, barn och adoptivbarn.

Enligt de tillämpningsanvisningar som trafikskadenämnden har meddelat är ett nytt äktenskap eller samboförhållande som den efterlevande maken har ingått en omständighet som bör beaktas när man prövar behovet av ersättning för förlust av underhåll. Nämnden anser i regel att ett nytt äktenskap eller samboförhållande som en efterlevande make ingår förbättrar eller förändrar den ersättningsberättigades ekonomiska förhållanden på så sätt att inget behov av ersättning för förlust av underhåll från trafikförsäkringen längre finns.  

Familjepension betalas från trafikförsäkringen till barn tills de fyller 18 år. Ersättning kan betalas upp till 21 års ålder, om barnet fram till den åldern ännu bedriver studier i syfte att utbilda sig för ett yrke och studierna hindrar honom eller henne från att försörja sig själv.  

Nämnden konstaterade att det i regel kan förmodas att makarnas underhållsskyldighet som baserar sig på äktenskapslagen fullgörs i fråga om en efterlevande make som ingår ett nytt äktenskap och att det nya äktenskapet förbättrar den ersättningsberättigades ekonomiska förhållanden. Däremot behöver det utredas från fall till fall på vilket sätt ingåendet av äktenskap påverkar de ekonomiska förhållandena och underhållsbehovet i fråga om personer som är yngre än 21 år och vars förälder har omkommit i en trafikskada. Barnets rätt till familjepension kan inte dras in utan att en sådan utredning har gjorts.    

Enligt studieintyget hade B inlett sina gymnasiestudier år 2009 med målet att avlägga studentexamen julen 2012. Nämnden hade inte tillgång till några senare uppgifter.

Nämnden ansåg att försäkringsanstalten bör betala familjepension till B i enlighet med det utlåtande som nämnden gett år 2006.

Nämnden var enig.