Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Användning i trafik

LV 12/86

Nämndens plenum 22.3.2013

HÄNDELSEFÖRLOPPET

Ett fordon var inne i en besiktningshall för att besiktas. Efter det att lysena hade kontrollerats körde besiktningsingenjören fram fordonet till en fordonslyft, varvid fordonet rörde sig över rullar för testning av stötdämpning och bromsar. Det var meningen att besiktningsingenjören skulle köra bilen ut ur besiktningshallen via lyften. Av misstag tryckte föraren på gaspedalen i stället för bromspedalen. Följden var att fordonet körde av fordonslyften, törnade mot en pelare som hörde till lyften och stannade där. Pelaren skadades. I ärendet är det fråga om huruvida det är en trafikskada.

Det trafikförsäkringsbolag där fordonet var försäkrat ansåg i sitt ersättningsbeslut att skadan inte var ersättningsgill enligt trafikförsäkringslagen, eftersom fordonet inte användes i trafik i den bemärkelse lagen avser. Vid skadetillfället fanns bilen inomhus i besiktningshallen. De granskningar, åtgärder, tester m.m. som hänför sig till besiktningen hänförs till reparationer som avses i lagen eller är väsentligen annat än person- eller godsbefordran. Händelsen kan jämställas med att ett fordon körs upp på en verkstadslyft på en bilverkstad. Försäkringsbolaget åberopade 2 § 2 och 3 punkten i trafikförsäkringslagen.

I andra hand ansåg försäkringsbolaget att skadan inte var ersättningsgill eftersom besiktningsföretaget A Ab själv hade orsakat skadan som drabbade A Ab:s egendom. En anställd vid A Ab hade i sitt arbete åsamkat arbetsgivaren skadan på lyftanordningen. A Ab hade varit en sådan fordonsförare som avses i lagens 5 § 4 punkt.

I sin anhållan om utlåtande ansåg A Ab för sin del att försäkringsbolagets beslut baserade sig på en obefogat vid tolkning av2 § 2 och 3 punkten i trafikförsäkringslagen och att begreppet trafik begränsades onödigt mycket. Det var inte motiverat att tillmäta öppnandet av dörren en avgörande betydelse. Det väsentliga i sammanhanget är förarens avsikt, som var att köra ut bilen ur hallen genom dörröppningen.

Enligt A Ab:s uppfattning kan 5 § 1 mom. 4 punkten i trafikförsäkringslagen inte tillämpas i detta fall. Skadan drabbade inte fordonsägarens eller fordonsförarens egendom, utan egendom som tillhörde en annan, nämligen A Ab. Det är inte befogat att anse att besiktningsingenjören är identisk med A Ab. Fordonet träffade inte lyftdörren.

NÄMNDENS UTLÅTANDE

Enligt 1 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts skada som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom från trafikförsäkringen.  

Enligt lagens 2 § 2 punkt är motorfordonet inte i trafik i den bemärkelse trafikförsäkringslagen avser, när det på en utanför trafiklederna befintlig plats används för arbete på gårdsbruk eller för väsentligt annat ändamål än person- eller godsbefordran. Enligt 2 § 3 punkten i samma lag är motorfordonet på motsvarande sätt inte i trafik, när det förvaras eller repareras i garage eller reparationsverkstad eller på annan utanför trafiklederna befintlig plats.

Enligt lagens 5 § 4 punkt ersätts en skada inte från motorfordonets trafikförsäkring, om den drabbat egendom som funnits i motorfordonet eller fordonsägarens eller fordonsförarens övriga egendom; från försäkringen ersätts dock skador på kläder eller andra personliga bruksföremål som passagerare haft på sig eller med sig.

Enligt vedertagen ersättningspraxis anses skador som inträffar t.ex. vid körning in i eller ut ur en tvätthall vara trafikskador, eftersom avsikten då har varit att bege sig ut i trafik med bilen. Detsamma gäller reparationsverkstäder, besiktningshallar och andra utrymmen genom vilka motorfordon körs. Det avgörande med avseende på ersättningsfrågan är att avsikten när skadan inträffade varit att bege sig ut i trafik med bilen. Det saknar däremot betydelse om halldörren redan stod öppen för detta ändamål eller inte. Nämnden hänvisar till utlåtande 72/80 13 § som getts av den nämnd som avses i 17 a § i trafikförsäkringslagen(279/1959).

Nämnden konstaterade att det begränsande villkoret i 5 § 4 punkten i trafikförsäkringslagen inte är tillämpligt i detta fall, eftersom skadan inte drabbadefordonsägarens eller fordonsförarens egendom. Besiktningsingenjören som orsakade skadan i sitt arbetekan inte anses vara identisk med A Ab på basis av sin anställning.

Eftersom det hade varit meningen att fordonet skulle köras ut ur besiktningshallen och fordonslyften hade skadats i det sammanhanget skulle kostnaderna för reparation av skadorna ersättas på basis av fordonets trafikförsäkring.  

Nämnden var enig.