Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Korvattavuus

LV 13/2783

Lautakunnan istunto 3.10.2014

TAPAHTUMATIEDOT

Henkilö X oli loukkaantunut jäätyään ns. trukkiväylällä leipomon pakkausalueella trukin yliajamaksi. Kysymys lautakunnassa oli siitä onko kyseessä liikennevakuutuslain tarkoittama liikennevahinko. 

Lausuntoa pyytäneen tapaturmayhtiön käsityksen mukaan kyseessä on liikennevakuutuslain tarkoittama liikennevahinko, mutta trukille liikennevakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö on katsonut,ettei kyseinen vahinko ole korvattavissa liikennevakuutuslain perusteella. Leipomon pakkausaluetta ei liikennevakuutusyhtiön mukaan voi katsoa liikennealueeksi. Näin ollen sattunut vahinko ei ole aiheutunut trukin liikenteeseen käyttämisestä liikennevakuutuslain 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Kyseisessä hallissa ei liiku ulkopuolisia jalankulkijoita eikä ajoneuvoja, ainoastaan trukkeja ja työntekijöitä.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko. Liikennevakuutuslaissa ei ole määritelty, mitä liikenteeseen käyttämisellä tarkoitetaan. Tätä ei ole määritelty myöskään liikennevakuutuslain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 68/1958). Liikennevakuutusjärjestelmä on kuitenkin luotu kattamaan niin sanotun liikenteellisen riskin aiheuttamia vahinkotilanteita ja yleisesti on katsottu, että liikennevakuutuksesta voidaan korvata ainoastaan tämän riskin toteutumisen seurauksena aiheutuneet vahingot.

Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisellä tarkoitetaan kaikkea sellaista ajoneuvon käyttämistä, mikä on luonteenomaista sen käyttämiselle sellaiseen tarkoitukseen, johon se on valmistettu. Liikenteeseen käyttäminen voi olla erilaista esimerkiksi henkilöauton, kuorma-auton, moottorikelkan ja muiden moottorikäyttöisten ajoneuvojen osalta.

Ajoneuvon on katsottava olevan liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä silloin, kun sitä käytetään henkilön tai tavaran kuljettamiseen tiellä tai sen ulkopuolella tai se on muutoin liikenteessä, esimerkiksi pysäköitynä. Liikenteeseen käyttämiseksi katsotaan vakiintuneesti myös kuljettajan ja matkustajan ajoneuvoon nouseminen tai sieltä poistuminen samoin kuin ajoneuvon lastaaminen tai purkaminen. Liikenteeseen käyttämisen riskit voivat toteutua myös silloin, kun ajoneuvo on liikkumattomana tai sillä lähdetään liikkeelle, jos aiottu toimenpide liittyy välittömästi ajoneuvon liikenteeseen saamiseen.

Ajoneuvon liikenteessä oloa sellaisenaan ei poikkeuksetta voida katsoa liikenteeseen käyttämiseksi. Moottoriajoneuvo saattaa sinänsä olla osallisena vahingossa, mutta vahinko on voinut sattua sellaisesta moottoriajoneuvon käyttömuodosta tai - tavasta tai ominaisuudesta, ettei vahinkoa voida pitää liikennevakuutuslain tarkoittamalla tavalla liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneena. On mahdollista, ettei liikenteeseen käytön ja vahingon välillä ole korvausvastuuta synnyttävää asiallista ja ajallista syy-yhteyttä. Liikennevakuutusjärjestelmä on luotu kattamaan ns. liikenteellisen riskin aiheuttamia vahinkotilanteita. Korvausvastuun syntyminen edellyttää siis syy-yhteyttä vahingon ja ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen välillä. Syy-yhteyden arvioinnissa ratkaisevaa on se, onko riski tavanomainen ja tyypillinen moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämiselle vai onko se sille vieras ja niin etäinen, ettei sitä enää voida pitää liikenteeseen käyttämiseen kuuluvana. Lähtökohtana on siis pidettävä sitä, että vahinko on aiheutunut läheisesti moottoriajoneuvon liikkeestä, sijainnista tai muusta siihen liittyvästä ns. liikenteeseen käyttöön liittyvästä yleisvaarallisesta ominaisuudesta.

Liikennevakuutuslain 4 §:n nojalla liikennevahinko korvataan moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, vaikkakaan kukaan ei henkilökohtaisesti ole vahingonkorvausvelvollinen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen perusteella.

Liikennevakuutuslain 2 §:n 2 kohdan mukaan moottoriajoneuvo ei ole lain tarkoittamassa liikenteessä, kun sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään maatilatalouden työhön tai olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen.

Edellä mainitun lainkohdan tarkoituksena on rajoittaa tietyissä olosuhteissa tapahtuneiden, ajoneuvon liikenteeseen käyttämiselle vieraiden onnettomuustyyppien korvattavuutta. Rajoitusehtona tätä lainkohtaa on tulkittava suppeasti. Jotta tätä rajoitussäännöstä voitaisiin soveltaa, tulee molempien ehtojen täyttyä. Käyttöpaikka ja käyttötarkoitus on arvioitava erikseen. Ajoneuvoa tulee käyttää liikenneväylistä erillään olevassa paikassa ja käyttötarkoituksen tulee olla joko maatilatalouden työtä tai olennaisesti muuta kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamista.

Asiakirjaselvitysten perusteella kyseinen vahinko on sattunut pakkausalueella trukin ollessa sille luonteenomaisessa käytössä tavaran kuljetustehtävässä. Alueella liikkuu trukkeja ja työntekijöitä, mitä voidaan osapuolten kesken pitää riidattomana. Trukkia ei ole vahinkohetkellä käytetty maatilatalouden työhön tai olennaisesti muu­hun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen.Koska trukin käyttötarkoitus on vahinkohetkellä ollut liikenteellinen, ei sen seikan arvioinnilla, että onko trukin käyttöpaikka ollut erillään yleisistä liikenneväylistä, ole merkitystä tässä tapauksessa. Näin ollen lautakunta katsoi, että kyseessä oli liikennevakuutuslain 1 §:n mukainen liikennevahinko.

Lautakunta oli yksimielinen.