Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Ersättningsbarhet

LV 13/2783

Nämndens plenum 3.10.2014

HÄNDELSEFÖRLOPPET

X hade skadat sig då han på en truckväg på ett bageris packeriområde hade blivit överkörd av en truck. Frågan i nämnden gällde huruvida det var fråga om en i trafikförsäkringslagen avsedd trafikskada. 

Det olycksfallsbolag som bad om ett utlåtande ansåg att det var fråga om en trafikskada enligt trafikförsäkringslagen, men det försäkringsbolag som hade meddelat trucken en trafikförsäkring ansåg att skadan inte kan ersättas enligt trafikförsäkringslagen.Ett bageris packeriområde kan enligt trafikförsäkringsbolaget inte betraktas som trafikområde. Därmed uppkom skadan inte i följd av användning av trucken i trafik på det sätt som avses i 1 § i trafikförsäkringslagen. Utomstående fotgängare och fordon rör sig inte i packerihallen, endast truckar och anställda.

NÄMNDENS UTLÅTANDE

Enligt 1 § i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts från trafikförsäkringen person- eller egendomsskador som åsamkats i följd av motorfordons användning i trafik. I trafikförsäkringslagen definieras inte vad som avses med användning i trafik. Begreppet definieras inte heller i den regeringsproposition (RP 68/1958) som utgjorde förarbetet till trafikförsäkringslagen. Trafikförsäkringssystemet har emellertid skapats för att täcka skadesituationer som orsakas av den s.k. trafikrisken, och det anses allmänt att bara skador som har uppkommit till följd av att denna risk realiserats kan ersättas från trafikförsäkringen.

Med motorfordons användning i trafik avses all sådan användning av ett fordon som är utmärkande för att fordonet används för det ändamål som det har tillverkats för. Användningen i trafik kan skilja sig åt beträffande t.ex. personbilar, lastbilar, snöskotrar och andra motordrivna fordon.

Ett fordon måste anses vara i trafik i den bemärkelse som avses i trafikförsäkringslagen när det används för transport av personer eller gods på eller utanför väg eller när det annars är i trafik, t.ex. är parkerat. Som användning i trafik anses vedertaget också att föraren eller passagerare stiger in i eller ut ur fordonet och att fordonet lastas eller lossas. Riskerna i samband med användning i trafik kan realiseras också när fordonet står stilla eller sätts i gång, om den tilltänkta åtgärden har ett direkt samband med att fordonet sätts i gång.

Att ett fordon är i trafik kan inte i sig utan undantag anses vara lika med att det används i trafik. Ett motorfordon kan i och för sig vara delaktigt i en skada, men skadan har kunnat inträffa till följd av en sådan form eller ett sådant sätt för användning av motorfordonet eller en sådan egenskap hos motorfordonet att skadan inte kan anses ha uppkommit i följd av användningen i trafik i trafikförsäkringslagens bemärkelse. Det är möjligt att inget tidsmässigt orsakssamband i sak som ger upphov till ersättningsansvar finns mellan användningen i trafik och skadan. Trafikförsäkringssystemet har skapats för att täcka skadesituationer som orsakas av s.k. trafikrisk. För att ersättningsansvar ska uppstå krävs det alltså ett orsakssamband mellan skadan och användning av fordonet i trafik. När orsakssambandet bedöms är det avgörande om risken är sedvanlig och typisk för användning av motorfordonet i trafik eller främmande för den och så avlägsen att den inte längre kan anses höra ihop med användningen i trafik. Utgångspunkten måste alltså anses vara att skadan har uppkommit med nära anknytning till motorfordonets rörelse eller placering eller någon annan därmed sammanhörande s.k. allmänfarlig egenskap som anknyter till användning i trafik.

Med stöd av 4 § i trafikförsäkringslagen betalas ersättning för trafikskada från motorfordonets trafikförsäkring, vare sig någon är personligen skadeståndsskyldig på grund av fordonets användning i trafik eller inte.

Enligt 2 § 2 punkten i trafikförsäkringslagen är motorfordonet inte i trafik i den bemärkelse lagen avser, då det på en utanför trafiklederna befintlig plats används för gårdsbruksarbete eller för väsentligt annat ändamål än person- eller godsbefordran.

Syftet med den ovannämnda bestämmelsen är att begränsa ersättningsbarheten för olyckstyper som inträffat under vissa omständigheter och är främmande för användning av fordon i trafik. Som begränsningsvillkor bör bestämmelsen tolkas snävt. För att denna begränsningsbestämmelse ska kunna tillämpas bör båda villkoren uppfyllas. Användningsplatsen och användningsändamålet ska bedömas var för sig. Fordonet ska användas på en plats utanför trafiklederna, och ändamålet ska vara antingen gårdsbruksarbete eller väsentligt annat ändamål än person- eller godsbefordran.

På basis av den inlämnade dokumentationen inträffade skadan i fråga på packeriområdet medan trucken var i en för den utmärkande användning, dvs. användes för godstransport. Att truckar och anställda rör sig på området är något som kan anses ostridigt. När skadan inträffade användes trucken inte förgårdsbruksarbete eller väsentligt annat ändamål än person- eller godsbefordran. Eftersom truckens ändamål var trafikmässigt i skadeögonblicket saknar en bedömning av huruvida trucken användes på en plats utanför trafiklederna eller inte betydelse i detta fall. Nämnden ansåg således att det var fråga om en trafikskada enligt 1 § i trafikförsäkringslagen.

Nämnden var enig.