Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Vårdbidrag i trafikförsäkringen

Beroende på skadans art och svårighetsgrad kan den skadelidande regelbundet behöva hjälp av en annan person. I alla situationer är det inte nödvändigt att kräva en specificerad faktura över de uppkomna kostnaderna. Syftet med normerad ersättning, dvs. vårdbidraget, är att ersätta den skadelidande för kostnader som förorsakats av det regelbundna hjälpbehov som den skada han eller hon tillfogats har förorsakat. Om den skadelidande kan visa att kostnaderna för hjälpbehovet överstiger normersättningen skall de ersättas enligt det faktiska beloppet.

Vårdbidrag utbetalas så länge som tillståndet av hjälplöshet varar, men ändå inte för den tid under vilken den skadelidande befinner sig i anstaltsvård. Vårdbidraget i trafikförsäkringen betalas enligt tre skadeklasser i fråga om skador som inträffat fr.o.m. 1.2.2003. Vårdbidraget i trafikförsäkringen motsvarar det mentillägg som anges i den ändring av 20 § i lagen om olycksfallsförsäkring som trädde i kraft 1.1.2003.

Klassificering

Beloppet av vårdbidrag är beroende av det av trafikskadan förorsakadetillståndets svårighetsgrad.

Berättigade till vårdbidrag enligt klass I är skadelidande som dagligen behöver fortgående och tidskrävande vård, hjälp, övervakning eller handledning och till följd härav behöver hjälp av en annan person med alla eller nästan alla dagliga funktioner. 

Berättigade till vårdbidrag enligt klass II är skadelidande som dagligen behöver regelbunden vård, hjälp, övervakning eller handledning och till följd härav i någon mån behöver hjälp av en annan person i sina dagliga funktioner.

Berättigade till vårdbidrag enligt klass III är skadelidande som i vissa dagliga funktioner behöver regelbunden eller nästan regelbunden vård, hjälp, övervakning eller handledning.

Ersättningarna klassvis

När vårdbidrag utbetalas fastställs ersättningen per dag enligt följande:

Trafikskadan har inträffat 1.1.2021 eller senare

Klass

Vårdbidrag

I

30,37 €

II

20,50 €

III

9,12 €

De två första åren efter att en person har blivit blind betalas till honom eller henne vårdbidrag enligt klass I, dvs. 30,37 € per dag, och därefter hälften av detta vårdbidrag, dvs. 15,19 € per dag.

Samordning av trafikförsäkringens vårdbidrag i vissa fall

Enligt 12 § 1 momentet 1) punkten i lagen om handikappförmåner (570/2007) beaktas när det gäller beloppet av handikappbidrag och vårdbidrag till personen på grund av samma sjuk, lyte eller skada utgående fortlöpande mentillägg, hjälplöshetstillägg eller vårdbidrag som grundar sig på lagstadgad olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfall i militärtjänst, trafikförsäkringslagstiftningen eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst. Folkpensionsanstalten samordnar således det vårdbidrag som betalas från trafikförsäkringen då den betalar förmåner enligt lagen om handikappförmåner.

Detta gäller skador som inträffat efter 31.12.2007. Se även nämndens tillämpningsanvisning 8/11.

Olycksfallsförsäkringsbolagets regressrätt beträffande vårdbidrag i trafikförsäkringen

Olycksfallsförsäkringsbolaget har beträffande det mentillägg det betalt regressrätt till vårdbidrag som utbetalas från trafikförsäkringen, eftersom dessa ersättningsslag motsvarar varandra (61 § 2 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring).

Klassificering av vårdbidraget före 1.2.2003

Vårdbidrag utbetalas så länge som tillståndet av hjälplöshet varar, men ändå inte för den tid under vilken den skadade befinner sig i anstaltsvård.

Vårdbidragets belopp beror på det av trafikskadan förorsakade tillståndets svårighetsgrad enligt följande klassificering:

Berättigade till vårdbidrag enligt klass I är patienter som är sängliggande eller som behöver hjälp med alla eller nästan alla vardagliga sysslor. Exempel är tetraplegiker och personer som lider av följderna av mycket svåra hjärnskador och vilkas hjälplöshet visar sig som ständigt behov av vård och övervakning.

Vårdbidrag enligt klass II tillkommer skadade som i många personliga sysslor behöver daglig hjälp av en annan person eller i betydande mängd regelbunden handledning och övervakning.Hjälplöshet av denna grad kan vara en följd av skada i ryggmärgen, svår hjärnskada eller någon annan svår skada.

Vårdbidrag enligt klass III tillkommer skadade som i sina personliga sysslor regelbundet och återkommande behöver hjälp, handledning eller övervakning av en annan person.Till denna grupp hör ryggmärgsskadade personer som är självständiga i rullstol samt barn med sviter efter hjärnskador och andra svåra skador.

Vårdbidrag enligt klass IV tillkommer skadade som behöver regelbunden hjälp i någonvardaglig syssla eller nästan regelbunden övervakning och handledning. Till hjälplöshet av denna grad leder även lindriga hjärnskador hos åldringar, sviter efter svåra brott på extremiteter och efter andra svåra skador samt gipsad höft och nedre extremiteter som övergående använts vid behandlingen av brott på nedre extremiteterna hos barn.