Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Bestående kosmetiskt men (SkadeståndsL 5:2 § och 5:2 c § 2 mom.)

Också kosmetiska men ersätts som bestående men. Som kosmetiskt men ersätts en bestående förfulning av den skadelidandes utseende som uppkommit till följd av trafikskada, till den del menet inte typiskt är av kategorin bestående funktionellt men med anledning av vilket ersättning för bestående men har betalts. Haltande gång och uppseendeväckande upprepade tvångsrörelser i extremiteterna bör beaktas när ersättningen för bestående men bestäms.

Ersättning för bestående kosmetiskt men som förorsakats utseendet (vanställande ärr, deformation, förfulande stympning, hållningsfel osv.) skall i allmänhet betalas som ett engångsbelopp, om inte fortlöpande ersättning med hänsyn till fallets särart kan anses vara ändamålsenlig. Grunderna för fastställande av engångsersättning är följande:

Skadeklassificering av bestående kosmetiskt men

Ersättningen fastställs enligt en skadeklassificering, varvid man beaktar defektens synlighet, art, omfattning, form, färg och läge. Skadeklassificeringen av bestående kosmetiskt men är följande:

Lindrigt kosmetiskt men (1)(t.o.m. 31.12.2005: 1 a)

- synligt och förfulande ärr i ansiktet (ett eller flera) som är kort och smalt, hudfärgat och i nivå med huden och som anpassar sig efter hudvecken, kort, snyggt ärr efter trakeostomi, förfulande ärr på bålen som är smalt och mjukt och som inte till färgen kraftigt avviker från hudens färg,

- förfulande övrigt ärr, som på grund av sitt läge (t.ex. på inre sidan av en extremitet) vanligtvis är åtminstone delvis dolt och som inte är uppseendeväckande till sin omfattning, på grund av stramning eller av annan orsak,

- lindrig deformation av extremitet, t.ex. efter fraktur i handleden,

- förlust av ett eller två fingrar vid distala interfalangealleden,

- lindrigt men synligt hållningsfel.

Kosmetiskt men som är större än lindrigt men (2)(t.o.m. 31.12.2005: 1 b)

- ärr i ansiktet (ett eller flera) som syns tydligare än det som är beskrivet under punkt 1 men som inte förvrider anletsdragen och inte är speciellt omfattande,

- vidsträckt ärrområde på huvudsvålen,

- skelning,

- synlig grumling av hornhinnan,

- uppseendeväckande tvångsrörelser i trakten av huvud och hals,

- ärr efter trakeostomi, som är mer uppseendeväckande än i punkt 4.2.1.1

- förlust av ett eller flera fingrar,

- ärr på bålen eller extremiteterna som syns tydligare än de som beskrivs under punkt 1 eller är många till antalet,

- kontraktur som medför deformation av den yttersta änden av en extremitet,

- amputation av underben.

 Betydande kosmetiskt men (3)(t.o.m. 31.12.2005: 1 c)

- ärr i ansiktet som till sin omfattning eller sitt antal eller på grund av att de förvrider anletsdragen är i någon mån uppseendeväckande eller som förvränger minspelet,

- uppseendeväckande tvångsrörelser i minspelet, 

- permanent förlamning av ansiktsnerven,

- permanent svår onormal huvud- eller halsställning,

- förlust av hela huvudsvålen (peruk nödvändig),

- förlust av öga (protes nödvändig),

- svår skelning,

- svår sadelnäsa eller svår nässnedhet,

- förlust av nässpets eller näsvinge,

- förlust av ena öronmusslan,

- ärr på bålen eller extremiteterna som är mycket omfattande eller förorsakar deformation,

- förlust av alla fingrar,

- amputation av under- eller överarmen,

- svår skaderelaterad kutryggighet,

- lårbensamputation.

Mycket betydande kosmetiskt men (4)(t.o.m. 31.12.2005: 2 a)

- ärr i ansiktet som på grund av sin omfattning eller på grund av kraftig förvrängning av anletsdragen eller minspelet är särdeles uppseendeväckande,

- förlust av båda öronmusslorna,

- synnerligen omfattande brännskadeärr på extremiteterna och på bålen,

- talrika omfattande ärrområden eller svåra deformationer på olika delar av kroppen.

Exceptionellt betydande kosmetiskt men (5)(t.o.m. 31.12.2005: 2 b)

- en mycket svår och exceptionellt uppseendeväckande ärrighet eller deformation i ansiktet som t.ex. beror på utbredda skador i mjukdelarna eller ansiktsskelettet.

Grundersättningens storlek och tillämpning av normerna

Ersättningsnormerna för bestående kosmetiskt men fr.o.m 1.1.2021:

lindrigt kosmetiskt men (1)

800 - 2 300 €

kosmetiskt men som är större än lindrigt men  (2)

2 300 - 6 200 €

betydande kosmetiskt men (3)

6 200 - 12 700 €

mycket betydande kosmetiskt men (4)

12 700 - 24 900 €

exceptionellt betydande kosmetiskt men (5)

24 900 € -

Grundersättningen för bestående kosmetiskt men bestäms med hundra euros noggrannhet.

Inverkan av den skadelidandes ålder på ersättningen

Åldersavdrag i enlighet med tidpunkten för skadan

Trafikskadan har inträffat före 1.1.2006

När den skadades ålder vid tidpunkten för skadan är under 18 år utgör totalersättningen för bestående kosmetiskt men det belopp som normen anger och åldern inverkar inte på ersättningens storlek. När åldern är över 18 år avdras från ersättningens grundbelopp 1,5 % för varje år med vilket den skadades ålder överstiger 18 år. Avdraget görs t.o.m. 75 års ålder, varefter åldern inte inverkar på ersättningen som en minskande faktor (trafikskadenämndens cirkulär 19/1982).

Exempel 1:

Den skadade: 28 år

Klassen för kosmetiskt men: 3 (1 c)

Grundbelopp: 7 000 €

Utbetalda ersättningar: år 2004 har förskottet 1 000 € utbetalts

Kalkyl:

7 000 € - 1,5 x (28 - 18) / 100 x 7 000 € = 5 950 €

från vilket avdras det år 2004 utbetalda förskottet 1 000 euro till nominellt belopp, dvs.

5 950 - 1 000 = 4 950 €

Exempel 2:

Den skadade: 37 år

Klassen för kosmetiskt men: 2 (1 b)

Grundbelopp: 2 200 €

Hobbykoefficient: 1,1

Kalkyl:

1,1 x [ 2 200 € - 1,5 x (37 -18) / 100 x 2 200 € ] = 1 730,30 €

Trafikskadan har inträffat 1.1.2006 eller senare

Eftersom ett bestående kosmetiskt men i allmänhet kan bedömas ungefär ett år efter skadan eller efter en operation som gjorts för behandling av skadan betraktas som kalkylmässig ålder vid tidpunkten för skadan den skadelidandes verkliga ålder vid skadetidpunkten ökad med ett år.

När den skadelidandes ålder vid tidpunkten för skadan är under eller jämnt 17 år betraktas som hans eller hennes kalkylmässiga ålder 18 (17+1) år. I detta fall motsvarar totalersättningen för bestående kosmetiskt men normen, och den skadelidandes ålder inverkar inte på ersättningsbeloppet.

När den skadelidandes ålder vid tidpunkten för skadan är över 17 år, dvs. den kalkylmässiga åldern är över 18 år, avdras från ersättningens grundbelopp 1,5 % för varje hela år med vilket den kalkylmässiga åldern 18 år överstigs fram till den kalkylmässiga åldern 75 (74+1) år. Efter det inverkar åldern inte längre som en minskande faktor.

Exempel 1:

Den skadade är 37 år

Kalkylmässig ålder: 38 (37+1)

Klassen för kosmetiskt men: 2 (1b)

Grundbelopp: 3 000 euro

Koefficient: 1,3

Kalkyl:

1,3 x [ 3 000 € - 1,5 x (37+1 -18) / 100 x 3 000 € ] = 2 730 €

Exempel 2:

Den skadade är 74 år

Kalkylmässig ålder: 75 (74+1)

Klassen för kosmetiskt men: 2 (1b)

Grundbelopp: 3 000 €

Kalkyl:

3 300 € - 1,5 x (74+1 - 18) / 100 x 3 300 € =435 €

Åldersavdrag i enlighet med tidpunkten för åtgärden

Trafikskadan har inträffat före 1.1.2006

I dessa fall bestäms åldersavdraget från ersättningen för bestående kosmetiskt men enligt den skadades ålder vid tidpunkten för vidtagande av den medicinska åtgärd som åsamkade den skadade bestående kosmetiskt men, om det inte tidigare fanns bestående kosmetiskt men på det område som blivit utsatt för skada. Sådana fall kan vara till exempel en flera år efter trafikskadans inträffande utförd operativ behandling av skaderelaterad artros eller senare utförd amputation som orsakats av kroppsskador till följd av trafikskadan (trafikskadenämndens meddelande 4/2002).

Trafikskadan har inträffat 1.1.2006 eller senare

Eftersom ett bestående kosmetiskt men i allmänhet kan bedömas ungefär ett år efter skadan eller efter en operation som gjorts för behandling av skadan används när ersättningen beräknas den skadelidandes verkliga ålder vid skadetidpunkten ökad med ett år.

När den skadelidandes ålder vid skadetidpunkten är under eller jämnt 17 årbetraktas som hans eller hennes kalkylmässiga ålder 18 (17+1) år. I detta fall motsvarar totalersättningen för bestående kosmetiskt men normen, och åldern inverkar inte på ersättningsbeloppet.

När den skadelidandes ålder vid tidpunkten för skadan är över 17 år, dvs. den kalkylmässiga åldern är över 18 år, avdras från ersättningens grundbelopp 1,5 % för varje hela år med vilket den kalkylmässiga åldern 18 år överstigs fram till den kalkylmässiga åldern 75 (74+1) år. Efter det inverkar åldern inte längre som en minskande faktor.

Det är möjligt att betala tilläggsersättning med anledning av en väsentlig förvärrning av ett bestående kosmetiskt men. Om tilläggsersättningen betalas med anledning av en operation som den skadelidande genomgått, betraktas som hans eller hennes ålder när ersättningen bestäms åldern vid operationstidpunkten ökad med ett år. Om ingen kirurgisk åtgärd har vidragits betraktas som den skadelidandes ålder när ersättningen bestäms den ålder vid vilken förvärrningen har konstaterats.

Den skadelidandes yrke och hobbyer

Särskild försämring av livskvaliteten

Om den skadelidande arbetar inom kundtjänst, t.ex. inom utbildning eller annan service, eller utövar någon hobby som förutsätter uppträdande inför en närvarande publik och det kosmetiska men som skadan förorsakat honom eller henne kan jämföras med en särskild försämring av livskvaliteten, kan ersättningen för bestående kosmetiskt men höjas med koefficienten 1,3 på basis av prövning som sker från fall till fall.

Den skadelidandes yrke och hobbyer(skador som inträffat före 1.1.2006)

Om det kosmetiska men skadan förorsakat medför förfång vid utövande av yrke (kundtjänst, försäljning osv.) eller hobby, kan en ersättning som bestämts enligt punkterna 2 och 3 höjas för yrke och för hobby var för sig genom att man multiplicerar den med en koefficient som är 1,1-1,5. I övrigt tillämpas de grunder som nämnts för bestående lyte och men.

Behandling av bestående kosmetiskt men i nämnden

Bestående kosmetiskt men utgör en del av ersättningen för bestående men som på grund av sin särart av praktiska skäl har avskilts i ersättningspraxis för trafikskador så att det bedöms och ersätts separat. Nämnden tillämpar bestämmelsen i 6 § 1 mom. 3 punkten i lagen om trafikskadenämnden så, att om skadan enligt normerna för tillfälligt men är svår (klass 4 eller högre) skall utlåtande anhållas av trafikskadenämnden också i fråga om bestående kosmetiskt men.

Förskottsersättningar

Enligt vedertagen ersättningspraxis skall den ostridiga del av ersättningen som förfallit till betalning betalas till den skadelidande. När den slutliga ersättningen betalas ut avdras förskottet till nominellt belopp

Avrundning av ersättningen

En engångsersättning som utbetalas till en skadelidande avrundas inte.

Olycksfallsförsäkringsbolagets regressrättbeträffande ersättningen för bestående kosmetiskt men

När det gäller menersättning som betalas enligt lagen om olycksfallsförsäkring har olycksfallsförsäkringsbolaget inte regressrätt till ersättning för bestående kosmetiskt men som betalas från trafikförsäkringen.