Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Ersättning för passagerares hjälm

LV 14/728

Nämndens plenum 19.12.2014

UPPGIFTER OM HÄNDELSEFÖRLOPPET

K råkade ut för en trafikskada när han färdades på en motorcykel i egenskap av passagerare. Frågan i nämnden gällde huruvida K hade rätt till ersättning för den hjälm som han hade haft på sig.

Försäkringsbolaget hade avvisat K:s anspråk på att hjälmen skulle ersättas från trafikförsäkringen. Försäkringsbolaget motiverade beslutet med att det i vedertagen ersättningspraxis anses att passagerarnas hjälmar inte är personliga bruksföremål.

NÄMNDENS UTLÅTANDE

Enligt 1 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts från trafikförsäkringen person- eller egendomsskador som i följd av motorfordons användning åsamkats i trafik.

Enligt 5 § (361/1993) 4 punkten i trafikförsäkringslagen ersätts en skada inte från motorfordonets trafikförsäkring, om den drabbat egendom som funnits i motorfordonet eller fordonsägarens eller fordonsförarens övriga egendom; från försäkringen ersätts dock skador på kläder eller andra personliga bruksföremål som passagerare haft på sig eller med sig.

Enligt 89 § 1 mom. (1091/2002) 1 punkten i vägtrafiklagen ska föraren och passagerare på motorcyklar under körning använda skyddshjälm av godkänd typ.

Enligt vedertagen ersättningspraxis har passagerarnas hjälmar inte betraktats som i 5 § 4 punkten i trafikförsäkringslagen avsedda kläder eller personliga bruksföremål. Orsaken är att det är fråga om att lagstiftarna föreskrivit om skyldighet att använda skyddsutrustning av ett visst slag.

Varken av lagen eller av förarbetena till den kan man dra en sådan slutsats att ett föremål på grund av att det är obligatoriskt inte kan anses vara ett sådant personligt bruksföremål som avses i lagen. I vedertagen ersättningspraxis har som personliga bruksföremål betraktats annan motorcykelutrustning, exempelvis mc-stövlar, mc-handskar och mc-dräkter samt ryggskydd. Nämnden anser därmed att hjälmar numera kan anses vara sådana personliga bruksföremål för passagerare som avses i lagen, trots att hjälmarna samtidigt också är obligatorisk skyddsutrustning.

Nämnden rekommenderade att den hjälm som K hade haft på sig skulle ersättas från trafikförsäkringen.

Nämnden var enig.