Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Korvattavuus. Henkilökohtainen käyttöesine

LV 15/1274

Lautakunnan istunto 4.3.2016

TAPAHTUMATIEDOT

Kuljettaja menetti ajoneuvonsa hallinnan rallin erikoiskokeella seurauksin että ajoneuvo oli ajautunut ulos tieltä. Liikennevahingon seurauksena mm. matkustajan käytössä ollut kypärä vahingoittui. Ajoneuvon kuljettaja on kertonut lainanneensa kypärän kilpailuun osallistumista varten kolmannelta henkilöltä.

Ajoneuvon kuljettaja haki korvausta vaurioituneesta kypärästä liikennevahingosta korvausvastuusta olevalta vakuutusyhtiöltä. Vakuutusyhtiö eväsi korvausvaatimuksen todeten, että liikennevakuutuksesta korvataan vahingon aiheuttaneessa ajoneuvossa matkustajana olleen henkilön päällä olleet henkilökohtaiset pukimet ja muut henkilökohtaiset käyttöesineet. Vaurioitunut kypärä oli lainattu kolmannelta osapuolelta eikä se näin ollen ollut matkustajan henkilökohtaista omaisuutta.

Lausuntopyynnössään ajoneuvon kuljettaja kypärän omistajan valtuuttamana vaati matkustajan käytössä olleen kypärän korvaamista liikennevakuutuksesta katsoen, että kypärä on matkustajan pukine ja myös henkilökohtainen käyttöesine. Laki ei edellytä, että kypärän täytyy olla käyttäjän omistama. Monet henkilökohtaisista tavaroista eivät ole käyttäjän omistamia.

Lausuntopyynnön johdosta antamassaan vastineessa vakuutusyhtiö lausui, että liikennevakuutuslain 5 §:n 4) –kohdan kokonaisuudesta ja sisällöstä on tulkittavissa normin tarkoitus, joka on tarjota suojaa matkustajalle. Matkustajaan kytköksissä olevan omaisuuden korvaaminen on poikkeus pääsääntöön. Kytköksellä on normista ilmenevät ilmaisut ”yllä”, ”mukana” ja ”henkilökohtaiset käyttöesineet” huomioiden ymmärrettävä tarkoitettavan matkustajan omistaman omaisuuden lisäksi sellaista omaisuutta, johon matkustajalla on vähintään rajoitettu esineoikeus jatkuvan käyttöoikeuden johdosta. Tällainen on reaalielämän tilanne ihmisten yllä tai mukana olevien pukimien kuten myös henkilökohtaisten käyttöesineiden osalta. Tässä tapauksessa kypärä kerrotaan lainatun lausunnonpyytäjän toimesta kolmannelta ja lausunnonpyytäjä on sitten luovuttanut kypärän matkustajan käyttöön rallin erikoiskoetta varten. Tällainen lainaus- tai yhteiskäytössä oleva kypärä ei ole laissa tarkoitettu matkustajan henkilökohtainen käyttöesine. Tällä on vakiintuneesti katsottu voitavan tarkoittaa esineitä, joita ei luovuteta kerrotulla tavalla eteenpäin muiden käytettäväksi. Kypärän käyttöönsä saanut matkustaja ei ole ollut kypärän omistaja, eikä hänellä ole ollut siihen edes rajoitettua esineoikeutta. Tässä tapauksessa pääsäännöstä tehdyn poikkeuksen suojatarkoituksena ei voida katsoa olleen tarjota suojaa ajoneuvossa olleelle omaisuudelle, jolla ei ole matkustajaan tarkoitetunlaista kytköstä, vaan se on ainoastaan sattumanvaraisesti ollut kyseisen matkustajan pukimena.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Kysymys on matkustajan käytössä olleen kypäränkorvaamisesta liikennevakuutuksesta.

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko, jota jäljempänä sanotaan liikennevahingoksi, korvataan ajoneuvoa varten annetusta liikennevakuutuksesta tämän lain mukaan.

Liikennevakuutuslain 5 §:n (361/1993) 4 kohdan mukaan vahinkoa ei korvata moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, kun se on kohdistunut tässä moottoriajoneuvossa olleeseen omaisuuteen taikka ajoneuvon omistajan tai kuljettajan muuhunkaan omaisuuteen; siitä korvataan kuitenkin matkustajan yllä tai mukana olleiden pukimien tai muiden henkilökohtaisten käyttöesineiden vahingoittuminen.

Pääsäännön mukaan moottoriajoneuvossa ollut omaisuus jää liikennevakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Matkustajan yllä tai mukana olleiden pukimien ja muiden henkilökohtaisten käyttöesineiden korvaaminen merkitsee siten poikkeusta lain rajoitusnormiin ja poikkeusta on tulkittava suppeasti. Korvattavuutta arvioitaessa on kuitenkin aina huomioitava kunkin tapauksen yksilölliset piirteet.

Lautakunta lausui julkaistussa lausunnossaan LV 14/728, että laista tai sen esitöistä ei ole johdettavissa sellaista johtopäätöstä, että esineen pakollisuuden vuoksi sitä ei voitaisi pitää lain tarkoittamana henkilökohtaisena käyttöesineenä, joiksi vakiintuneessa korvauskäytännössä on katsottu muut moottoripyörän varusteet, kuten ajosaappaat, ajohansikkaat ja ajopuku sekä selkäpanssari. Näin ollen lautakunta katsoi, että kypärää voidaan pitää nykyisin lain tarkoittamana matkustajan henkilökohtaisena käyttöesineenä siitä huolimatta, että kypärä on myös pakollinen turvavaruste. Kyseisessä tapauksessa kypärä oli moottoripyörän kyydissä matkustajana olleen henkilön omistama.

Lautakunnan edellä kuvatun lausunnon perusteella on selvää, että matkustajan käytössä liikennevahingon sattuessa ollut kypärä voidaan katsoa liikennevakuutuksesta korvattavaksi henkilökohtaiseksi käyttöesineeksi. Lautakunta katsoo, että kypärä ei ole lainkohdassa tarkoitettu, matkustajan yllä ollut pukine.

Esitetyn selvityksen perusteella voidaan todeta, että ajoneuvon kuljettaja oli lainannut kypärän ja luovuttanut sen edelleen matkustajalle käytettäväksi rallin erikoiskokeella. Tässä asiassa on keskeistä arvioida lainkohdan sisältöä henkilökohtaisen käyttöesineen osalta ja erityisesti sitä, mikä merkitys asiassa on annettava sille, että kyseinen kypärä on lainattu matkustajalle edellä kuvattua lyhytaikaista käyttöä varten.

Lautakunnan näkemyksen mukaan sitä, millaisia esineitä voidaan pitää lainkohdassa tarkoitettuina matkustajan henkilökohtaisina käyttöesineinä, on arvioitava esineen luonteen ja tavanomaisen käyttötarkoituksen mukaan. Esineen omistussuhteilla ei tässä arvioinnissa ole merkitystä. Kypärä on luonteeltaan ja tavanomaiselta käyttötarkoitukseltaan henkilökohtainen käyttöesine. Tässä tapauksessa kypärä on ollut matkustajan henkilökohtaisessa käytössä liikennevahingon sattuessa. Näin ollen kypärän vahingoittuminen kuuluu liikennevakuutuksesta korvattavaksi. Arviointiin ei vaikuta se, että kypärä ei ollut matkustajan omistama.

Lautakunta suositti, että vakuutusyhtiö suorittaisi korvauksen kypärästä.

Lautakunta oli yksimielinen.