Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Tilapäinen haitta.

LV 17/1355

TAPAHTUMATIEDOT

X sai liikennevahingon seurauksena vaikeat vammat. Kysymys lautakunnassa oli muun ohella. kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan korvuksen luokasta ja määrästä.

Vakuutusyhtiö totesi lausuntopyynnössään, että tilapäisen haitan korvausta määritettäessä oli otettu huomioon hoitosuunnitelmaan kuuluvat tai muutoin tiedossa olevat tulevaisuudessa tehtävät toimenpiteet, esimerkiksi korjausleikkaukset tai valittuun hoitomenetelmään muutoin liittyvät toimenpiteet.

 LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Liikennevahinkolautakunta on antanut liikennevahinkojen korvaustoimen yhtenäistämistä varten normeja ja ohjeita, joiden mukaan kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan perusteella maksettava korvaus määritellään normien ja ohjeiden mukaan vamman laadun, vaikeusasteen, sen edellyttämän hoidon ja toipumisen kestoajan mukaan. Edelleen todetaan, että korvausta määriteltäessä on niin ikään otettava huomioon hoitosuunnitelmaan kuuluvat tai muutoin tiedossa olevat tulevaisuudessa tehtävät toimenpiteet, esimerkiksi korjausleikkaukset tai valittuun hoitomenetelmään muutoin liittyvät toimenpiteet. Näiden toimenpiteiden huomioon ottaminen tulee näkyä korvauspäätöksessä ja liikennevahinkolautakunnalle tehtävässä lausuntopyynnössä.  

Lautakunta totesi että tilapäisen haitan korvauksessa huomioon otettavat tulevat toimenpiteet tulee voida yksilöidä lausuntopyynnössä. Korvauksessa huomioitavat toimenpiteet ovat vammatyyppiin ja valittuun hoitotoimenpiteeseen liittyviä jo etukäteen tiedossa olevia jatkohoitotoimenpiteitä. Tulevaisuudessa liikennevahingon johdosta mahdollisesti tehtävät muut toimenpiteet eivät voi tulla korvausta määritettäessä etukäteen huomioiduiksi.

Koska lausuntopyynnössä ei oltu yksilöity vahinkoa kärsineelle tulevaisuudessa liikennevahinkovamman johdosta tehtäviä toimenpiteitä, niitä ei voitu huomioida nyt vahvistettavassa tilapäisen haitan korvauksessa.