Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Tillfälligt men.

LV 17/1355

UPPGIFTER OM HÄNDELSEFÖRLOPPET

Till följd av en trafikskada ådrog sig X svåra skador. I nämnden var det fråga om bland annat ersättningsklassen och ersättningsbeloppet för sveda och värk och annat tillfälligt men.

Försäkringsbolaget konstaterade i sin anhållan om utlåtande att när ersättningen för tillfälligt men bestämdes hade man beaktat de framtida åtgärder som ingår i behandlingsplanen eller som annars är kända, t.ex. rekonstruktionsoperationer eller åtgärder som annars anknyter till den valda behandlingsmetoden.

NÄMNDENS UTLÅTANDE

För att förenhetliga praxis i ärenden som gäller ersättande av trafikskador har trafikskadenämnden meddelat normer och instruktioner enligt vilka ersättningen för sveda och värk och andra tillfälliga men bestäms med beaktande av skadans art och svårighetsgrad, arten av den behandling som skadan kräver samt tiden för konvalescens. Vidare konstateras det i normerna och instruktionerna att när ersättningen för tillfälligt men bestäms ska man likaså beakta de framtida åtgärder som ingår i behandlingsplanen eller som annars är kända, t.ex. rekonstruktionsoperationer eller åtgärder som annars anknyter till den valda behandlingsmetoden. Beaktandet av dessa åtgärder bör framgå av ersättningsbeslutet och den anhållan om utlåtande som riktas till trafikskadenämnden.  

Nämnden konstaterade att de framtida åtgärder som bör beaktas i ersättningen för tillfälligt men bör kunna specificeras i anhållan om utlåtande. De åtgärder som beaktas i ersättningen är sådana fortsatta behandlingsåtgärder som är kända redan i förväg och som anknyter till skadetypen och den behandlingsåtgärd som valts. Övriga åtgärder som eventuellt kan komma att vidtas i framtiden med anledning av trafikskadan kan inte beaktas i förväg när ersättningen bestäms.

Eftersom det i anhållan om utlåtande inte hade specificerats vilka åtgärder den skadelidande kan komma att behöva genomgå i framtiden med anledning av trafikskadan, kunde de inte beaktas i den ersättning för tillfälligt men som nu fastställts.