Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Ersättningsbarhet. Vissa sakskador som inte ersätts.

LV 17/1495

Nämndens plenum 9.3.2018

UPPGIFTER OM HÄNDELSEFÖRLOPPET

Enligt en utredning om skadefallet var den som anhållit om utlåtande på besök hos ett kundföretag för att utföra en arbetsuppgift. Med sig hade hen mätutrustning som ägdes av X Ab och behövdes för utförande av arbetsuppgiften. Hen började flytta sin bil på gårdsplanen, vilket ledde till att mätutrustningen som hade placerats på marken blev överkörd av bilen och gick sönder.        

Försäkringsbolaget har med stöd av 40 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen avslagit anspråket på att mätutrustningen ska ersättas från trafikförsäkringen för den bil som den som anhållit om utlåtande äger. Skadan har drabbat egendom som fordonets förare och ägare innehar.   

NÄMNDENS UTLÅTANDE

I 40 § i trafikförsäkringslagen (460/2016) föreskrivs det om vissa sakskador som orsakas av användning av motorfordon i trafik och som i överensstämmelse med trafikförsäkringens syfte inte kan ersättas från fordonets trafikförsäkring. 

Huvudregeln är att från ett fordons försäkring ersätts inte skada som drabbar det fordonet eller egendom som fanns i fordonet, oavsett vem som äger egendomen, och inte heller skada på fordonsägarens, innehavarens eller förarens övriga egendom. I 2 mom. i paragrafen sägs som följer: ”Från fordonets försäkring ersätts inte heller skada på annan egendom som fordonets ägare, innehavare eller förare äger eller annars innehar och som inte fanns i [fordonet]”.

Genom bestämmelsen utesluts rätten att få ersättning inte bara för egendom som fordonets ägare, innehavare eller förare äger utan också för egendom som dessa besitter eller annars innehar. Varken i lagen eller i dess förarbeten (RP 123/2015) sägs det desto mer om vad begreppet ”innehav” innebär. Begreppets innebörd kan variera bl.a. beroende på föremålet och grunden för innehavet. I allmänhet avses med innehav dock att rätten att bestämma över ett löst eller fast föremål eller en rättighet är sådan att utomstående kan uppfatta den. Ofta tar sig innehavet uttryck i att föremålet i fråga används, sköts, förvaras eller förvaltas på något annat sätt av innehavaren. Innehav innebär ett faktiskt maktförhållande i relation till ett föremål.    

Detta innebär att begränsningsbestämmelsen tillämpas t.ex. när en trafikskada drabbar egendom som fordonets ägare, innehavare eller förare har lånat eller tagit emot för förvaring eller hyr. I det aktuella fallet hade den som anhållit om utlåtande haft tillgång på arbetets vägnar till mätutrustning som X Ab ägde. Enligt nämndens uppfattning är det fråga om en mycket typisk och sedvanlig situation som ska uppfattas som innehav och där personen har bestämmanderätt visavi föremålet, en rätt som tar sig uttryck i form av användning. Situationer av det här slaget är allmänt förekommande bl.a. i anställningar där arbetstagaren för att kunna utföra arbete innehar arbetsredskap som är arbetsgivarens.      

I den situation som det är fråga om har den som anhållit om utlåtande kört med sin bil över mätutrustning som X Ab ägt, varvid mätutrustningen gick sönder. När skadan inträffade innehades mätutrustningen så som avses i 40 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen av den som anhållit om utlåtande. Därmed ersätts den skadade mätutrustningen inte från den trafikförsäkring som beviljats för fordonet. Nämnden rekommenderade inte en ändring av försäkringsbolagets ersättningsbeslut.

Nämnden var enig.