Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Korvattavuus

LV 18/1026

Lautakunnan istunto 22.3.2019

TAPAHTUMATIEDOT

Vahinko tapahtui autolautalla sen ollessa liikkeellä. Lautalla kuljetettavana olleen auton matkustaja oli nousemassa ulos autosta, jolloin auton ovi osui toiseen autoon. Kysymys on siitä, korvataanko vastapuolen autoon tulleet vauriot vahingon aiheuttaneen auton liikennevakuutuksesta.

Vakuutuslaitoksen korvauspäätösten mukaan kyseessä oli liikennevakuutuslain 1 §:n 2 momentin 2 kohdan tarkoittama tilanne, jossa moottoriajoneuvo on ollut säilytettävänä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa. Aiheutunutta vahinkoa ei siksi korvata liikennevakuutuksesta.

Lausunnonpyytäjä katsoi, että maantielautta on osa maantietä, ja siellä aiheutuneet vahingot tulisi korvata liikennevakuutuksesta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Liikennevakuutuslain (460/2016) 1 §:n 1 momentin mukaan kyseisessä laissa säädetään moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuvien henkilö- ja esinevahinkojen korvaamisesta.

Moottoriajoneuvo ei ole tässä laissa tarkoitetussa liikenteessä, kun: 

1) sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen;  

2) se on säilytettävänä, korjattavana, huollettavana tai pestävänä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa; 

3) sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu- tai testaustarkoituksiin taikka kilpailuun välittömästi liittyvään harjoitteluun. 

Tieliikennelain (671/1991) 2 § 1 kohdan mukaan tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan tiellä yleisnimityksenä yleistä ja yksityistä tietä, katua, rakennuskaavatietä, moottorikelkkailureittiä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.

Maantielain (503/2005) 6 §:n 1 momentin mukaan maantiehen kuuluu myös lautta väylineen ja laituri. Lautta voi olla ohjausköyden tai sitä korvaavan Merenkulkulaitoksen hyväksymän muun laitteiston ohjaama lautta (lossi) taikka vapaasti ohjailtava lautta (lautta-alus).

Liikennevakuutuslaissa tarkoitettua liikenteeseen käyttämisen käsitettä ei ole rajoitettu koskemaan vain tieliikennelain tai maantielain tarkoittamaa liikennealuetta, vaan lain soveltamisala on huomattavasti laajempi kuin yleisellä tiellä tapahtuva liikenne. Liikennevakuutuslakia sovelletaan pääsääntöisesti kaikilla sellaisilla alueilla, joilla moottoriajoneuvolla voi liikkua. Liikennevakuutuslaissa on kuitenkin rajoitettu korvattavia vahinkoja ajoneuvon käyttötarkoituksen perusteella.

Liikennevakuutuslain 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan moottoriajoneuvo ei ole lain tarkoittamassa liikenteessä, kun se on säilytettävänä, korjattavana, huollettavana tai pestävänä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa.

Kyseisessä tapauksessa vahinko sattui autolautan ollessa merellä. Auto oli lautalla kuljetettavana, joka on rinnastettavissa sen säilyttämiseen. Aluksen irtauduttua laiturista yhteys tiestöön katkeaa. Näin ollen vahinko tapahtui moottoriajoneuvon ollessa erillään liikenneväylistä. Lautakunnan käsityksen mukaan autolauttaa ei voida rinnastaa tiehen sillä tavoin, että autolautalla kuljetettavan ajoneuvon voitaisiin katsoa olevan liikennevakuutuslaissa tarkoitetulla tavalla liikenteessä autolautan ollessa merellä. Lausunnonpyytäjän auto ei siten ole ollut liikennevakuutuslaissa tarkoitetulla tavalla liikenteessä. Aiheutunutta vahinkoa ei näin ollen voida korvata liikennevakuutuksesta. Asia voitaisiin arvioida toisin, jos vahinko olisi aiheutunut autoa ajettaessa lautalle tai sieltä poistuttaessa.

Lautakunta oli yksimielinen.