Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Ersättningsbarhet

LV 18/1026

Nämndens plenum 22.3.2019

UPPGIFTER OM HÄNDELSEFÖRLOPPET

Skadan inträffade på en bilfärja som var i rörelse. Passageraren i en bil som transporterades på färjan var i färd med att stiga ur bilen, varvid bildörren träffade en annan bil. Frågan gäller huruvida skadorna på motpartens bil ska ersättas från trafikförsäkringen för den bil som orsakat dem.

Enligt försäkringsanstaltens ersättningsbeslut var det fråga om en situation som avses i 1 § 2 mom. 2 punkten i trafikförsäkringslagen, enligt vilken motorfordonet förvarades på en plats som är avskild från trafikleder. Den uppkomna skadan ersätts därför inte från trafikförsäkringen.

Den som begärde utlåtande ansåg att en landsvägsfärja är en del av landsvägen och att skador som uppkommit där ska ersättas från trafikförsäkringen.

NÄMNDENS UTLÅTANDE

Enligt 1 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (460/2016) innehåller lagen i fråga bestämmelser om ersättning för person- och sakskador som orsakas av användning av motorfordon i trafik.

Ett motorfordon är inte i trafik i den bemärkelse som avses i denna lag när 

1) det på en plats utanför trafiklederna används för ett väsentligen annat ändamål än för transport av personer eller gods,

2) det förvaras, repareras, undergår service eller tvättas på en plats som är avskild från trafikleder,

3) det används på ett område som avspärrats från trafik för tävlings- eller testningsändamål eller för övning som direkt hänför sig till en tävling. 

Enligt 2 § 1 punkten i vägtrafiklagen (671/1991) avses i vägtrafiklagstiftningen med väg såsom allmän benämning allmän och enskild väg, gata, byggnadsplaneväg, snöskoterled och torg samt annat område som är avsett för allmän trafik eller allmänt används för trafik.

Enligt 6 § 1 mom. i landsvägslagen (503/2005) hör till en landsväg också färja med färjeled och färjeläge. En färja kan styras med hjälp av styrlinor eller annan ersättande anordning som Sjöfartsverket har godkänt (vajerfärja) eller vara en frigående färja (frigående färja).

Det i trafikförsäkringslagen använda begreppet användning i trafik är inte begränsat bara till trafikområden som avses i vägtrafiklagen eller landsvägslagen, utan lagens tillämpningsområde är avsevärt mer vidsträckt än trafik på allmän väg. Trafikförsäkringslagen tillämpas i regel på alla sådana områden där det är möjligt att färdas med motorfordon. I trafikförsäkringslagen har de skador som ska ersättas emellertid begränsats utifrån fordonets användningsändamål.

Enligt 1 § 2 mom. 2 punkten i trafikförsäkringslagen är ett motorfordon inte i trafik i den bemärkelse som avses i denna lag när det förvaras, repareras, undergår service eller tvättas på en plats som är avskild från trafikleder.

I det aktuella fallet inträffade skadan när bilfärjan var ute på vattnet. Bilen transporterades på färjan, vilket kan jämställas med förvaring. Efter att en färja har lämnat färjeläget upphör förbindelsen med vägnätet. Skadan inträffade således medan motorfordonet var avskilt från trafikleder. Enligt nämndens uppfattning kan en bilfärja inte jämställas med väg på så sätt att ett fordon som transporteras på en bilfärja skulle kunna anses vara i trafik i den i trafikförsäkringslagen avsedda bemärkelsen medan bilfärjan är ute på vattnet. Bilen var därmed inte i trafik i den bemärkelse som avses i trafikförsäkringslagen. Den uppkomna skadan kan således inte ersättas från trafikförsäkringen. Bedömningen i ärendet skulle kunna vara en annan, om skadan hade uppkommit medan bilen kördes ombord på färjan eller i land från färjan.

Nämnden var enig.