Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Ersättningsbarhet. Vissa sakskador som inte ersätts.

LV 18/1386

13.5.2019

UPPGIFTER OM HÄNDELSEFÖRLOPPET

A var i färd med att backa ut en tjänstebil som var i B:s bruk och besittning ur ett garage i Bostads Ab:s ägo, när den fjärrstyrda garagedörren började stänga sig efter öppnandet. Bilens baklucka och garagedörren tog skada. Frågan gäller huruvida skadan på garagedörren ska ersättas från det berörda fordonets trafikförsäkring.

Det försäkringsbolag som beviljat trafikförsäkring för fordonet ansåg i sitt ersättningsbeslut att besittningsrätt till en fastighetsdel som grundar sig på innehav av aktier i ett bostadsaktiebolag är sådan i 40 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen avsedd egendom som fordonets ägare, innehavare eller förare annars innehar och att skador på fastighetsdelen på denna grund inte ersätts från fordonets trafikförsäkring. Garaget är i A:s eget bruk. Det likställs därför med egendom som fordonets förare annars innehar, trots att ägaren är ett bostadsaktiebolag. Det innebär att skadan på garagedörren inte ersätts från fordonets trafikförsäkring.

A anförde i sin anhållan om utlåtande att avslag på ansökan om ersättning med stöd av 40 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen förutsätter att föraren äger garaget, enligt regeringens proposition. Bestämmelsen lämpar sig därför närmast för fall som gäller egnahemshus. Nu är den skadelidande Bostads Ab, som är en annan juridisk person och äger den skadade dörren. Innehavet av garageaktier ger rätt att använda utrymmet, men inte att ändra konstruktioner som bolaget äger, bl.a. dörrar. En aktieägare har ingen som helst reell makt-relation beträffande bostadsbolagets dörrar. Enligt förarbetet till lagen har man genom bestämmelsen velat begränsa rätten för fordonets förare, ägare eller innehavare till ersättning under vissa omständigheter. Genom bestämmelsen begränsas inte andra skadelidandes rätt till ersättning på något som helst sätt.

I det bemötande som försäkringsbolaget gav med anledning av anhållan om utlåtande hänvisades det till nämndens utlåtande LV 17/1495, där det ansågs att lånad egendom var i lagen avsedd egendom som annars innehas. Dess-utom hänvisade försäkringsbolaget till en tolkning i verket Liikennevakuutus (Jumppanen, Nio, Vihermaa) enligt vilken besittning av en fastighetsdel på grundval av innehav av aktier i ett bostadsaktiebolag är i 40 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen avsedd egendom som föraren annars innehar, och fordonets trafikförsäkring med stöd av detta inte ersätter skador på fastighetsdelen. Försäkringsbolaget ansåg att garagedörren var egendom som föraren A annars innehar och att skadan på den inte ska ersättas från trafikförsäkringen för det fordon som A körde.  

NÄMNDENS UTLÅTANDE

I ärendet är det fråga om huruvida innehav av aktier i ett bostadsaktiebolag innebär sådan besittningsrätt i fråga om ett av bostadsaktiebolaget ägt garage att garaget på det sätt som avses i 40 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen kan anses vara egendom som föraren annars innehar. Om detta anses vara fallet, ska skadorna på dörren inte ersättas från trafikförsäkringen.

Enligt 40 § i gällande trafikförsäkringslag (460/2016) ersätts från ett fordons försäkring inte skada som drabbar det fordonet eller ett till det fordonet fast kopplat annat fordon eller egendom som fanns i dessa fordon. I 2 mom. föreskrivs det vidare att från fordonets försäkring ersätts inte heller skada på annan egendom som fordonets ägare, innehavare eller förare äger eller annars innehar och som inte fanns i fordonen.

Uttrycket ”eller annars innehar” fanns inte i 5 § 1 mom. 4 punkten (361/1993) i den trafikförsäkringslag som gällde före den nuvarande trafikförsäkringslagen och inte heller i 5 § 1 mom. sådant det ursprungligen lydde i den trafikförsäkringslagen (279/1959). Enligt bestämmelserna ersattes en skada inte från motorfordonets trafikförsäkring om den drabbat egendom som funnits i motorfordonet eller fordonsägarens eller fordonsförarens övriga egendom. Enligt förarbetet till gällande lag (RP 123/2015 rd, s. 82) är avsikten inte att ändra det rådande rättsläget.

I förarbetet till lagen konstateras ytterligare att syftet med trafikförsäkringen är att ersätta skador som användningen av ett fordon orsakar andra, och att egendom som tillhör fordonets ägare eller innehavare eller egendom som dessa har i sin besittning inte kan ersättas från försäkringen för fordonet i fråga (s. 82). Samma tanke kan utläsas också ur förarbetet till den tidigare lagen (RP 68/1958 rd, s. 4), där det konstateras att i fråga om egendomsskador talar de sociala synpunkterna inte för att ägaren och föraren ska erhålla samma ställning som övriga skadelidande har. Det överläts åt fordonets förare att avgöra ”huruvida han önskar taga försäkring för ifrågavarande skaderisk eller själv står för den och samtidigt besparar sig tämligen betungande vagnskadeförsäkringspremier”.

I samband med motiveringen till 40 § 2 mom. (s. 82) nämns av föraren ägd fast eller lös egendom såsom garage som exempel på situationer där ersättning inte ska betalas från fordonets trafikförsäkring. Sådan egendom ska jämställas med fordonsägarens egendom, enligt propositionen. Enligt nämndens uppfattning har syftet med exemplet varit att understryka att föraren och ägaren är i jämlik ställning i situationer där ersättning inte betalas. Avsikten har inte varit att utesluta ur bestämmelsens tillämpningsområde situationer där föraren har ett garage i sin besittning men inte äger det.

Genom bestämmelsen utesluts alltså på det sätt som beskrivits rätten att få ersättning inte bara för egendom som fordonets ägare, innehavare eller förare äger utan också för egendom som dessa besitter eller annars innehar. Varken i lagen eller i dess förarbeten sägs det desto mer om vad begreppet ”innehav” (eller det parallella begreppet ”besittning”) innebär. Begreppets innebörd kan variera bl.a. beroende på föremålet och grunden för innehavet. I allmänhet avses med innehav dock att rätten att bestämma över ett löst eller fast föremål eller en rättighet är sådan att utomstående kan uppfatta den. Ofta tar sig innehavet uttryck i att föremålet i fråga används, sköts, förvaras eller på något annat sätt förvaltas av innehavaren. Innehav innebär ett faktiskt maktförhållande i relation till ett föremål.   

I det aktuella fallet ägs det garage som skadades i trafikskadan av bostads-aktiebolaget Bostads Ab, och A som körde fordonet som orsakade skadan är aktieägare i Bostads Ab.

Nämnden konstaterar att aktieägarna i ett bostadsaktiebolag utövar faktisk beslutanderätt i bolaget på bolagsstämman i enlighet med 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om bostadsaktiebolag. En enskild aktieägare har med 5 kap. 1 § 1 mom. förenlig rätt att, med vissa begränsningar, på egen bekostnad göra ändringar i sådana utrymmen som den av aktieinnehavet medförda besittningsrätten omfattar. Nämnden anser att den av aktieinnehav i bostadsaktiebolag medförda besittningsrätten innebär sådan faktisk beslutanderätt avseende en fastighetsdel att fastighetsdelen är i 40 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen avsedd annan egendom som innehas.

A äger tillsammans med B lägenhetsaktier som ger besittningsrätt till det garage som det är fråga om. A och B äger hälften av aktierna var. Enligt en redogörelse som A själv lagt fram använder bara A och B garaget.

Nämnden anser att begränsningsvillkoret i 40 § 2 mom. i trafikförsäkrings-lagen lämpar sig för detta fall. Därmed ska skadorna på dörren till det garage som Bostads Ab äger inte ersättas från trafikförsäkringen för det fordon som A körde.

Nämnden rekommenderade inte någon ändring av försäkringsbolagets ersättningsbeslut.

Nämnden var enig.