Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Liikenteeseen käyttäminen.

LV 18/1678

Lautakunnan istunto 6.6.2019

TAPAHTUMATIEDOT

Huoltoliikkeen mekaanikko peruutti asiakkaan ajoneuvoa huoltotöiden jälkeen nostimelta pois osuen toisella nosturilla olleeseen ajoneuvoon. Asiassa on kysymys siitä, onko kyseessä liikennevahinko.

Lausuntoa pyytänyt vakuutusyhtiö A katsoi, että kyseessä on liikennevakuutuslaissa tarkoitettu liikennevahinko. Mekaanikko oli huoltanut ajoneuvon ja oli ajamassa sitä nostimelta pois tarkoituksenaan ajaa auto pihalle ja noutaa sieltä seuraava auto huoltoon. Yhtiön käsityksen mukaan vahinko oli aiheutunut matkalla korjaamohallista pihalle, eikä tarkoitus ollut siirtää ajoneuvoa hallin sisällä eri paikkaan.

Asiaan osallinen toinen vakuutusyhtiö B totesi vastineessaan, että puheena oleva ajoneuvo oli ollut huollettavana ja viittasi liikennevakuutuslain 1 §:n 2 momentin kohtaan 2, jonka mukaan ajoneuvo ei ole laissa tarkoitetussa liikenteessä, kun se on säilytettävänä, korjattavana, huollettavana tai pestävänä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa. B totesi myös, että voimassa olevan liikennevakuutuslain esitöiden (HE 123/2015 vp, s. 47) mukaan ”moottoriajoneuvoa ei käytettäisi liikenteeseen esimerkiksi silloin, kun sitä korjauksen, huollon tai pesun yhteydessä liikutetaan liikenneväylän ulkopuolella, kuten korjaushallissa, pesuhallissa tai niin sanotulla pesulakadulla”. Vastineessa todettiin, että ajoneuvo oli vahingon sattuessa korjaamohallissa. Ajoneuvoa oli siirretty korjaamohallissa nostimelta ja se oli välittömästi osunut takana olevaan toiseen ajoneuvoon. B:n näkemyksen mukaan ajoneuvo oli vielä huollon kohteena, eikä liikenteessä. Vastineessa katsottiin, että vaikka ajoneuvoon kohdistunut huoltotyö oli saatu päätökseen, ei ajoneuvoa oltu siirtämässä ulos hallista vahingon aiheutuessa, vaan vasta nostimelta pois. Yhtiön mukaan vahinko oli siten ajallisesti kiinteässä syy-yhteydessä huoltotyöhön ja vahinko oli sattunut lain esitöiden tarkoittamalla tavalla korjauksen tai huollon yhteydessä. B viittasi vahinkoilmoitukseen, jossa todettiin: ”autonkorjaustilanteessa peruutettu toisen auton puskuriin”.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Liikennevahinkolautakunnasta annetun lain 4 §:n (464/2016) mukaan lautakunnan tehtävänä on edistää korvauskäytännön yhtenäisyyttä antamalla liikennevakuutuslain mukaisissa korvausasioissa lausuntoja ja yleisiä soveltamissuosituksia.

Liikennevakuutuslain (460/2016) 1 §:n mukaan tässä laissa säädetään moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuvien henkilö- ja esinevahinkojen korvaamisesta sekä näiden vahinkojen varalta otettavasta liikennevakuutuksesta. Moottoriajoneuvo ei ole tässä laissa tarkoitetussa liikenteessä, kun:

1) sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen;

2) se on säilytettävänä, korjattavana, huollettavana tai pestävänä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa;

3) sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu- tai testaustarkoituksiin taikka kilpailuun välittömästi liittyvään harjoitteluun.

Hallituksen esityksessä (123/2015 vp) liikennevakuutuslaiksi (460/2016) todetaan yleisperusteluissa (1.1.7), että laissa ei ole yleistä määritelmää siitä, mitä liikenteeseen käyttämisellä tarkoitetaan, vaan se on perustunut korvaus- ja oikeuskäytäntöön. Lisäksi yksityiskohtaisten perusteluiden (1 luku, Yleiset säännökset) mukaan edellä mainittua säännöstä sovellettaessa ratkaisevaa on se, onko ajoneuvo ollut liikenneväylistä erillään olevassa paikassa. Moottoriajoneuvoa ei käytettäisi liikenteeseen esimerkiksi silloin, kun sitä korjauksen, huollon tai pesun yhteydessä liikutetaan liikenneväylän ulkopuolella, kuten korjaushallissa, pesuhallissa tai niin sanotulla pesukadulla.

Liikennevakuutuslain (279/1959) mukaisen vakiintuneen korvauskäytännön mukaan on katsottu, että esimerkiksi pesuhalliin sisään tai sieltä ulos ajettaessa tapahtuneita vahinkoja pidetään liikennevahinkona, koska autolla on ollut tuolloin tarkoitus lähteä liikenteeseen. Sama koskee myös korjaamoja, katsastushalleja ja muita tiloja, joiden kautta ajetaan moottoriajoneuvolla.

A on lausuntopyynnössään kertonut, että mekaanikon tarkoitus oli ajaa ajoneuvo pihalle ja noutaa sieltä seuraava auto huoltoon. B on taas katsonut, ettei ajoneuvoa oltu siirtämässä ulos hallista vahingon aiheutuessa, vaan vasta nostimelta pois. B:n mukaan ajoneuvo oli siten vahinkohetkellä vielä huollon kohteena.

Vahinkoilmoituksen mukaan mekaanikko ”peruutti huoltamansa ajoneuvon huoltotöiden jälkeen nostimelta pois mutta auto ei pysähtynyt ennen toisella nosturilla ollutta autoa, vaan jatkoi matkaa kyseisen auton etupuskuriin”.

A:n toimittaman sähköpostin mukaan asentaja oli kertonut, että hänen oli tarkoitus ajaa auto ulos hallista ja ottaa toinen ajoneuvo sisälle, kun vahinko tapahtui.

Korvauskysymyksen kannalta ratkaisevaa on se, onko ajoneuvolla vahingon sattumishetkellä ollut tarkoitus lähteä liikenteeseen vai onko ajoneuvoa liikutettu huollon yhteydessä hallin sisällä. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella lautakunta katsoi, että automekaanikon tarkoitus oli ajaa ajoneuvo nostimelta pois ja ulos hallista, kun vahinko sattui. Jostain syystä ajoneuvo oli peruuttanut toista ajoneuvoa päin. Tarkempia tietoja tapahtumapaikan olosuhteista ei ole esitetty.

Lautakunta totesi, että mekaanikon toiminta liittyi ajoneuvon liikenteeseen saamiseen huoltotyön jo päätyttyä. Edellä kerrotun perusteella lautakunta katsoo, että kyseessä on liikennevakuutuslain 1 §:n tarkoittamalla tavalla moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut liikennevahinko ja vahinko olisi liikennevakuutuksen perusteella korvattava.

Lautakunta oli yksimielinen.