Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Användning i trafik

LV 18/1679

Nämndens plenum 6.6.2019

UPPGIFTER OM HÄNDELSEFÖRLOPPET

En grävmaskin användes för att gräva en avloppslinje på en egnahemshustomt. Grävmaskinsskopan träffade då en trädgårdsmur och skadade den. Grävmaskinen var oregistrerad och saknade trafikförsäkring.

Ansvarsförsäkringsbolaget (A) anhöll om att nämnden skulle ge ett utlåtande om huruvida skadan orsakats av användning av grävmaskinen i trafik.

Det försäkringsbolag som var ersättningsansvarigt med stöd av trafikförsäkringslagen (B) åberopade i sitt bemötande riksdagens kommunikationsutskotts betänkande 4/2016, där det har konstaterats att definitionen av begreppet trafikled för undvikande av oklarhet i fråga om tolkningen helt bör motsvara definitionen av begreppet väg i vägtrafiklagen. Utskottet föreslog därmed att en punkt i lagförslaget skulle ändras i enlighet med det. Enligt B inträffade skadan på gårdsplanen till ett egnahemshus. I rättspraxis har det ansetts att gårdsplaner till egnahemshus på det sätt som avses i vägtrafiklagen är område utanför väg (HD:1985-II-126). B ansåg att skadan hade inträffat på en plats utanför trafiklederna.

NÄMNDENS UTLÅTANDE

Enligt 1 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (460/2016) innehåller den lagen bestämmelser om ersättning för person- och sakskador som orsakas av användning av motorfordon i trafik.

Ett motorfordon är inte i trafik i den bemärkelse som avses i trafikförsäkringslagen när

1) det på en plats utanför trafiklederna används för ett väsentligen annat ändamål än för transport av personer eller gods,

2) det förvaras, repareras, undergår service eller tvättas på en plats som är avskild från trafikleder,

3) det används på ett område som avspärrats från trafik för tävlings- eller testningsändamål eller för övning som direkt hänför sig till en tävling.

Enligt 2 § 19 punkten i trafikförsäkringslagen avses med trafikled allmän eller enskild väg, gata, byggnadsplaneväg, snöskoterled och torg samt annat område som är avsett för allmän trafik eller allmänt används för trafik.

Otvistigt i ärendet var att grävmaskinen hade använts på egnahemshusets gårdsplan för ett väsentligen annat ändamål än för transport av personer eller gods. Det gällde att avgöra huruvida egnahemshusets gårdsplan i detta fall skulle betraktas som en plats utanför trafiklederna så som avses i 1 § 2 mom. 1 punkten i trafikförsäkringslagen.

A bedömde utifrån fotografier som hade getts in till A att grävmaskinen hade befunnit sig på en väg som leder till tomten och att tomtanslutningen och gårdsplanen utgjorde ett sammanhängande område som är att betrakta som en trafikled. B ansåg å sin sida att gårdsplanen till ett egnahemshus i överensstämmelse med den rättsnorm som framgår av prejudikatet HD 1985-II-126 är ett område utanför väg så som avses i vägtrafiklagen och därmed en plats utanför trafiklederna så som avses i 1 § 2 mom. 1 punkten i trafikförsäkringslagen.

I trafikförsäkringens ersättningspraxis har det av hävd ansetts att gårdsplanen till ett egnahemshus och uppfarten till huset samt den till uppfarten anknytande delen av gårdsplanen utgör en trafikled och att en trafikskada som inträffat där i princip ska ersättas från trafikförsäkringen. Det prejudikat som B nämner meddelades i ett brottmål, och den rättsnorm som framgår av det har inte ansetts vara tillämplig vid definieringen av begreppet trafikled enligt trafikförsäkringslagen.

I ärendet tillämpas den reviderade trafikförsäkringslagen, som till skillnad från den tidigare innehåller en definition av begreppet trafikled. I den regeringsproposition som ledde till lagens stiftande (RP 123/2015, s. 50) motiveras definitionen och inkluderandet av den i lag som följer: ”Enligt punkt 19 ska med trafikled avses allmän eller privat väg, gata, byggnadsplaneväg, motorkälksled, torg samt annat område avsett för trafik eller allmänt använt för trafik. Med annat område avsett för trafik avses bl.a. parkeringsplats, gårdsväg eller motsvarande led, längs vilken man kan köra till en byggnad. Definitionen behövs bl.a. när det lagstiftas om lagens tillämpningsområde. I den gällande lagen ingår ingen definition på trafikled, men den bestämmelse som nu föreslås motsvarar den nuvarande tolkningen.”

Riksdagens kommunikationsutskott föreslog i sitt betänkande (KoUB 4/2016 rd, s. 4) att definitionen av begreppet trafikled skulle ses över. Utskottet motiverade förslaget som följer: ”Sakkunniga har påpekat att definitionerna av fordon och trafikled avviker från motsvarande definitioner i fordonslagen (1090/2002) och vägtrafiklagen (267/1981). Utskottet anser att definitionen av trafikled, för att undvika oklarheten i fråga om tolkningen, helt bör motsvara definitionen av väg i vägtrafiklagen. Därför föreslår utskottet att den föreslagna 2 § 19 punkten ändras i enlighet med det”. Definitionen av begreppet godkändes i den form som utskottet hade föreslagit i sitt betänkande.

I det aktuella ärendet är det av betydelse huruvida definitionen av trafikled ska tolkas på motsvarande sätt som i tidigare tillämpningspraxis, vilket föreslogs i regeringspropositionen som ledde till att lagen stiftades, eller om det tillägg som ingår i definitionens slutliga ordalydelse ska anses vara avsett att inverka på definitionens innehåll. Till denna del gäller det enligt nämndens uppfattning att lägga märke till att kommunikationsutskottet i sitt betänkande inte alls förde fram att preciseringen skulle ha varit ämnad att inskränka trafikförsäkringens ersättningskrets. Tvärtom föreslog utskottet att den enda betydande inskränkning av ersättningskretsen som föreslogs i regeringens proposition, dvs. slopandet av det så kallade förarplatsskyddet i samband med motorsport, skulle utgå ur lagförslaget, och riksdagens beslut var i linje med utskottets betänkande. Nämnden anser att det tillägg till definitionen av trafikled som föreslogs vid utskottsbehandlingen och som senare godkändes var en ändring av tekniskt slag och att tillägget inte var avsett att inverka på definitionens innehåll. Vid bedömningen av när det är fråga om en trafikled gäller det därmed också efter den nya lagens ikraftträdande att följa den ersättningspraxis som blev vedertagen under den tidigare lagens giltighetstid.

I det aktuella fallet skedde skadan på gårdsplanen till ett egnahemshus i omedelbar närhet av anslutningen som leder till gårdsplanen. På basis av fotografier är området i fråga enligt nämndens uppfattning ett område som allmänt används för trafik och är att betrakta som en trafikled i trafikförsäkringslagens bemärkelse. Begränsningsbestämmelsen i 1 § 2 mom. 1 punkten i trafikförsäkringslagen är därmed inte tillämplig på fallet. Skadan hade således orsakats av användning av motorfordon i trafik och ska ersättas enligt trafikförsäkringslagen.

Nämnden var enig.