Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Användning i trafik.

LV 18/1678

Nämndens plenum 6.6.2019

UPPGIFTER OM HÄNDELSEFÖRLOPPET

En mekaniker som var anställd hos en servicefirma backade bort kundens fordon från billyften efter utförd service, varvid bilen törnade mot ett fordon som stod på en annan lyft. Frågan i ärendet gäller huruvida detta är en trafikskada.

Försäkringsbolaget A, som anhållit om utlåtande, ansåg att det är fråga om en trafikskada som avses i trafikförsäkringslagen. Mekanikern hade servat fordonet och var i färd med att köra bort det från lyften; avsikten var att bilen skulle köras ut på gårdsplanen och att följande bil skulle tas in därifrån för att servas. Enligt bolagets uppfattning hade skadan orsakats under färden från reparationshallen till gårdsplanen, det var inte meningen att fordonet skulle förflyttas till en annan plats inne i hallen.

Den andra delaktiga, försäkringsbolaget B, konstaterade i sitt bemötande att fordonet i fråga hade undergått service och åberopade 1 § 2 mom. 2 punkten i trafikförsäkringslagen, enligt vilken ett motorfordon inte är i trafik i den bemärkelse som avses i den lagen när det förvaras, repareras, undergår service eller tvättas på en plats som är avskild från trafikleder. B konstaterade också att det i förarbetet till den gällande trafikförsäkringslagen (RP 123/2015 rd, s. 47) sägs följande: ”Ett motorfordon används inte i trafik t.ex. när det i samband med reparation, service eller tvätt förflyttas på ett område som finns utanför trafiklederna, såsom i en reparationshall, tvätthall eller på en s.k. tvättgata”. I bemötandet konstaterades att fordonet befann sig i en reparationshall när skadan inträffade. Fordonet hade förflyttats från en lyft inne i hallen och omedelbart träffat ett annat, bakomvarande fordon. Enligt B:s uppfattning var fordonet ännu föremål för service, inte i trafik. I bemötandet ansågs det att även om servicearbetet på fordonet hade slutförts höll fordonet inte på att förflyttas ut ur hallen när skadan inträffade, man höll bara på att förflytta det från lyften. Enligt bolaget hade skadan därmed ett tidsmässigt nära orsakssamband med servicearbetet, och den hade inträffat i samband med reparation eller service så som avses i förarbetet till lagen. B hänvisade till skadeanmälan, där det konstaterades att bilen i en reparationssituation hade backats in i stötfångaren på en annan bil.

NÄMNDENS UTLÅTANDE

Enligt 4 § (464/2016) i lagen om trafikskadenämnden har trafikskadenämnden i uppgift att främja enhetligheten i ersättningspraxis genom att ge utlåtanden och allmänna tillämpningsrekommendationer i ersättningsärenden enligt trafikförsäkringslagen.

Enligt 1 § i trafikförsäkringslagen (460/2016) innehåller denna lag bestämmelser om ersättning för person- och sakskador som orsakas av användning av motorfordon i trafik och om trafikförsäkring som tecknas mot sådana skador. Ett motorfordon är inte i trafik i den bemärkelse som avses i denna lag när

1) det på en plats utanför trafiklederna används för ett väsentligen annat ändamål än för transport av personer eller gods,

2) det förvaras, repareras, undergår service eller tvättas på en plats som är avskild från trafikleder,

3) det används på ett område som avspärrats från trafik för tävlings- eller testningsändamål eller för övning som direkt hänför sig till en tävling.

I regeringens proposition med förslag till trafikförsäkringslag (RP 123/2015 rd) konstateras i allmänna motiveringen att det i lagen inte ingår någon allmän definition på vad som avses med användning i trafik, utan den har grundat sig på ersättnings- och rättspraxis. Vidare sägs det i detaljmotiveringen (1 kap. Allmänna bestämmelser) att det avgörande vid tillämpningen av nämnda bestämmelse ska vara huruvida fordonet är på ett ställe som är avskilt från trafikleder. Ett motorfordon används inte i trafik t.ex. när det i samband med reparation, service eller tvätt förflyttas på ett område som finns utanför trafiklederna, såsom i en reparationshall, tvätthall eller på en s.k. tvättgata.

Enligt vedertagen ersättningspraxis som uppkommit under den tidigare trafikförsäkringslagens (279/1959) giltighetstid har det ansetts att skador som inträffat t.ex. vid inkörning i eller utkörning från en tvätthall är trafikskador, eftersom avsikten då har varit att bege sig ut i trafik med bilen. Detsamma gäller verkstäder, besiktningshallar och andra utrymmen som man kör igenom med motorfordon.

I sin anhållan om utlåtande har A berättat att mekanikerns avsikt var att köra ut fordonet på gårdsplanen och ta in nästa bil därifrån för att servas. B har däremot ansett att fordonet inte höll på att förflyttas ut från hallen när skadan orsakades utan bara bort från lyften. Enligt B var fordonet därmed fortfarande föremål för service när skadan inträffade.

Enligt skadeanmälan backade mekanikern bort bilen som han hade servat från lyften efter avslutat servicearbete men bilen stannade inte framför en bil som stod på en annan lyft utan fortsatte, så att den stötte mot den andra bilens främre stötfångare.

Enligt ett e-postmeddelande från A hade montören berättat att han när skadan skedde hade för avsikt att köra bilen ut ur hallen och ta in ett annat fordon.

Avgörande med tanke på ersättningsfrågan är huruvida avsikten när skadan inträffade har varit att bege sig ut i trafik med bilen eller fordonet i samband med servicen förflyttades inne i hallen. Utgående från den utredning som lagts fram i ärendet ansåg nämnden att bilmekanikern när skadan inträffade hade för avsikt att köra fordonet från lyften och ut ur hallen. Av någon anledning hade fordonet backat på ett annat fordon. Närmare upplysningar om förhållandena på platsen där skadan inträffade har inte getts.

Nämnden konstaterade att mekanikerns agerande anknöt till att få fordonet i trafik efter att servicearbetet redan hade avslutats. På basis av vad som nämnts ovan anser nämnden att det på det sätt som avses i 1 § i trafikförsäkringslagen är fråga om en trafikskada som orsakats av användning av motorfordon i trafik och att skadan ska ersättas från trafikförsäkringen.

Nämnden var enig.