Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Användning i trafik.

LV 18/1320

Nämndens plenum 27.9.2019

UPPGIFTER OM HÄNDELSEFÖRLOPPET

På storindustriområdet Kokkola Industrial Park kolliderade en personbil med en järnbalk som transporterades av en oregistrerad motorarbetsmaskin, dvs. en truck, som körde framför personbilen.

Försäkringsbolaget bad nämnden ge ett utlåtande om bl.a. huruvida storindustriområdet ska betraktas som ett område som är avsett för allmän trafik eller allmänt används för trafik. Bolagets ståndpunkt var att händelseplatsen inte ska betraktas som ett sådant område och att vägarna på området därmed inte är sådana som avses i 2 § 1 punkten i vägtrafiklagen.

Personbilens ägare ansåg för sin del att skadan inträffade på ett område som ska betraktas som ett område som är avsett för allmän trafik eller allmänt används för trafik och att vägarna på området därmed är sådana som avses i 2 § 1 punkten i vägtrafiklagen. Skadan bör därför ersättas från trafikförsäkringen.  

NÄMNDENS UTLÅTANDE

Användning i trafik samt begränsningar

Enligt 1 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (460/2016) innehåller lagen i fråga bestämmelser om ersättning för person- och sakskador som orsakas av användning av motorfordon i trafik.

Enligt 1 § 2 mom. 1 punkten är ett motorfordon inte i trafik i den bemärkelse som avses i lagen i fråga när det på en plats utanför trafiklederna används för ett väsentligen annat ändamål än för transport av personer eller gods.

Enligt 2 § 19 punkten avses med trafikled allmän eller enskild väg, gata, byggnadsplaneväg, snöskoterled och torg samt annat område som är avsett för allmän trafik eller allmänt används för trafik.

I trafikförsäkringslagen definieras begreppet användning i trafik inte separat. Med användning av motorfordon i trafik har det i den tidigare trafikförsäkringslagens (279/1959) tillämpningspraxis hävdvunnet avsetts all sådan användning av ett fordon som är utmärkande för att fordonet används för det ändamål som det har tillverkats för. Ett fordon är i trafik i den bemärkelse som avses i trafikförsäkringslagen för det första när det används för transport av personer eller gods på eller utanför väg. Användningen i trafik förutsätter enligt vedertagen ersättningspraxis inte att fordonet varit i rörelse när skadan inträffade. Det kan bli aktuellt att ersätta en skada från trafikförsäkringen, även om fordonet stått stilla när skadan inträffade (HD 1990:159). Också skador som inträffar i samband med att ett fordon lastas eller lossas har i princip orsakats av fordonets användning i trafik. Skador har ansetts orsakade av användning i trafik också när de har inträffat i samband med instigning i eller urstigning ur fordonet.

I regeringens proposition med förslag till den gällande trafikförsäkringslagen (RP 123/2015) konstateras i avsnitt 2.2 i detaljmotiveringen bl.a. följande beträffande lagens tillämpningsområde: En detaljerad definition av lagens tillämpningsområde skulle begränsa den flexibilitet som behövs vid tolkningen av lagens tillämpningsområde i enskilda fall. Därför föreslås det inte att till lagen ska fogas en allmän och uttömmande definition på användning i trafik. Begreppet trafik ska således även i framtiden bli beroende av ersättnings- och rättspraxis.

I 1 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen (460/2016) nämns begränsningsbestämmelser som har till syfte att begränsa rätten till ersättning för sådana olyckstyper som inträffat under vissa omständigheter och är främmande för motorfordons användning i trafik. Enligt 1 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen är ett motorfordon inte i trafik i den bemärkelse som avses i den lagen när

1) det på en plats utanför trafiklederna används för ett väsentligen annat ändamål än för transport av personer eller gods,

2) det förvaras, repareras, undergår service eller tvättas på en plats som är avskild från trafikleder,

3) det används på ett område som avspärrats från trafik för tävlings- eller testningsändamål eller för övning som direkt hänför sig till en tävling.

För att begränsningsbestämmelsen ska kunna tillämpas bör båda villkoren vara uppfyllda, och därför gäller det att bedöma användningsplatsen och användningsändamålet skilt för sig. Avgörandet förutsätter att omständigheterna bedöms som en helhet i det enskilda fallet.

Bedömning av trafikled

Enligt 2 § 19 punkten i trafikförsäkringslagen (460/2016) avses med trafikled allmän eller enskild väg, gata, byggnadsplaneväg, snöskoterled och torg samt annat område som är avsett för allmän trafik eller allmänt används för trafik.

I detaljmotiveringen i regeringens proposition RP 123/2015, som gäller ändring av trafikförsäkringslagen, konstateras det i fråga om 2 § 19 punkten i trafikförsäkringslagen att med trafikled ska avses allmän eller privat väg, gata, byggnadsplaneväg, motorkälksled, torg samt annat område avsett för trafik eller allmänt använt för trafik. Med annat område avsett för trafik avses bl.a. parkeringsplats, gårdsväg eller motsvarande led, längs vilken man kan köra till en byggnad. Definitionen behövs bl.a. när det lagstiftas om lagens tillämpningsområde. Dessutom konstateras att det i den gällande lagen inte ingår någon definition på trafikled, men att den bestämmelse som nu föreslås motsvarar den nuvarande tolkningen.

Riksdagens kommunikationsutskott konstaterade i sitt betänkande (KoUB 4/2016 rd – RP 123/2015 rd) följande angående definitionen av begreppet trafikled: ”Sakkunniga har påpekat att definitionerna av fordon och trafikled avviker från motsvarande definitioner i fordonslagen (1090/2002) och vägtrafiklagen (267/1981). Enligt inkommen utredning är det, till följd av EU-regleringen bakom trafikförsäkringslagen, i detta sammanhang inte möjligt att göra definitionen av fordon enhetliga med definitionerna i fordonslagen. Däremot anser utskottet att definitionen av trafikled, för att undvika oklarheten i fråga om tolkningen, helt bör motsvara definitionen av väg i vägtrafiklagen. Därför föreslår utskottet att den föreslagna 2 § 19 punkten ändras i enlighet med det.” Definitionen av begreppet trafikled godkändes i den form som utskottet hade föreslagit i sitt betänkande.

När man överväger om definitionen av trafikled ska tolkas på motsvarande sätt som i tidigare tillämpningspraxis, vilket föreslogs i den regeringsproposition som ledde till att lagen stiftades, eller om det tillägg som ingår i definitionens slutliga ordalydelse ska anses vara avsett att inverka på definitionens innehåll, gäller det enligt nämndens uppfattning att lägga märke till att kommunikationsutskottet i sitt betänkande inte alls förde fram att preciseringen skulle ha varit ämnad att inskränka trafikförsäkringens ersättningskrets. Tvärtom föreslog utskottet att den enda betydande inskränkning av ersättningskretsen som föreslogs i regeringens proposition, dvs. slopandet av det så kallade förarplatsskyddet i samband med motorsport, skulle utgå ur lagförslaget, och riksdagens beslut var i linje med utskottets betänkande. Nämnden anser att det tillägg till definitionen av trafikled som föreslogs vid utskottsbehandlingen och som senare godkändes var en ändring av tekniskt slag och att tillägget inte var avsett att inverka på definitionens innehåll. Vid bedömningen av när det är fråga om en trafikled gäller det därmed också efter den nya lagens ikraftträdande att följa den ersättningspraxis som blev vedertagen under den tidigare lagens giltighetstid.

Utgående från de utredningar som nämnden haft tillgång till inträffade trafikskadan på ett storindustriområde med tiotals företag. På området finns gator som har vägnamn, och enligt utredningarna förekommer där en stor mängd motorfordonstrafik och också tågtrafik. Det finns parkeringsområden på området. Enligt nämndens uppfattning är området där trafikskadan inträffade ett område som allmänt används för trafik. Den omständigheten att man kommer in på området via en port och att passertillstånd behövs gör inte i sig ett område av den här storleksklassen till en plats utanför trafiklederna. Därmed anser nämnden att det inte har bevisats att trafikskadan så som förutsätts i 1 § i trafikförsäkringslagen skulle ha inträffat på en plats utanför trafiklederna.

Eftersom bedömningen av förekomsten av en trafikled ledde till det utfall som konstateras ovan behöver ställning inte tas till fordonets användningsändamål.

Nämnden var enig.