Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

LV 19/435

1. jaosto 9.1.2020

SAIRAANHOITOKUSTANNUKSET

Tapahtumatiedot

Vahinkoa kärsineelle aiheutui liikennevahingossa muun muassa aivojen otsalohkon alueen ruhjevamma, josta hänelle oli aiheutunut neuropsykologisia oireita ja unihäiriö. Lisäksi hänen migreenitaipumuksensa oli pahentunut. Vahinkoa kärsinyt oli hakenut liikennevakuutuksesta korvattavaksi mm. Concerta-lääkettä vuonna 2013 ja uudelleen vuonna 2018.

Vakuutuslaitos eväsi korvauksen Concerta-lääkkeestä, koska sen mukaan käytettävissä olleista selvityksistä ei ilmennyt mitään sellaista uutta, jonka johdosta aiempaa annettua epäävää korvausratkaisua voitaisiin muuttaa.

Liikennevahinkolautakunta käsitteli vahinkoa kärsineen Concerta-lääkityksen korvattavuutta edellisen kerran vuonna 2014. Lautakunta päätyi tuolloin siihen, ettei metyylifenidaattilääkityksestä (Concerta -lääkevalmiste) aiheutuvien kustannusten korvaamiselle liikennevakuutuksesta ole perusteita. Perusteluiden osalta on viitattu silloiseen käypä hoito –suositukseen, jossa metyylifenidaatti mainittiin neuropsykiatristen oireiden lääkityksen niin sanottuna muuna vaihtoehtona.

Lausuntopyyntö

Vahinkoa kärsinyt pyysi liikennevahinkolautakunnalta lausuntoa Concerta-lääkkeen korvattavuudesta.

Vastine

Vakuutuslaitoksen mukaan asiassa ei ollut esitetty sellaista uutta tietoa. jonka perusteella korvausratkaisua voitaisiin muuttaa. Vakuutuslaitos viittasi liikennevahinkolautakunnan vuonna 2014 antamaan lausuntoon ja katsoi, että

Concerta -lääkkeen käytöstä aiheutuvien kustannusten korvaamiselle liikennevakuutuksesta ei ole perusteita.

Lautakunnan lausunto

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko. Liikennevakuutuslain 6 §:n mukaan liikennevahingon korvaus määrätään soveltaen vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2-5, 7 ja 8 §:n sekä 7 luvun 3 §:n säännöksiä.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista, ansionmenetyksestä, kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta sekä pysyvästä haitasta.

Liikennevakuutuksesta korvataan sairaanhoitokustannuksina henkilövahingon kärsineelle tarpeellisesta tutkimuksesta, hoidosta tai muusta niihin rinnastettavasta terveyden- tai sairaanhoitoon kuuluvasta toimenpiteestä aiheutuneet kulut. Tarpeellisuusvaatimuksesta johtuen korvattavaksi voidaan katsoa vain sellaiset tutkimus- ja hoitokulut, jotka ovat aiheutuneet lääkärin määräämästä ja Suomessa yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen kokemuksen mukaan sairauden tai vamman tutkimiseksi tai hoitamiseksi välttämättömästä tutkimuksesta tai hoidoista. Näyttöön perustumattoman tai lähinnä kokeellisena pidettävän tutkimuksen ja hoidon kustannuksia ei vakiintuneen korvauskäytännön mukaan korvata liikennevakuutuksesta.

Metyylifenidaattia käytetään pääasiassa ADHD-oireiston hoitoon. Metyylifenidaatti kuuluu stimulantteihin ja sen vaikutus perustuu tiettyjen hermovälittäjäaineiden (dopamiini ja noradrenaliini) vaikutuksien voimistumiseen aivoissa.

Vuonna 2017 julkaistun voimassa olevan aivovammojen käypä hoito-suosituksen mukaan lääkehoito ei näytä vaikuttavan aivovamman jälkitilan kognitiivisiin oireisiin, joskin metyylifenidaatti saattaa parantaa tarkkaavaisuutta. Tutkimusnäyttö kognitiivisten oireiden lääkehoidosta on kuitenkin vähäistä. Metyylifenidaatin virallinen käyttöaihe on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD). Aivovamman jälkitilassa metyylifenidaatin aloitus tulee jättää asiaan perehtyneelle neurologian tai psykiatrian erikoislääkärille ja ottaa huomioon lääkkeen haitat (mm. unettomuus) sekä ongelmakäytön riski potilailla, joilla on esiintynyt päihteiden käyttöä. Lääkehoidon vaikuttavuusnäyttö kognitiivisten oireiden osalta on luokkaa C (niukka tutkimusnäyttö). Edelleen suosituksen mukaan metyylifenidaatista on eniten mutta silti riittämättömästi tutkimusnäyttöä. Sillä on todettu neuropsykologisilla testeillä arvioituna tarkkaavaisuutta parantavaa vaikutusta, mutta ei muistia ja prosessointinopeutta parantavaa vaikutusta.

Uuden käypä hoito-suosituksen mukaan metyylifenidaattia voidaan käyttää aivovammapotilaan tarkkaavaisuuden parantamiseksi, vaikka sen vaikuttavuudesta ei vielä olekaan varmaa näyttöä. Ottaen huomioon tämä ja lautakunnan aiemman lausunnon jälkeen kertynyt uusi lääketieteellinen tietämys, lautakunta katsoo, että metyylifenidaattilääkettä ei tässä tapauksessa voi pitää selvästi vaikuttamattomana tai kokeellisena hoitona. Osoittamatta on jäänyt, että tätä lääkettä olisi käytetty ainoastaan liikennevahingosta riippumattoman taudin hoitoon. Kyseisen lääkkeen määräämistä voidaan tässä tapauksessa pitää lääketieteellisesti perusteltuna käypänä hoitona. Näin ollen metyylifenidaattilääkityksestä vahinkoa kärsineelle aiheutuvat kustannukset tuli korvata tarpeellisena hoitona vuodesta 2018 alkaen.

 Lautakunta oli yksimielinen.