Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Förlust av underhåll. Samboförhållande. Indragning av familjepension.

LV 19/1523

Plenum 30.10.2020                            

Frågan i nämnden gällde för det första huruvida det var fråga om ett samboförhållande och för det andra huruvida den efterlevande makens personliga förhållanden till följd av samboförhållandet hade förändrats så väsentligt att hen inte längre kunde anses ha rätt till familjepension från trafikförsäkringen. Nämnden ansåg att ett samboförhållande i sig inte ensamt utgjorde en grund för indragning av familjepension, om det hade lagts fram sådan utredning om förmånstagarens omständigheter och behov av underhåll på grundval av vilken en samlad bedömning av den efterlevande makens behov av underhåll kunde göras. Nämnden bedömde ärendet som en helhet och ansåg att det i det aktuella fallet var fråga om ett samboförhållande och på grundval av det en sådan i 6 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen avsedd väsentlig förändring i de personliga förhållandena till följd av vilken den efterlevande makens rätt att få familjepension från trafikförsäkringen kunde dras in.      

UPPGIFTER OM HÄNDELSEFÖRLOPPET

För den som anhållit om utlåtande (A) hade det fastställts familjepension efter maken, som omkommit i en trafikskada år 1990.

Försäkringsbolagethade i ett ersättningsbeslutår 2018 meddelat att A inte längre hade rätt till familjepension för efterlevande make på grund av ett samboförhållande som hade pågått sedan år 1998.

ANHÅLLAN OM UTLÅTANDE

A yrkade på fortsatt utbetalning av familjepension för efterlevande make. Hen ansåg att det inte var fråga om ett samboförhållande. Den förmodade sambon var inte skriven i samma hus som A när bolaget fattade ersättningsbeslutet. I anhållan om utlåtande hänvisades det till en förfrågan om förhållandena som hade gjorts innan ersättningsbeslutet fattades; enligt den levde A inte i ett samboförhållande. A ansåg vidare att hens ekonomiska situation inte hade förbättrats i och med det förmodade samboförhållandet, eftersom den förmodade sambon inte hade någon faktisk förmåga att försörja A. Försäkringsbolaget hade beslutat om ersättning i form av familjepension för efterlevande make år 1990. Enligt ersättningsbeslutet skulle bara ett nytt äktenskap medföra indragning av familjepension för efterlevande make. Enligt ersättningsbeslutet påverkade ett samboförhållande inte familjepensionen för efterlevande make. Enligt anhållan om utlåtande borde den efterlevande maken kunna lita på det ersättningsbeslut och de anvisningar som hade meddelats tidigare. Enligt ersättningsbeslutet skulle den efterlevande maken genast underrätta försäkringsbolaget om hen ingick äktenskap.

NÄMNDENS UTLÅTANDE

Enligt 1 § 1 mom. i den trafikförsäkringslag (279/1959) som gällde när skadan inträffade ersätts från trafikförsäkringen en person- eller egendomsskada som åsamkats i följd av motorfordons användning i trafik.

Enligt 6 § i trafikförsäkringslagen bestäms ersättning för en trafikskada med tillämpning av 5 kap. 2–5 § och 7 kap. 3 § i skadeståndslagen (412/1974).

Enligt 4 § (464/2016) i lagen om trafikskadenämnden har trafikskadenämnden i uppgift att främja enhetligheten i ersättningspraxis genom att ge utlåtanden och allmänna tillämpningsrekommendationer i ersättningsärenden enligt trafikförsäkringslagen. I syfte att främja enhetligheten i ersättningspraxis i samband med trafikskador har trafikskadenämnden meddelat normer och instruktioner som den har beaktat vid sidan av den övriga framlagda utredningen när den gett sitt utlåtande.

I 5 kap. 4 § i skadeståndslagen, sådan paragrafen lydde när skadan inträffade, sades det att om den som har rätt till underhåll eller underhållsbidrag blir utan nödig försörjning på grund av att den underhållsskyldige dödats, skall honom med beaktande av den skadeståndsskyldiges tillgångar och förhållanden i skadestånd tilldömas vad för honom erfordras till dess han själv kan försörja sig.

I 6 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen, sådant momentet lydde när skadan inträffade, konstaterades det att om de personliga förhållanden på vilka storleken av fortlöpande ersättning eller behovet av försörjning beror har förändrats väsentligt sedan ersättning genom dom eller avtal fastställts, kan ersättningen rättas på motsvarande sätt. Ersättningens storlek bestäms enligt de beräkningsgrunder som anges i trafikskadenämndens normer och instruktioner.

Den i 17 a § i trafikförsäkringslagen (279/1959) avsedda trafikskadenämnden har i syfte att främja enhetligheten i ersättningsregleringen utfärdat cirkulär om hur samboförhållanden inverkar på familjepension som betalas från trafikförsäkringen (12/1987 och 14/1992). Enligt dem har ett samboförhållande kunnat medföra rätt till familjepension bland annat när samborna har bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden i åtminstone tre år. Familjepension har då kunnat dras in också med anledning av ett nytt samboförhållande när samma förutsättningar är uppfyllda. Ett samboförhållande anses i princip förbättra förmånstagarens ekonomiska situation, eftersom den nya maken delar på boendekostnaderna med förmånstagaren. I etablerad ersättningspraxis har indragning av familjepension varit en utgångspunkt, om inte förmånstagaren i ett enskilt fall har lagt fram utredning om att samboförhållandet inte förbättrar hens ekonomiska ställning så att hen inte längre har behov av underhåll. Högsta domstolen har meddelat ett beslut om bedömning av behovet av underhåll (HD 1990:128).

Enligt nämndens nuvarande instruktioner är ett nytt äktenskap eller samboförhållande eller registrerat parförhållande en omständighet som bör beaktas när man prövar behovet av ersättning för förlust av underhåll. I regel anses det att ett nytt äktenskap eller samboförhållande förbättrar eller förändrar den ersättningsberättigades ekonomiska förhållanden på så sätt att inget behov av ersättning för förlust av underhåll från trafikförsäkringen längre finns.

Försäkringsbolaget är skyldigt att utreda frågan i den mån offentligt tillgängliga källor finns att tillgå. Försäkringsbolagets utredningsskyldighet befriar dock inte den som yrkar på ersättning från skyldigheten att visa underhållsbehovet i de berörda situationerna. Nämnden ansåg att det är motiverat att dra in familjepensionen, om förmånstagaren inte lägger fram utredning om sitt underhållsbehov. Om förmånstagaren lägger fram utredning kan underhållsbehovet bedömas utgående från den. Ett samboförhållande är dock inte ensamt en grund för att dra in familjepension.

Den i 17 a § i trafikförsäkringslagen (279/1959) avsedda trafikskadenämnden behandlade 18.1.1990 ett familjepensionsärende och gav ett utlåtande, enligt vilket bolaget efter att ha inhämtat behövlig utredning ska göra en ny framställning, om den efterlevande makens personliga förhållanden förändras väsentligt.

I försäkringsbolagets ersättningsbeslut sägs det att om de personliga förhållanden som inverkar på storleken av kontinuerlig familjepension eller på underhållsbehovet förändras väsentligt efter att pensionen har fastställts kan pensionen rättas på motsvarande sätt i enlighet med 6 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen.

I försäkringsbolagets ersättningsbeslut från år 1990 nämns det att bolaget ska underrättas, om äktenskap ingås. Enligt nämndens uppfattning kan ersättningsbeslutet inte tolkas så att endast ett nytt äktenskap är en grund för att dra in den efterlevande makens familjepension och att ett eventuellt samboförhållande inte påverkar rätten till familjepension efter en make som avlidit till följd av en trafikskada.

De berörda personerna har bott på samma adress i över 19 år. Att den förmodade sambons fasta adress har bytts efter att bolaget anhållit om utlåtande om indragning av familjepension inverkar inte på ärendets bedömning.

I ärendet har det också hänvisats till att boendearrangemanget hade haft orsaker som var relaterade till hälsovården och valet av vårdenhet. Nämnden ansåg det inte vara troligt att boendearrangemanget hade vidtagits med tanke på en viss vårdenhet. I Finland har de som anlitar hälsovårdstjänster valfrihet. Klienten har rätt att under vissa förutsättningar välja vårdenhet och behandlande yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården också utanför det egna sjukvårdsdistriktet. Vårdenheten i fråga om specialiserad sjukvård väljs tillsammans med den läkare som skriver remissen.

I anhållan om utlåtande hänvisades det till att den förmodade sambons inkomster var låga och till att hen därmed saknade försörjningsförmåga. Saken bör emellertid bedömas som en helhet. Nämnden ansåg att även låga inkomster har ökat hela hushållets inkomster. Därmed kunde samboförhållandet anses förbättra eller ändra den ersättningsberättigades ekonomiska förhållanden så att behov av att från trafikförsäkringen betala ersättning för förlust av underhåll inte längre fanns.

I ärendet hade det inte lagts fram någon utredning på basis av vilken samboförhållandet och dess inverkan på behovet av underhåll borde ha bedömts med avvikelse från huvudregeln. Nämnden ansåg att det varit fråga om ett samboförhållande som skulle betraktas som en i 6 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen avsedd väsentlig förändring av de personliga förhållandena och med anledning av vilken A:s rätt att få familjepension från trafikförsäkringen kunde dras in.

Nämnden rekommenderade inte en ändring av ersättningsbeslutet.

Nämnden var enig.