Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Syyllisyydenjako.Peura.Ajoneuvon puutteellinen kunto Täysistunto Dnro 03/212

Henkilöauto törmäsi sen eteen tielle juosseeseen peuraan. Peura osui auton vasempaan etukulmaan vaurioittaen puskuria, vasenta etuvaloa ja nokkapeltiä. Törmäyksen seurauksena autosta irtosi puskurin paloja, jotka lensivät auton taakse. Samaan aikaan auton takana ajoi moottoripyörä. Autosta irronneet osat aiheuttivat sen, että moottoripyörä kaatui oikealle kyljelleen. Kaatumisen seurauksena moottoripyörän matkustaja loukkaantui ja moottoripyörä vaurioitui.

Vakuutusyhtiö pyysi liikennevahinkolautakunnalta lausuntoa siitä, tuleeko ajoneuvon liikennevakuutuksesta maksaa korvaus moottoripyörälle sekä sen kuljettajalle ja matkustajalle aiheutuneista vahingoista auton puutteellisen kunnon tai liikennesääntöjen vastaisen kulun perusteella, taikka voidaanko korvaus evätä edellä mainittujen korvausperusteiden puuttuessa.

Lausunnossaan lautakunta totesi, että moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko korvataan pääsääntöisesti liikennevakuutuslain 1 ja 4 §:ien ilmentämän objektiivisen vastuun perusteella, toisin sanoen siitäkin huolimatta, ettei ajoneuvon omistaja tai kuljettaja olisi henkilökohtaisesti vahingonkorvausvelvollinen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen perusteella.

Silloin, kun moottoriajoneuvon aiheuttama vahinko on kohdistunut toiseen moottoriajoneuvoon tai tällaisessa ajoneuvossa olevaan henkilöön tai omaisuuteen, sen korvaaminen ensiksi mainitun moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta edellyttää kuitenkin ajoneuvon omistajan, kuljettajan tai matkustajan tuottamusta, liikennesääntöjen vastaista kulkua tai sijaintia taikka puutteellista kuntoa.

Liikennevakuutuslaissa tai lain perusteluissa ei ole tarkemmin määritelty, mitä liikennevakuutuslain 8 § 1 momentin mukaisella ajoneuvon puutteellisella kunnolla tarkoitetaan. Kyseisessä tapauksessa auto on törmännyt peuraan sillä seurauksella, että autosta on irronnut osia. Moottoripyörän kuljettajan yrittäessä väistää tielle pudonneita auton osia hänen kuljettamansa moottoripyörä oli kaatunut, jolloin se oli vaurioitunut ja moottoripyörän matkustaja loukkaantunut.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei voitu todeta, että osien irtoaminen olisi ollut seurausta auton puutteellisesta kunnosta, kuten esimerkiksi puskurin rakenteen heikkoudesta tai muusta vastaavasta syystä. Sen sijaan osien irtoamisen syynä on ollut auton törmääminen peuraan suurella nopeudella, joka voi lautakunnan käsityksen mukaan aiheuttaa myös täysin asianmukaisessa kunnossa olevan ajoneuvon rikkoutumisen niin, että siitä putoaa osia tielle.

Vahinkotapahtumasta saadun selvityksen perusteella vahingon ei voitu katsoa aiheutuneen tuottamuksesta, sillä peuran juokseminen auton eteen on ollut tilanteessa ilmeisen ennalta arvaamatonta.

Lautakunta katsoi, että kyseisessä tapauksessa ei ole esitetty liikennevakuutuslain 8 § 1 momentin mukaista perustetta moottoripyörälle sen matkustajalle aiheutuneiden vahinkojen korvaamiselle auton liikennevakuutuksesta.