Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Erinäiset kulut Dnro 02/972

Vahingonkärsinyt oli vammautumisensa ja siitä aiheutuneen työkyvyttömyyden vuoksi pyytänyt lääninhallitukselta suostumusta taksiluvan nojalla harjoitettavan liikenteen keskeyttämiseen, koska luvanvaraista liikennettä koskevan asetuksen (666/1994) 18 §:n mukaan lääninhallituksen suostumus on pyydettävä, mikäli liikenne keskeytetään yli kolmeksi kuukaudeksi. Muutospäätöksen lunastaminen oli maksanut 50 euroa.

Vahingonkärsinyt oli vaatinut edellä mainitun kustannuksen korvaamista liikennevakuutuksen perusteella. Vakuutusyhtiö oli evännyt korvausvaatimuksen katsoen, että vahingonkärsineelle syntynyt kulu on huomioitu hänelle suoritetun ansionmenetyksen korvauksen yhteydessä. Perusteita erilliseen korvaukseen yritysasioiden hoitoon liittyvistä kustannuksista ei yhtiön mukaan ollut, etenkin kun suoritettu ansionmenetyskorvaus oli perustunut todellista suuremmaksi arvioituun työtuloon.

Lautakunta katsoi, että vahingonkärsineelle syntynyt kulu johtui välittömästi ja suoranaisesti liikennevahingosta ja oli siten syy-yhteydessä henkilövahinkoon. Lautakunnan mukaan kyse oli erillisestä kuluerästä, joka tuli korvata vahingonkärsineelle riippumatta korvatusta ansionmenetyksestä, joka oli määritelty aikaisempien vuosien tuloslaskelmista ilmenevien tietojen perusteella. Lautakunta katsoi, ettei ansionmenetykseen sisälly lisääntyneet kulut.

Lautakunta suositti, että yhtiön tulisi korvata taksiluvan muutospäätöksen hakemisesta aiheutuneet kulut.