Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Diverse kostnader Dnr 02/972

Med anledning av att ha blivit skadad och till följd därav arbetsoförmögen hade den skadelidande begärt av länsstyrelsen samtycke för avbrott i trafiken som bedrivs med stöd av taxitillstånd, emedan enligt 18 § förordningen om tillståndspliktig persontrafik på väg (666/1994) får trafiken avbrytas för en längre tid än tre månader endast med länsstyrelsens samtycke. Utlösning av ändringsbeslutet hade kostat 50 euro.

Den skadelidande hade begärt att förutnämnda kostnad ersätts på grund av trafikförsäkringen. Försäkringsbolaget hade avslagit ersättningskravet och ansett, att kostnaden som åsamkats den skadelidande, har tagits i betraktande i samband med den betalda ersättningen för inkomstbortfall. Grunder för separat ersättning rörande kostnader i samband med behandling av företagsangelägenheter förelåg enligt bolaget inte, i synnerhet som den betalda ersättningen för inkomstbortfall hade baserats på arbetsinkomst, som uppskattats högre än vad den verkliga inkomsten var.

Nämnden ansåg, att den skadelidande åsamkad kostnad var en omedelbar och direkt följd av trafikskadan och hade således orsakssammanhang med personskadan. Enligt nämnden var det fråga om en separat kostnadspost, som borde betalas åt den skadelidande oberoende av den betalda ersättningen för inkomstbortfall, som hade bestämts på grund av uppgifter, som framgick av tidigare års resultaträkningar. Nämnden ansåg, att inkomstbortfallet inte innehåller de ökade kostnaderna.

Nämnden förordade, att bolaget skulle ersätta kostnaderna till följd av ansökan om ändringsbeslut av taxitillståndet.