Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Användning i trafik Plenum Dnr 03/574

Bränd kalk hade transporterats i tankbil till reningsverket för avloppsvatten. Vid tankbilens ankomst på fredag kväll ca kl. 23.00 var reningsverkets personal inte längre i arbete med anledning av den sena tidpunkten. Föraren hade börjat lossa sin last in i reningsverkets silo så, att det in i silon ledande metallröret sammankopplades med en gummislang från tankbilen.Tömning från tankbilen utförs med hjälp av luftkompressor.

Ca en halvtimme efter att avlastningen påbörjats hade röret in i silon blivit tilltäppt, varför föraren hade slagit av motorn och lösgjort gummislangen från det tilltäppta metallröret. Härvid hade ut från röret flutit bränd kalk på marken. Efter att tilltäppningen hade avlägsnats fortgick avlastningen så, att lasten hade tömts i sin helhet lördag morgon ca kl.03.45.

Följande natt dvs. natten mellan lördag och söndag hade det regnat ymnigt, varvid i samband med lösgörandet av de tilltäppta rören, hade den i marken flutna kalken blivit fuktig.

Söndag morgon ca kl. 06.10 hade brandverket mottagit anmälan om eldsvåda på reningsverket för avloppsvatten. Tändningsorsaken för eldsvådan var, att kalken som runnit på marken efter att ha blivit fuktig hade upphettats och antänt reningsverkets vägg, varifrån elden hade spritts annorstädes i reningsverket. Till följd av eldsvådan åsamkades reningsverket ca 1,5 miljoner euros skador.

Försäkringsbolaget begärde av trafikskadenämnden utlåtande, om det är fråga om en i trafikförsäkringslagen avsedd trafikskada.

I sitt utlåtande konstaterar trafikskadenämnden, att enligt 1 § trafikförsäkringslagen (279/1959) ersättes från trafikförsäkring skada som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom. I trafikförsäkringslagen har inte definierats begreppet trafik och där nämns inte några kännetecken för användning i trafik. Således har tillämpningen av begreppet trafik förblivit huvudsakligen beroende av praxis vid domstolarna och nämnden.

En förutsättning för att skadan ersätts från trafikförsäkringen är att skadan har förorsakats av motorfordons användning i trafik. En förutsättning för att trafikförsäkringslagens 1 § skall tillämpas beträffande skador, som uppkommit i samband med avlastning, är att de har orsakats av motorfordons eller dess dels, anordnings eller hjälpanordnings bristfälliga skick eller funktionsstörning.

Enligt utredning som nämnden haft till sitt förfogande rann kalk på marken till följd av att reningsverkets rör täpptes till och inte av motorfordonet som transporterade kalk eller dess anordningar. Således har kalk inte flutit i marken till följd av motorfordons användning i trafik.

På grund av det förutnämnda ansåg nämnden, att i ifrv. fall har motorfordons användning i trafik inte orsakssammanhang med eldsvådan. Orsaken till eldsvådan var, att bränd kalk upphettats till följd av regnet.

Emedan det inte var fråga om skada i följd av motorfordons användning i trafik, hade bedömningen av det tidsmässiga sambandet mellan eldsvådan och motorfordons användning i trafik inte någon betydelse.

Nämnden ansåg, att eldsvådan på reningsverket för avloppsvatten inte var en i 1 § trafikförsäkringslagen avsedd skada, som orsakats till följd av motorfordons användning i trafik.