Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Skuldfördelning. Hjort. Fordons bristfälliga skick Plenum Dnr 03/212

En personbil stötte emot en hjort, som sprungit ut på vägen framför bilen. Hjorten träffade bilens vänstra framhörn och skadade stötfångaren, vänstra framlyktan och frontplåten.Till följd av sammanstötningen lossnade delar av bilens stötfångare, vilka flög bakom bilen. Samtidigt bakom bilen körde en motorcykel. De lossnade delarna ledde till att motorcykeln stjälpte på sin högra sida. Till följd av stjälpandet ådrog sig motorcykelns passagerare kroppsskador och motorcykeln blev skadad.

Försäkringsbolaget begärde av trafikskadenämnden utlåtande, om ersättning bör betalas för motorcykeln samt dess förare och passagerare åsamkade skador från fordonets trafikförsäkring till följd av bilens bristfälliga skick eller att bilen rörde sig på sätt, som stred mot trafikreglerna, eller om ersättningen kan förvägras i brist på förutnämnda ersättningsgrunder.

I sitt utlåtande konstaterade nämnden, att skada i följd av motorfordons användning i trafik i regel ersätts på grund av objektivt ansvar, vilket framgår av 1 och 4 § trafikförsäkringslagen, med andra ord trots att fordonets ägare eller förare inte vore personligen skadeståndsskyldiga till följd av fordons användning i trafik.

Har av motorfordon förorsakad trafikskada drabbat annat motorfordon eller person eller egendom, som befann sig i dylika fordon, förutsätter ersättning för skadan från förstnämnda fordons försäkring med mindre skadan vållats av dess ägare, förare eller passagerare eller uppkommit till följd av att fordonet rörde sig eller stod på sätt, som stred mot trafikreglerna eller att fordonet var i bristfälligt skick.

I trafikförsäkringslagen eller dess motiveringar har inte noggrannare preciserats, vad som avses med fordonets bristfälliga skick enligt 8 § 1 mom. trafikförsäkringslagen. I ifrv. fall har bilen stött emot en hjort med den påföljd, att av bilen har lossnat delar. Till följd av motorcykelförarens försök att väja för de lossnade delarna på vägen hade motorcykeln stjälpt, varvid den skadats och dess passagerare ådragit sig kroppsskador.

På basis av företedd utredning i ärendet kunde inte konstateras, att delarna skulle ha lossnat till följd av bilens bristfälliga skick, t.ex. av svaghet i stötfångarens konstruktion eller av annat motsvarande skäl. Däremot har delarna lossnat av den orsaken, att bilen stötte mot hjorten med hög hastighet, till följd varav, enligt nämndens uppfattning, även ett fordon i helt behörigt skick kan skadas så att delar därav faller på vägen.

På basis av den erhållna utredningen om skadehändelsen kunde skadan inte anses ha orsakats av vållande, för i ifrv. situation har det varit uppenbart oförutsebart, att en hjort kommer att springa ut framför bilen.

Nämnden ansåg, att det i ifrv. fall inte företetts någon grund enligt 8 § 1 mom. trafikförsäkringslagen för att ersätta skador som åsamkats motorcykeln och dess passagerare från bilens trafikförsäkring.