Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Merkostnader för serviceboende. Nämndens befogenhet. Dnr 03/260

Plenum

Försäkringsbolaget hade begärt av trafikskadenämnden utlåtande om bl.a. serviceboendekostnader som skall betalas åt staden.

Enligt 1 § lagen om trafikskadenämnden finns, för att förenhetliga praxis i ärenden som gäller ersättande av trafikskada, ett organ, trafikskadenämnden, som ger utlåtanden och tillämpningsrekommendationer i dessa ersättningsfrågor. Trafikskadenämndens befogenhet att ge utlåtanden berör således endast de ersättningsärenden, som behandlas med stöd av trafikförsäkringslagen.

Enligt 8 § lagen om service och stöd på grund av handikapp skall kommunen ordna serviceboende för en grovt handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring. Om den handikappade är i behov av fortgående anstaltsvård, har kommunen ingen särskild skyldighet att ordna serviceboende. Enligt 11 § förordningen om service och stöd på grund av handikapp, när det gäller att ordna serviceboende anses som grovt handikappad den som på grund av sitt handikapp eller sjukdom fortlöpande, under olika tider av dygnet eller annars i särskilt stor utsträckning behöver en annan persons hjälp för att klara av sina dagliga sysslor och som inte är i behov av kontinuerlig anstaltsvård.

På grund av 7 § 2 mom. 7 punkten i lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) ersätts såsom rehabilitering de merkostnader som en grovt handikappad person har för serviceboende. Enligt 16 § i samma lag får ändring sökas i rehabiliteringsärenden hos försäkringsdomstolen.

Nämnden ansåg med stöd av förutnämnda bestämmelser, att nämnden inte kan ta ställning till frågan om merkostnader för serviceboende som skall betalas åt staden, emedan ersättningsfrågan bör prövas med stöd av lagen om rehabilitering. I frågor med anknytning till innehållet av serviceboende borde ersättningsbesluten fattas med stöd av lagen om rehabilitering jämte anvisningar för sökande av ändring hos försäkringsdomstolen.