Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA SOVELTAMISOHJE 4/2004

Postiosoite: PL 300, 00121 Helsinki

Käyntiosoite: Bulevardi 54 A, 00120 Helsinki

Puh. 010 286 8200, telefax. 010 286 8288

e.mail:info@liikennevahinkolautakunta.fi

______________________________________________________________________________________

Liikennevakuutusyhtiöille,

Valtiokonttorille ja

Liikennevakuutuskeskukselle

Liikennevahinkolautakunnan istunto 26.3.2004

LIIKENNEVAKUUTUSLAIN 5 §:n 4 KOHDASSA TARKOITETTU OMISTAJAN TAI

KULJETTAJAN OMAISUUS JA ERÄÄT YRITYSMUODOT

Liikennevakuutuslain 5 §:n (361/1993) 4 kohdan mukaan vahinkoa ei korvata moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, kun se on kohdistunut tässä moottoriajoneuvossa olleeseen omaisuuteen taikka ajoneuvon omistajan tai kuljettajan muuhunkaan omaisuuteen; siitä korvataan kuitenkin matkustajan yllä tai mukana olleiden pukimien tai muiden henkilökohtaisten käyttöesineiden vahingoittuminen.

Kyseessä on rajoitusnormi, jota tulee soveltaa ja tulkita suppeasti. Yllä mainitun lainkohdan soveltamisen yhteydessä ilmenneiden periaatteellisten kysymysten johdosta lautakunta on katsonut tarpeelliseksi antaa korvauskäytännön yhtenäistämiseksi seuraavan soveltamisohjeen:

1) Osakeyhtiöt

Osakeyhtiö on oikeudelliselta luonteeltaan itsenäinen oikeushenkilö. Osakeyhtiön oikeushenkilöllisyys merkitsee sitä, että yhtiöllä on muun muassa sen osakkaista erillisenä oikeushenkilönä itsenäinen oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus.

Mikäli osakeyhtiön omistamaa omaisuutta vaurioituu liikennevahingossa sellaisissa olosuhteissa, että liikennevahingon aiheuttaneen moottoriajoneuvon omistaja tai kuljettaja omistaa kyseisen osakeyhtiön osakkeet kokonaan tai osaksi, liikennevahingossa vaurioitunutta osakeyhtiön omaisuutta ei voida pitää liikennevakuutuslain 5 §:n 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla ajoneuvon omistajan tai kuljettajan omaisuutena. Tällöin osakeyhtiön omaisuudelle aiheutunut vahinko kuuluu korvattavaksi liikennevakuutuksesta.

Tilanne on sama, mikäli osakeyhtiön omistama moottoriajoneuvo vaurioittaa saman osakeyhtiön kokonaan tai osittain omistavan luonnollisen henkilön omaisuutta ja moottoriajoneuvon kuljettajana on muu kuin edellä mainittu luonnollinen henkilö.

Esimerkki:

A Oy:n omistama nosturiauto vaurioittaa B:n ja C:n omistamaa teollisuushallia. B ja C omistavat yhtä suurin osuuksin kaikki A Oy:n osakkeet. Liikennevahingon ei voida katsoa aiheutuneen liikennevakuutuslain 5 §:n 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla moottoriajoneuvon omistajan (A Oy) muulle omaisuudelle, minkä vuoksi teollisuushallille aiheutunut vahinko kuuluu korvattavaksi nosturin liikennevakuutuksen perusteella.

2) Henkilöyhtiöt (avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt)

Toisin kuin osakeyhtiöissä, henkilöyhtiöissä varojen nostamista yhtiöstä ei ole rajoitettu, eikä yhtiöille ole asetettu vähimmäispääomavaatimuksia. Henkilöyhtiöiden vastuunalaiset yhtiömiehet ovat täysimääräisesti vastuussa yhtiön sitoumuksista kuten omasta velastaan. Tästä huolimatta myös henkilöyhtiöt (avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt) ovat oikeudelliselta luonteeltaan itsenäisiä oikeushenkilöitä.

Mikäli henkilöyhtiön omaisuutta vaurioituu liikennevahingossa ja liikennevahingon aiheuttaneen moottoriajoneuvon omistaja tai kuljettaja omistaa henkilöyhtiön (ts. on henkilöyhtiön vastuunalainen yhtiömies) kokonaan tai osaksi, myöskään henkilöyhtiön liikennevahingossa vaurioitunutta omaisuutta ei voida edellä mainituista seikoista huolimatta pitää liikennevakuutuslain 5 §:n 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla ajoneuvon omistajan tai kuljettajan omaisuutena. Tällöin henkilöyhtiön omaisuudelle aiheutunut vahinko kuuluu korvattavaksi liikennevakuutuksesta.

Tilanne on sama, mikäli henkilöyhtiön omistama moottoriajoneuvo vaurioittaa saman henkilöyhtiön kokonaan tai osittain omistavan luonnollisen henkilön omaisuutta ja moottoriajoneuvon kuljettajana on muu kuin edellä mainittu luonnollinen henkilö.

Esimerkki:

A.A:n kuljettama kuorma-auto vaurioittaa A.A Ky:n omistamaa rakennusta. A.A on yksi A.A Ky:n yhtiömiehistä. Tarkempaa selvitystä A.A Ky:n omistusjärjestelyistä ei ole esitetty. Liikennevahingon ei voida katsoa aiheutuneen liikennevakuutuslain 5 §:n 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla moottoriajoneuvon omistajan A.A. muulle omaisuudelle, minkä vuoksi rakennukselle aiheutunut vahinko kuuluu korvattavaksi kuorma-auton liikennevakuutuksen perusteella.

3) Yksityiset elinkeinonharjoittajat (esim. nk. toiminimet ja verotusyhtymät)

Silloin, kun elinkeinotoimintaa harjoitetaan yksityisenä elinkeinonharjoittajana, siis ilman erityistä yhteisömuotoa, yrittäjän oma omaisuus ja hänen elinkeinotoimintaan liittyvä omaisuutensa rinnastuvat toisiinsa. Tämän vuoksi silloin, kun yksityinen elinkeinonharjoittaja on liikennevahingon aiheuttaneen moottoriajoneuvon omistaja tai kuljettaja ja vahinkoa aiheutuu elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan liittyvälle omaisuudelle, vahingon on katsottava aiheutuvan liikennevakuutuslain 5 §:n 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla ajoneuvon omistajan tai kuljettajan omalle omaisuudelle, jolloin vahinko ei kuulu korvattavaksi liikennevakuutuksen perusteella.

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

_______________________________________________________________________

Liikennevahinkolautakunnasta annetun lain (441/2002) 4 §:n mukaan liikennevahinkolautakunnan tehtävänä on korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi antaa suosituksia ja lausuntoja liikennevahinkoja koskevissa korvausasioissa sekä liikennevahinkoja koskevan yleisen tiedonsaannin edistämiseksi tiedottaa toiminnastaan. Lautakunta voi antaa yleisiä soveltamissuosituksia liikennevakuutuslain (279/1959) mukaisissa korvausasioissa ja liikennevakuutuslain soveltamisen kannalta periaatteellisissa kysymyksissä.