Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Korvattavuus. Jätevesikaivo LV04/1458

Kuorma-auto oli tuonut lastin multaa piha-alueelle sopimuksen mukaisesti. Pihatiellä kuorma-auto oli ajanut jätevesikaivon kannen yli, jolloin kansi oli rikkoontunut ja pudotessaan kaivoon rikkonut edelleen kaivon sementtirenkaita. Vahingonkärsinyt vaati vahinkojen korvaamista kuorma-auton liikennevakuutuksesta.

Lautakunta totesi lausunnossaan, että liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n 1 momentin mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko.

Liikennevakuutuslain 4 §:n mukaan liikennevahinko korvataan, mikäli jäljempänä ei toisin säädetä, moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, vaikkakaan kukaan ei henkilökohtaisesti ole vahingonkorvausvelvollinen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen perusteella. Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko korvataan pääsäännön mukaisesti objektiivisen eli ns. ankaran vastuun mukaisesti. Korvauksen suorittamiseen riittää, että vahinko on seurausta ajoneuvon käyttämisestä liikenteeseen.

Liikennevakuutuslain 7 §:n 2 momentin omaisuusvahingosta suoritettavaa korvausta voidaan vahinkoa kärsineen myötävaikutuksen perusteella kohtuuden mukaan alentaa tai se evätä ottaen huomioon vahinkoa kärsineen viaksi jäävä syyllisyyden määrä ja muut olosuhteet.

Liikennevahinkojen korvauskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että liikennevakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka johtuvat liikenneväylän tai sen osan käyttämisestä tavanomaiseen liikenteeseen vaikka vahinko sinänsä johtuisikin moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä. Tämä perustuu siihen, että tällaisten vahinkojen ei ole katsottu kuuluvan ns. liikenteellisen riskin piiriin, jonka edellä selostettu liikennevakuutuslain 4 §:n ankara vastuu kattaa.

Puheena olevassa tapauksessa samalle piha-alueelle on useasti toimitettu vastaavanlaisia kuormia eikä vahinkoja ole aiheutunut. Asiakirjoista ei käy ilmi, että raskasta liikennettä piha-alueelle olisi puheena olevassa tilanteessa tai muulloinkaan mitenkään rajoitettu vahingonkärsineen toimesta. Näin ollen ei voida katsoa, että pihalle ajaminen kuorma-autolla poikkeaisi pihan tavanomaisesta käyttämisestä siten, että pihalle tai sen osalle aiheutunut vahinko tulisi korvattavaksi kuorma-auton liikennevakuutuksesta.