Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Korvattavuus. Oma myötävaikutus LV 04/1710

Omakotitalon pihaan johtavalla tiellä mutkitteli yhteen niputettuna porakaivon uppopumpun asennustöihin liittyvää X Oy:n omistamaa vesijohtoa, sähkökaapelia ja rosteriturvalankaa. Y ajoi autolla johto- ja letkunipun yli sillä seurauksella, että vesijohto ja sähkökaapeli vaurioituivat.

Kysymys liikennevahinkolautakunnassa oli X Oy:lle aiheutuneen vahingon korvattavuudesta Y:n kuljettaman auton liikennevakuutuksen perusteella.

Lautakunnalle esitetyistä valokuvista voitiin todeta, että yhteen niputetut vesijohto, sähkökaapeli ja rosteriturvalanka olivat mutkitelleet pihalla sekä tiellä edes takaisin pitkän matkan.

Lautakunta totesi lausunnossaan, että liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n 1 momentin mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko.

Liikennevakuutuslain 4 §:n mukaan liikennevahinko korvataan, mikäli jäljempänä ei toisin säädetä, moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, vaikkakaan kukaan ei henkilökohtaisesti ole vahingonkorvausvelvollinen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen perusteella. Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko korvataan pääsäännön mukaisesti objektiivisen eli ns. ankaran vastuun mukaisesti. Korvauksen suorittamiseen riittää, että vahinko on seurausta ajoneuvon käyttämisestä liikenteeseen.

Asiassa oli riidatonta, että vahinko oli aiheutunut Y:n kuljettaman taksiauton liikenteeseen käyttämisestä. Vahinko on edellä mainitun perusteella siten lähtökohtaisesti liikennevakuutuksesta korvattava. Korvauksen määrää arvioitaessa on kuitenkin huomioitava liikennevakuutuslain 7 §:n 2 momentti (1144/2002), jonka mukaan omaisuusvahingosta suoritettavaa korvausta voidaan vahinkoa kärsineen myötävaikutuksen perusteella kohtuuden mukaan alentaa tai se evätä ottaen huomioon vahinkoa kärsineen viaksi jäävä syyllisyyden määrä ja muut olosuhteet.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella lautakunta totesi, että mitään omakotitalon pihaan johtavalla tiellä mutkitelleen vesijohdon, sähkökaapelin ja rosteriturvalangan nipun herkästä vaurioitumisesta varoittavaa tai pihaan ajoa kieltävää tai estävää merkkiä tielle ei ollut asetettu. Kyseinen nippu oli kuitenkin ollut selvästi havaittavissa. Se poikkesi lautakunnan näkemyksen mukaan myös määrältään ja ulkonäöltään kastelu- tai muista tavanomaisesti pihalla olevista letkuista.

Lautakunta katsoi, että X Oy:n olisi johto- ja kaapelinipun tielle asettaessaan tullut varautua tiellä mahdollisesti liikkuviin ajoneuvoihin siitäkin huolimatta, että kyseessä oli hiljaisempi omakotitalon pihaan johtava tie. X Oy oli siten omalla menettelyllään myötävaikuttanut vahingon syntymiseen. Ottaen huomioon, että myös tiellä liikkuvien ajoneuvojen olisi edellä kuvatuissa olosuhteissa pitänyt varmistua tiellä olleiden esineiden luonteesta ennen pihaan ajoa, lautakunta arvioi X Oy:n myötävaikutuksen määräksi ½.

Lautakunta suositti, että vakuutusyhtiö suorittaisi X Oy:lle korvauksen aiheutuneista vahingoista alennettuna ½ täyden korvauksen määrästä.