Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Ersättningsbarhet. Avloppsbrunn. LV04/1458

En lastbil hade hämtat ett lass mull till en gårdsplan enligt avtal. På gårdsvägen hade lastbilen kört över ett avloppsbrunnslock, varvid locket hade rasat ner och söndrat cementringar i brunnen. Den skadelidande krävde ersättning för skadorna från lastbilens trafikförsäkring.

Nämnden konstaterade i sitt utlåtande att enligt 1 § 1 momentet i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts från trafikförsäkringen skada, som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom.

Enligt 4 § trafikförsäkringslagen utgår ersättning för trafikskada, såvida icke annorlunda stadgas, från motorfordons trafikförsäkring, vare sig någon är personligen skadeståndsskyldig på grund av fordonets användning i trafik eller ej. En skada som orsakats av motorfordons användning i trafik ersätts enligt huvudregeln med stöd av objektivt eller sk. strikt ansvar. För betalning av ersättningen är det tillräckligt att skadan är en följd av fordonets användning i trafik.

Enligt 7 § 2 momentet i trafikförsäkringslagen kan ersättningen för egendomsskada nedsättas på basis av den skadelidandes medverkan enligt vad som anses skäligt eller förvägras med beaktande av den skuld som ligger den skadelidande till last och övriga omständigheter.

I den stadgade ersättningspraxisen för trafikskador har ansetts att skador på trafikleder eller anläggningar i dem som förorsakats av att trafikleden använts till sedvanlig trafik inte kan ersättas ur trafikförsäkringen, även om dessa skador i och för sig skulle ha uppkommit som följd av motorfordons användning i trafik. Detta grundar sig på att man ansett att dessa skador inte omfattas av den sk. trafikrisk som det strikta ansvaret i trafikförsäkringslagens 4 § är avsedd att täcka.

I det ifrågavarande fallet hade flera liknande lass levererats tidigare till samma gårdsplan utan att skador uppkommit. Ur handlingarna framgick inte att körning med tunga fordon på gårdsplanen skulle varken i det enskilda fallet eller allmänt på något sätt ha begränsats av den skadelidande. Således ansåg nämnden att körning på gårdsplanen med lastbil inte inneburit en sådan avvikelse från användning av gården till sedvanlig trafik att skador på den eller anläggningar i den till följd av detta skulle kunna ersättas från lastbilens trafikförsäkring.