Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Lastning LV 04/1261

A använde en hjullastare för att lasta en kabelvinda på en släpvagn som B ägde. I det sammanhanget skadades bakljuset och reflektorn på släpvagnens vänstra sida samt den ställning där bakljuset var fäst, och också bakljusställningen på högra sidan tog skada.

A har berättat att fastsättningen för släpvagnens bakljus böjdes när han lyfte upp kabelvindan på släpvagnen med hjullastaren. Efter att A hade sänkt lasthållaren började han backa, varvid lastararmen träffade ljusrampen till höger. B har åter berättat att A vid lastningen sänkte hjullastararmen så att den träffade släpvagnens bägge baklyktsskydd och att han samtidigt backade med den påföljden att båda baklyktsskydden böjdes, stöden gick av, lyktorna och lyktskydden gick sönder och målningen skadades.

Det försäkringsbolag som hade beviljat hjullastaren en trafikförsäkring ansåg att det vid skadefallet hade varit fråga om två separata skador, av vilka den första har inträffat under själva lastningen och den andra efter lastningen. Enligt ersättningsbeslutet omfattas den första skadan, som har inträffat när A lyft upp kabelvindan på släpvagnen, av 5 § 2 punkten i trafikförsäkringslagen, varvid den inte kan ersättas från trafikförsäkringen. Försäkringsbolaget har ansett att de skador som har drabbat ljusrampen på högra sidan vid backningen skall ersättas från trafikförsäkringen.

Nämnden konstaterade i sitt utlåtande att det i 1 § i trafikförsäkringslagen (279/1959) sägs att en skada som till följd av motorfordons användning i trafik åsamkats en person eller egendom ersätts från trafikförsäkringen. Enligt 5 § 2 punkten i trafikförsäkringslagen ersätts en skada dock inte från motorfordonets trafikförsäkring om den under lastning, lossning eller annat arbete drabbat den egendom som arbetet avser eller något annat motorfordon som deltagit i arbetet.

Avgörande vid bedömningen av ärendet är vilka av hjullastarens åtgärder som ännu kan anses höra till lastningen av kabelvindan och vilka som inte kan anses höra dit. Skador som har åsamkats efter att lastningen slutförts skall ersättas från trafikförsäkringen. Nämnden ansåg att lastningen ännu inte kan anses ha varit slutförd i det skede då kabelvindan har sänkts ner på släpvagnsflaket med hjullastarens hjälp, utan att åtgärderna i samband med att hjullastaren backades och de skador som drabbat den egendom som lastningen avsett måste anses ha utgjort ett väsentligt led i lastningen. Nämnden ansåg således att de skador som drabbat släpvagnen när hjullastaren backats inte utgör ett skadefall som är avskilt från lastningen utan att skadorna uppkommit vid lastningen. De skall således inte ersättas från hjullastarens trafikförsäkring.