Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Medverkan LV 04/1117

En personbil hade bogserat två rattkälkar på en isväg; den ena rattkälken styrdes av X. Personbilens hastighet hade uppenbarligen varit ca 60 km/h. X hade fallit av kälken, varvid den bakomvarande kälken hade träffat hans högra vad med den påföljden att vaden hade börjat göra ont och huden på den hade gått sönder.

Försäkringsbolaget bad trafikskadenämnden avge utlåtande om nedsättning av ersättningen på basis av den skadelidandes egen medverkan. Försäkringsbolagets förslag var att ersättningen skulle nedsättas med 1/3.

I 7 § 1 mom. (1144/2002) i trafikförsäkringslagen sägs följande: Har någon uppsåtligen vållat sig personskada, betalas ersättning endast i den mån övriga omständigheter bidragit till att skadan uppkommit. Har någon av grov oaktsamhet medverkat till uppkomsten av den personskada han lidit, kan ersättningen nedsättas eller förvägras enligt vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

För att de ersättningar som följer av X:s personskada skall kunna nedsättas på basis av medverkan måste det visas att X har vållat skadan genom grov oaktsamhet. I gällande rätt har oaktsamheten ofta ansetts vara grov när agerandet har varit närbesläktat med uppsåtligt förfarande. Som grund för uppsåt betraktas i juridiken bl.a. frågan om den handlande uppfattat att händelsen skulle utgöra en sannolik följd av handlingen.

Nämnden ansåg utifrån den framlagda utredningen att X, när han under de angivna omständigheterna valde att börja styra en rattkälke som fästs bakom en bil, måste ha uppfattat att förfarandet sannolikt skulle leda till en skada. Nämnden ansågdärför att X av grov oaktsamhet har medverkat till uppkomsten av den personskada han lidit på så sätt att det är skäligt att de ersättningar som utbetalas till honom från trafikförsäkringen nedsätts med 1/3.