Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

SOVELTAMISOHJE 2/2005

Liikennevahinkolautakunnan istunto 3.6.2005

VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMINEN

Liikennevahingon seurauksena saadun vamman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä aiheutuva ansionmenetys on korvattava täyden korvauksen periaatteen mukaisesti todellisen menetyksen suuruisena. Tämän vuoksi korvattava vahinko tulee määrittää tapauskohtaisten selvitysten perusteella.

Ansionmenetys määritellään ensisijaisesti työnantajan antamien palkkatietojen perusteella. Näin menetellään erityisesti silloin, kun vahinkoa kärsineellä on vakituinen työsuhde ja palkkatiedot osoittavat tulotason vakiintuneen.

Verotustietojen mukaisten ansioiden keskiarvoa useammalta vuodelta (tavallisimmin 3-5 vuodelta, mutta tarvittaessa pidemmältäkin ajalta) käytetään vain, jos vahinkoa kärsineen vuosituloista saadut tiedot eivät osoita tulotason vakiintuneen tai jos vahinkoa kärsineellä ei ollut vahingon sattuessa vakituista työsuhdetta. Keskiarvoansion käyttämisen tarkoituksena on, ettei ansionmenetystä korvattaisi poikkeuksellisten vuosien perusteella todennäköisestä ansiotasosta poikkeavan suuruisena.

Verotustiedot ovat kuitenkin aina tarpeen mahdollisten tulojen vaihteluiden selvittämiseksi. Lautakunnan käsityksen mukaan liikennevahinkoa edeltäneiden 3-5 vuoden verotustietojen hankkiminen ja säilyttäminen mahdollista vastaista tarvetta on tarkoituksenmukaista tapauksissa, joissa vahinkoa kärsineen työkyvyn voidaan arvioida vaarantuneen hänen liikennevahingossa saamiensa vammojen johdosta. Kyseisten tietojen säilyttäminen on tarpeen, vaikka vahinkoa kärsinyt palaisikin liikennevahingon jälkeen työhön. Jos vahinkoa kärsinyt tulee liikennevahingossa saamiensa vammojen johdosta myöhemmin työkyvyttömäksi, kyseisiä verotustietoja ei ole enää mahdollista saada. Tällaisessa tilanteessa ansionmenetyksen määrä joudutaan selvityksen puuttuessa arviomaan.

Jatkuvana maksettavan ansionmenetyksen määrittämiseksi lasketaan aina vuosityöansio. Vuosityönansion määrittämistä koskeva laskelma on liitettävä liikennevahinkolautakunnalle tehtävään esitykseen. Laskelma on esitettävä perusteineen ja määrineen sekä lyhyine sanallisine perusteluineen. Laskelman perusteluista on esimerkiksi käytävä selville, miksi perusteena on käytetty useamman vuoden verotettujen tulojen keskiarvoa.

Ohjeeseen on liitetty kaksi esimerkkilaskelmaa, joihin on myös liitetty kyseisissä esimerkkitapauksissa tarvittavat perustelut.

Tätä ohjetta on sovellettava ohjeen julkaisemisen jälkeen käsiteltävissä asioissa.

Esimerkki 1:

Vuonna 2004 tammikuussa liikennevahingossa vammautuu vahinkohetkellä 33-vuotias A. Hän on ollut vuodesta 1996 alkaen saman työnantajan palveluksessa samassa työtehtävässä. Viimeisimmän kokemuslisän hän on saanut vuonna 1999 oltuaan neljä vuotta töissä. A:n ansiokehitys on seurannut alan työehtosopimusta.

A:n euromääräiset työtulot vahinkoa edeltäneiltä vuosilta ovat sovellettavalla indeksillä vahinkovuoden 2004 tasoon suhteutettuna:

VUOSI

ANSIO

1999

17 110

2000

17 382

2001

17 773

2002

18 125

2003

18 544

A:n ansiotulotietojen perusteella hänen ansiotasonsa on kehittynyt tasaisesti kyseisen alan yleisen ansiotason mukaan. Näin ollen on perusteltua määrittää vuosityöansio vahinkovuotta 2004 edeltävän vuoden 2003 ansioiden mukaan, eli korvauksen perusteena käytettävä vuosityöansio on 18 544 euroa, täyteen kymmeneen euroon pyöristettynä 18 540 euroa vahinkovuoden tasossa. Vaihtoehtoisesti kyseisessä tapauksessa voidaan vuosityöansio määrittää myös työnantajan vahinkovuotta koskevan palkkatodistuksen perusteella, jos se yhdessä aikaisempien vuosien tulotietojen kanssa osoittaa tulotason vakiintuneen.

Esimerkki 2:

Vuonna 2004 maaliskuussa liikennevahingossa vammautuu, vahinkohetkellä 48-vuotias B. Hän on työskennellyt kirvesmiehenä yli 25 vuotta. B:n työhistoria on katkonainen. Verotustietojen perusteella hän on saanut ennen liikennevahinkoa ansiotuloa, työmarkkinatukea sekä ansiopäivärahaa. Vahinkohetkellä hän oli työsuhteessa, joka oli alkanut vuoden 2003 lokakuussa. Työsuhteen oli tarkoitus kestää vuoden 2004 toukokuun loppuun saakka.

B:n euromääräiset ansiot vahinkoa edeltäneiltä vuosilta ovat sovellettavalla indeksillä vahinkovuoden 2004 tasoon suhteutettuna:

VUOSI

ANSIO

TULOLAJI

1999

26 634

palkka

2000

20 792

palkka/ansiopäiväraha

2001

16 310

ansiopäiväraha/työmarkkinatuki

2002

18 453

työmarkkinatuki/palkka

2003

22 065

palkka/työmarkkinatuki

Vuosina 1999 - 2003 B:n ansiot ovat vaihdelleet 16 310 eurosta 26 634 euroon rakennusalan ja B:n kotipaikan työtilanteen mukaisesti. Ansioiden vuotuisten vaihteluiden vuoksi korvauksen perusteena käytettävä vuosityöansio on perusteltua määrittää vahinkovuotta 2004 edeltävien viiden vuoden keskiarvon perusteella, joka on 20 850,80 euroa, täyteen kymmeneen euroon pyöristettynä 20 850 euroa.

Lokakuussa 2003 alkaneen työsuhteen ansiot on kuitenkin korvattava työsopimuksessa sovittuun päättymiseen, toukokuun loppuun 2004 asti.

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA