Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Arbete LV05/1076

X var i färd med att koppla loss en lätt släpvagn från en dragbil. Eftersom terrängen var ojämn hade släpvagnens dragstång plötsligt slagit i dragbilens vänstra bakdörr så att en inbuktning hade uppkommit i denna.

Det försäkringsbolag som hade beviljat både dragbilen och släpvagnen en trafikförsäkring avvisade X:s yrkande på ersättning för skadorna på dragbilen från släpvagnens trafikförsäkring. Bolaget ansåg att skadan inträffat under lastning eller ett därmed jämförbart annat arbete och att den därmed inte skall ersättas från trafikförsäkringen enligt 5 § 2 punkten i trafikförsäkringslagen.

Nämnden konstaterade i sitt utlåtande attdet i1 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (279/1959) föreskrivs att en skada som till följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom ersätts enligt denna lag från den trafikförsäkring som meddelats för fordonet

Enligt 5 § (361/1993) 2 punkten i trafikförsäkringslagen ersätts en skada emellertid inte från motorfordonets trafikförsäkring om den under lastning, lossning eller annat arbete drabbat den egendom som arbetet avser eller något annat motorfordon som deltagit i arbetet.

I 8 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen bestäms att om en av motorfordon förorsakad trafikskada har drabbat ett annat motorfordon, ett fordon som löper på skenor eller person eller egendom som befann sig i dylikt fordon, utgår ersättning för skadan inte från förstnämnda fordons försäkring, med mindre skadan vållats av dess ägare, förare eller passagerare eller uppkommit till följd av att fordonet rörde sig eller stod på ett sätt som stred mot trafikreglerna eller att fordonet var i bristfälligt skick.

I det aktuella fallet hade X berättat att han hade kopplat loss släpvagnen från dragbilen, varpå släpvagnens dragstång träffat dragbilens bakparti på grund av ojämnheter i terrängen.

Nämnden ansåg att frånkoppling av en släpvagn från en dragbil intekananses vara ett sådant annat arbete som avses i 5 § 2 punkten i trafikförsäkringslagen utan att verksamheten i fråga är liktydig med användning av släpvagnen i trafik på ett för släpvagnen utmärkande sätt. Den skada som åsamkats dragbilen vid frånkopplingenkaninte betraktas som en skada som på det sätt som avses i det nämnda lagrummet drabbat den egendom som arbetet avsett eller något annat motorfordon som deltagit i arbetet.

I det aktuella fallet har användning av släpvagnen i trafik förorsakat skada på dragbilen på det sätt som avses i 8 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen.

Nämnden rekommenderade att skadorna på dragbilen ersätts från släpvagnens trafikförsäkring.

Nämnden var enhällig.