Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Seisonta-aika. Sijaisauton vuokrauskulut LV 05/884 Täysistunto

Vakuutusyhtiö oli suorittanut korvausta liikennevahingossa 12.1.2005 vaurioituneen ajoneuvon tilalle vuokratusta autosta aiheutuneista vuokrauskustannuksista 10 päivältä. Vahinkoa kärsineellä oli ollut käytössään vuokra-auto ajalla 15.1. - 7.2.2005 (palautuspäivä 8.2.2005 aamulla) vuokra-ajan ollessa siten 24 päivää. Vahinkoa kärsinyt vaati vuokra-autokustannuksia korvattaviksi koko vuokra-ajalta.

Vakuutusyhtiö perusteli päätöstään sillä, että auton korjausaika oli laskun mukaan noin 9 tuntia lisättynä maalaustöillä. Korjaus oli siten kestänyt enintään 10 päivää. Lisäksi teknisen tarkastajan arvion mukaan ajoneuvo olisi saatettu liikennekelpoiseksi pienellä väliaikaiskorjauksella, jolloin ajoneuvo olisi saatu asiakkaan käyttöön odottamaan varaosia ja pääsyä varsinaiseen korjaukseen.

Vahinkoa kärsinyt totesi lausuntopyynnössään, että korjaamo oli valittu vakuutusyhtiön luvalla. Vuokra-auto oli myönnetty korjausajaksi ilman mitään aika- tai kilometrirajoituksia. Vaatimusta väliaikaiskorjauksesta ei esitetty. Vahinkoa kärsinyt oli ollut säännöllisesti yhteydessä korjaamoon työn edistymisestä ja hän oli hakenut autonsa heti korjauksen valmistuttua. Vahinkoa kärsinyt katsoi, että vakuutusyhtiön olisi tullut etukäteen ilmoittaa, mikäli vuokra-auton pitoaika oli liian pitkä.

Lausunnossaan lautakunta totesi, että liikennevahingossa vaurioituneen ajoneuvon korjaustyötä koskeva sopimus laaditaan yleensä korjaamon ja ajoneuvon omistajan tai haltijan välillä. Vakuutusyhtiö vastaa liikennevakuutuslain säännösten perusteella vain vahingon tarkastamisesta ja korjauksesta aiheutuneista kustannuksista, kun taas vastuu korjaustyön laadusta ja korjaustyön viivytyksettömästä suorittamisesta on korjaustyön tilaajan ja korjauksen suorittajan väliseen sopimussuhteeseen kuuluva asia.

Lähtökohtaisesti korvausta sijaisauton vuokrauksesta aiheutuneista kustannuksista voidaan maksaa ajoneuvon korjausajalta. Mikäli ajoneuvo ei ole ollut liikennekelpoinen, korvattavaksi vuokrausajaksi voidaan lukea myös vahinkopäivän ja korjauksen aloittamisen välinen aika, ellei ajoneuvon korjaamisen pitkittyminen ole aiheutunut vahingonkärsineestä tai hänen sopimuskumppaneistaan johtuvasta syystä.

Vahinkoa kärsinyt oli lausuntopyynnössään ilmoittanut, että kyseessä oleva korjaamo oli valittu vakuutusyhtiön luvalla. Tätä vakuutusyhtiö ei kiistänyt vastineessaan. Vakuutusyhtiö oli saanut vuokra-auton käyttötarveselvityksen 14.1.2005. Yhtiön tietojärjestelmämerkintöjen mukaan selvitys oli tuolloin hyväksytty ja oikeus liikennevakuutuksesta korvattavaan vuokra-autoon oli myönnetty.

Tilanteessa, jossa yhtiö oli myöntänyt vahinkoa kärsineelle oikeuden liikennevakuutuksesta korvattavaan vuokra-autoon oman auton korjausajalle, sen olisi tullut ennen auton korjaamolle vientiä informoida vahinkoa kärsinyttä velvollisuudesta väliaikaiskorjaukseen, mikäli vuokra-auton korvattavuus sellaista edellyttäisi. Siten menettelemällä vuokra-auton käyttöpäivät olisi voitu rajoittaa väliaikaiskorjauksen ja varsinaisen korjausajan pituiseksi. Yhtiö ei ollut kuitenkaan tarkastanut autoa etukäteen, vaan korjauskustannuslaskelman oli yhtiön puolesta laatinut korjaamo. Tähän tapaukseen ei esitetyssä selvityksessä kuvattu liittyneen sellaisia piirteitä, joiden nojalla vahinkoa kärsineelle voitaisiin asettaa vahingon rajoittamisen periaatteeseen perustuva toimimisvelvollisuus. Lautakunta katsoi edellä mainitun vuoksi, ettei vuokra-autokustannusten korvattavuutta voitu tässä tapauksessa rajoittaa mahdolliseen väliaikaiskorjaukseen vedoten.

Esitetyn selvityksen perusteella auton vaurioiden korjaus- ja maalaustyöt eivät ole työtä normaalilla tavalla suoritettaessa vieneet ainakaan yhtiön esittämää 10 päivää enempää. Lautakunnalle ei esitetty tarkempaa selvitystä siitä, miten

kauan auto oli mahdollisesti odottanut työn alle pääsyä tai varaosia. Ottaen kuitenkin huomioon, että yhtiön hyväksymä korjaamo oli merkkikorjaamo ja korjausaika vuoden vaihteen jälkeinen ruuhka-aika, ei korjaustyön viivästymistä mahdollisten työjonojen vuoksi voitu pitää kohtuuttoman pitkänä. Korjaustyön pitkittymisen ei muutoinkaan tässä tapauksessa osoitettu johtuneen vahinkoa kärsineen tai korjaamon puolella olevasta syystä.

Lautakunta suositti edellä mainitun perusteella, että yhtiö suorittaisi vahinkoa kärsineelle korvauksen vuokra-autokustannuksista koko vuokra-ajalta eli 24 päivältä.

Lautakunta oli yksimielinen.