Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Stilleståndstid. Kostnader för hyrbil LV 05/884Plenum

Försäkringsbolaget hade betalat ersättning för 10 dagars hyra av en bil som hade hyrts i stället för ett fordon som fått skador vid en trafikskada 12.1.2005. Den skadelidande hade haft den hyrda bilen till sitt förfogande under tiden 15.1-7.2.2005 (datum för återlämningen var 8.2.2005 på morgonen), varför hyrestiden var 24 dagar. Den skadelidande yrkade att ersättning för den hyrda bilen skulle betalas för hela hyrestiden.

Försäkringsbolaget motiverade sitt beslut med att reparationstiden enligt fakturan var cirka 9 timmar plus lackeringsarbeten. Reparationen hade därmed pågått i högst 10 dagar. Dessutom skulle fordonet enligt en teknisk inspektörs bedömning ha blivit trafikdugligt om en liten tillfällig reparation hade utförts; då skulle kunden ha haft tillgång till fordonet under väntan på reservdelar och på den egentliga reparationen.

Den skadelidande konstaterade i sin begäran om utlåtande att verkstaden hade valts med försäkringsbolagets tillstånd. Hyresbilen hade beviljats för reparationstiden utan tids- eller kilometerbegränsning. Inget krav som gällde en tillfällig reparation hade framlagts. Den skadelidande hade stått i regelbunden kontakt med verkstaden för att höra hur arbetet framskred, och han hade hämtat sin bil såfortreparationenblivit färdig. Den skadelidande ansåg att försäkringsbolaget borde ha meddelat i förväg om det var så att den hyrda bilen hölls alltför länge.

I sitt utlåtande konstaterade nämnden att avtal om reparation av ett fordon som fått skador vid en trafikskada i regel ingås mellan verkstaden och fordonets ägare eller innehavare. Försäkringsbolaget svarar med stöd av bestämmelserna i trafikförsäkringslagen bara för skadeinspektions- och reparationskostnaderna,medanansvaret för reparationsarbetets kvalitet och ansvaret för att reparationsarbetet utförs utan dröjsmål är något som omfattas av avtalsförhållandet mellan den som beställt reparationsarbetet och den som utför det.

I principkanersättning för kostnaderna för hyrande av en ersättningsbil betalas under reparationstiden.Omfordonet inte har varit trafikdugligtkantill den hyrestid som bör ersättas räknas också tiden mellan skadedagen och inledandet av reparationen, om inte reparationen av fordonet har dragit ut på tiden av en orsak som beror på den skadelidande eller den andra avtalsparten.

I begäran om utlåtande hade den skadelidande angett att verkstaden i fråga hade valts med försäkringsbolagets tillstånd. Detta tillbakavisade försäkringsbolaget inte i sitt bemötande. Försäkringsbolaget hade 14.1.2005 fått en utredning om behovet av en hyrd bil. Enligt anteckningarna i bolagets datasystem hade utredningen då godkänts, och rätten till en hyrd bil som ersätts från trafikförsäkringen hade beviljats.

I en situation där bolaget hade beviljat den skadelidande rätt att under tiden för reparation av den egna bilen använda en hyrd bil som ersätts från trafikförsäkringen borde bolaget innan bilen fördes till verkstaden ha informerat den skadelidande om skyldigheten att låta utföra en tilfällig reparation, om ersättandet av kostnaderna för bilhyran förutsatte något sådant. Genom detta förfarande skulle antalet dagar då den hyrda bilen användes ha kunnat begränsas att omfatta endast tiden för den tillfälliga och den egentliga reparationen. Bolaget hade emellertid inte inspekterat bilen i förväg, utan kalkylen över reparationskostnader hade uppgjorts av verkstaden på bolagets vägnar. I den inlämnade utredningen beskrevs i anslutning till fallet inga sådana drag på basis av vilka den skadelidande skulle kunna åläggas en skyldighet att handla enligt principen om skadebegränsning. På grund av det som sägs ovan ansåg nämnden att ersättningen för hyrning av en ersättningsbil i detta fall inte kunde begränsas med hänvisning till en eventuell tillfällig reparation.

Utifrån den inlämnade utredningen har det till reparationen och lackeringen av bilen, om arbetena utförts på normalt sätt, åtminstone inte åtgått längre tid än det antal dagar som bolaget anfört, dvs. 10 stycken. Till nämnden inlämnades ingen mera detaljerad redogörelse för hur länge bilen eventuellt hade väntat på att arbetet skulle börja eller på reservdelar. Med beaktande av att den verkstad som bolaget hade godkänt var en märkesverkstad och att tiden efter årsskiftet är högsäsong för verkstäder kunde det på grund av eventuell köbildning dock inte anses att dröjsmålet hade varit oskäligt långt. Inte heller visades i detta fall på annat sätt att reparationsarbetet skulle ha dragit ut på tiden av en orsak som berodde på den skadelidande eller verkstaden.

Med stöd av vad som anförts ovan rekommenderade nämnden att bolaget skulle ersätta den skadelidande för kostnaderna för den hyrda bilen under hela hyrestiden, dvs. 24 dagar.

Nämnden var enhällig.