Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Myötävaikutus. LVL 7 § 6 momentin soveltaminen. LV 05/1497

A matkusti kaksiovisen henkilöauton takapenkillä. Noustessaan autosta A kaatui maahan. Kaatumisen seurauksena hänelle aiheutui henkilövahinko.

Vakuutusyhtiö katsoi että vahinko oli tapahtunut ajoneuvon ollessa liikkumattomana ja yksinomaan A:n voimakkaan humalatilan seurauksena, minkä vuoksi yhtiö ei suorittanut korvauksia A:n henkilövahingoista liikennevakuutuslain 7 §:n 6 momentin nojalla.

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n 1 momentin mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko.

Lautakunta totesi lausunnossaan, että asiassa oli riidatonta, että vahinko oli tapahtunut A:n noustessa ulos ajoneuvosta. Kyse on siten ollut ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä.

Liikennevakuutuslain 7 §:n 6 momentin mukaan jos henkilövahinko on syntynyt ajoneuvon ollessa liikkumattomana eikä se ole tapahtunut ajoneuvon pysähtymisen tai liikkeelle lähtemisen yhteydessä, voidaan korvausta alentaa tai se evätä sen mukaan kuin vahinkoa kärsineen osuus vahinkoon ja muut vahinkoon vaikuttaneet olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Lautakunta totesi, että liikennevakuutuslain 7 §:n 6 momenttia vastaava säännös lisättiin lakiin 1.1.1980 voimaan tulleella muutoksella (laki 374/1979). Vakiintuneessa korvauskäytännössä kyseistä lainkohtaa on lähinnä sovellettu tilanteisiin, joissa vahinkoa kärsinyt on ollut ajoneuvon ulkopuolella vahinkohetkellä. Sen sijaan sitä ei ole katsottu voitavan soveltaa nyt kyseessä olevan kaltaisiin tilanteisiin, joissa vahinko on tapahtunut ajoneuvosta nousemisen yhteydessä.

Ottaen edellä esitetyn lisäksi erityisesti huomioon vahinkotapahtumasta esitettyjen kertomusten osittaisen ristiriitaisuuden lautakunta katsoi jääneen näyttämättä, että A:lle liikennevahingon yhteydessä mahdollisesti aiheutuneiden henkilövahinkojen perusteella maksettavien korvausten epäämiselle tai alentamiselle liikennevakuutuslain 7 §:n nojalla nyt esitetyn selvityksen perusteella olisi perusteita.

Lautakunta oli yksimielinen.