Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Lautakunnan toimivalta. Ulkomailla tapahtunut liikennevahinko. LV 05/1734

Liikennevahinkolautakunnasta annetun lain (441/2002) 1 §:n mukaan liikennevahinkolautakunta toimii korvauskäytännön yhtenäistämiseksi liikennevahinkojen korvausasioissa lausuntoja ja soveltamissuosituksia antavana toimielimenä. Lain 4 §:n 1 momentin nojalla lautakunnan tehtävänä on korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi antaa suosituksia ja lausuntoja liikennevahinkoja koskevissa korvausasioissa.

Lautakunta on toimivaltainen antamaan lausuntoja korvausasioissa silloin, kun sovellettavaksi tulee Suomen liikennevakuutuslaki (279/1959) riippumatta siitä, missä liikennevahinko on tapahtunut.

Mikäli asiassa esitetyn selvityksen perusteella voidaan perustellusti katsoa, että korvausasiaan saattaa tulla sovellettavaksi Suomen liikennevakuutuslaki, lautakunta voi antaa lausunnon siitä, mikä Suomen liikennevakuutuskorvauskäytännön mukainen korvausten taso on kyseisessä tapauksessa. Lausunnon antaminen edellyttää, että lautakunnalle toimitetaan tätä varten riittävä lääketieteellinen ja muu tarvittava selvitys.

Mikäli korvausasiassa on annettu tuomioistuimen lainvoimainen ratkaisu, lautakunta ei lautakunnasta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaan saa käsitellä asiaa ratkaistulta osin ja että 5 §:n 4 momentin nojalla asioiden käsittelyssä lautakunnassa sovelletaan kielilakia. Lisäksi asianosaiselle on 5 §:n 5 momentin mukaan ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus antaa vastineensa asiasta, jollei kuuleminen ole ilmeisen tarpeetonta.

.