Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA SOVELTAMISOHJE 3/2006

Liikennevahinkolautakunnan istunto 16.6.2006

LESKEN OIKEUS ELATATUKSEN MENETYKSEN KORVAUKSEEN TAPAUKSISSA, JOISSA AVIOEROASIA ON VIREILLÄ TAI AVIOERO ON TUOMITTU

Elatuksen menetyksen korvaamista koskeva kysymys on ratkaistava tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Huomiota kiinnitetään avioeroasian vaiheeseen ja puolisoiden väliseen tosiasialliseen elatussuhteeseen tai eloon jääneen puolison mahdolliseen oikeuteen saada elatusapua sekä surmansa saaneen kykyyn suorittaa elatusapua ellei liikennevahinkoa olisi sattunut.

Elatuksen menetyksen korvaaminen avioeroasian vireillä ollessa

Avioeroa koskevan asian ollessa vireillä tuomioistuimessa on pidettävä todennäköisenä, että avioliitto olisi päättynyt avioeroon.

Avioliittolain elatusapua koskevat säännökset ja liikennevakuutuksen vahingonkorvausoikeudellinen luonne huomioon ottaen lautakunta katsoo, että näissä tilanteissa leskelle tulee suorittaa elatuksen menetyksen korvausta vahinkopäivää seuraavasta päivästä siihen saakka, kun avioeroa olisi vielä voitu hakea.

Elatuksen menetyksen korvausta suoritetaan liikennevahinkolautakunnan elatuksen menetyksen korvaamisesta antamien ohjeiden mukaisesti tai osapuolten tekemään sopimukseen perustuvan elatusavun suuruisena.

Edellä sanotun ajanjakson jälkeen voidaan elatuksen menetyksen korvausta maksaa leskelle, jos hän esittää selvityksen siitä, että hänellä olisi ollut oikeus saada avioeron jälkeen elatusapua puolisoltaan. Korvausta ei tässäkään tapauksessa yleensä voida suorittaa pidemmältä ajalta kuin 12 kuukaudelta sen jälkeen, kuin avioeroa olisi tullut viimeistään hakea. Korvaus on tässä tilanteessa elatusavun suuruinen.

Jos leski osoittaa, että puolisoilla oli ennen liikennevahinkoa yhteinen suunnitelma palata yhteen eikä avioeroa harkinta-ajan jälkeen olisi todennäköisesti haettukaan, on hän oikeutettu elatuksen menetyksen korvaukseen, mikäli muut korvauksen saamisen edellytykset täyttyvät. Korvaus määräytyy liikennevahinkolautakunnan elatuksen menetyksen korvauksesta antamien ohjeiden mukaisesti.

Elatuksen menetyksen korvaaminen, kun avioero on tuomittu

Niissä tapauksissa, joissa avioero on tuomittu ennen edun jättäjän liikennevahingosta johtunutta kuolemaa, on lesken näytettävä, että hän sai entiseltä puolisoltaan elatusapua tai hänellä olisi avioeron jälkeen ollut oikeus elatusapuun. Muussa tapauksessa oikeutta elatuksen menetyksen korvaukseen ei avioeron jälkeen ole.

Avioeroon tuomitulle suoritetaan elatuksen menetyksen korvauksena elatusavun määrä siltä ajalta, jolta hänellä olisi ollut oikeus saada elatusapua.

Tämä soveltamisohje korvaa liikennevahinkolautakunnan kiertokirjeessä 14/1992 antaman ohjeen.

Tätä soveltamisohjetta noudatetaan 1.7.2006 ja sen jälkeen ratkaistavissa perhe-eläketapauksissa.

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA