Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Medvållande. Tillämpning av 7 § 6 mom. i trafikförsäkringslagen. LV 05/1497

Passagerare A satt i baksätet på en personbil med två dörrar. När han steg ur bilen föll han och ådrog sig en personskada.

Försäkringsbolaget ansåg att skadan hade inträffat medan fordonet stod stilla och enbart till följd av A:s kraftiga berusningstillstånd. Därför betalade bolaget på grundval av 7 § 6 mom. i trafikförsäkringslagen inte ersättning för A:s personskador.

Enligt 1 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen ersättsfrån trafikförsäkringenen skada som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom.

Nämnden konstaterade i sitt utlåtande att det var ostridigt att skadan hade inträffat medan A steg ur fordonet. Det har alltså varit fråga om användning av fordonet i trafik.

I 7 § 6 mom. i trafikförsäkringslagen föreskrivs att om enpersonskada har uppkommit medan fordonet stod stilla och inte har inträffat i samband med att fordonet stannades eller sattes i gång, kan ersättningen nedsättas eller förvägras enligt vad som kan anses skäligt med beaktande av den skadelidandes andel i skadan och övriga omständigheter som inverkade på skadan.

Nämnden konstaterade att en motsvarande bestämmelse fogades till trafikförsäkringslagen genom en ändring som trädde i kraft 1.1.1980 (lag 374/1979). I vedertagen ersättningspraxis har lagrummet i fråga närmast tillämpats på situationer där den skadelidande har befunnit sig utanför fordonet när skadan inträffade. Det har däremot inte ansetts vara tillämpligt på situationer av det ovan nämnda slaget där skadan har inträffat vid urstigning.

Med beaktande dels av vad som anförs ovan, dels särskilt av att redogörelserna för skadefallet delvis var motstridiga ansåg nämnden att det utifrån den inlämnade utredningen inte hade bevisats att det var motiverat att på grundval av 7 § i trafikförsäkringslagen förvägra eller sänka ersättningen till A för de personskador som eventuellt hade åsamkats denne i samband med trafikskadan.

Nämnden var enig.