Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Arbete. Lossning. Dnr 05/1462

A hade parkerat sin personbil på gårdsplanen vid sitt hem och börjat tömma bilen på shoppingkassar. Efter att ha fört in två kassar återvände hon för att lyfta ut inköp ur bagageutrymmet. Hon hade en kasse i ena handen och började stänga bilens baklucka med den andra. Då tappade hon balansen med den påföljden att låset till bakluckan träffade henne på munnen så att en personskada uppkom. A yrkade ersättning för sin personskada från trafikförsäkringen för bilen.

Försäkringsbolaget bad trafikskadenämnden ge ett utlåtande, eftersom det ansåg att det var fråga om sådan lossning som avses i 5 § 1 punkten i trafikförsäkringslagen och som trafikförsäkringslagen inte tillämpas på.

Enligt 1 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts en skada som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom från den trafikförsäkring som meddelats för fordonet.

Nämnden konstaterar att ett fordon enligt trafikförsäkringslagen är i trafik när det används för transport av personer eller gods eller när det annars är i trafik, t.ex. är parkerat. Som användning i trafik anses också att föraren eller passagerare stiger in i eller ut ur fordonet och att fordonet lastas eller lossas. Risken i samband med användning i trafik kan realiseras också när fordonet står stilla eller sätts i gång, om den planerade åtgärden har ett omedelbart samband med att fordonet sätts i trafik.

I 5 § i trafikförsäkringslagen föreskrivs om skador som på grund av föremålet för skadan står utanför lagens tillämpningsområde. Enligt 1 punkten ersätts en skada inte från motorfordonets trafikförsäkring om den under lastning, lossning eller annat arbete medan motorfordonet stått stilla har drabbat fordonets ägare, förare eller någon annan person som utför här angivet arbete.

Nämnden konstaterade att lossning som avses i det refererade lagrummet jämställs med arbete. I det aktuella fallet kan det inte anses att skadan inträffat i en sådan situation som avses i 5 § 1 punkten, eftersom stängning av bakluckan har ett nära samband med användning av fordonet i trafik. Skadan har därmed åsamkats till följd av användning av motorfordonet i trafik.

Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ersätta A:s personskada med stöd av 1 § i trafikförsäkringslagen.