Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Nämndens behörighet. Trafikskada som inträffat utomlands. LV 05/1734

Enligt 1 § i lagen om trafikskadenämnden (441/2002) skall trafikskadenämnden förenhetliga praxis i ärenden som gäller ersättande av trafikskada och ge utlåtanden och tilllämpningsrekommendationer i dessa ersättningsfrågor. Med stöd av 4 § 1 mom. i samma lag har trafikskadenämnden i syfte att främja enhetligheten i ersättningspraxis till uppgift att ge rekommendationer och utlåtanden i ärenden om ersättande av trafikskada.

Nämnden är behörig att ge utlåtanden i ersättningsärenden när trafikförsäkringslagen (279/1959) i Finland är tillämplig, oberoende av var trafikskadan har inträffat.

Om det på basis av utredningen i ett ärende med fog kan anses att trafikförsäkringslagen i Finland kan bli tillämplig i ersättningsärendet, kan nämnden ge ett utlåtande om vilken ersättningsnivån i det aktuella fallet är enligt finsk ersättningspraxis. Givandet av utlåtande förutsätter att tillräcklig utredning av medicinskt och annat slag lämnas in till nämnden i detta syfte.

När det finns ett lagakraftvunnet domstolsavgörande i ett ersättningsärende får trafikskadenämnden enligt 5 § 1 mom. i lagen om trafikskadenämnden inte behandla ärendet till den del det har avgjorts. I 5 § 4 mom. i samma lag föreskrivs att språklagen skall iakttas vid behandlingen av ärenden i nämnden. I 5 § 5 mom. i lagen bestäms dessutom att en part innan ärendet avgörs skall ges tillfälle att ge sitt svaromål i ärendet, om inte hörande är uppenbart onödigt.

.