Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Syyllisyydenjako. Väistämisvelvollisuus. Eriarvoiset väylät.

LV 06/563 lautakunnan istunto

A:n kuljettama henkilöauto ja B:n henkilöauto törmäsivät yhteen Helsingissä Messukeskuksen pysäköintialueella ajoväylien risteyksessä. A kuljetti autoaan pysäköintiruutujen välistä ajoväylää pitkin ja B puolestaan pysäköintialueen ulos- ja sisäänajoväylää.

B:n ajoneuvolle liikennevakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö X katsoi, että ajoväylien eriarvoisuus on ilmeinen ja tästä syystä pysäköintiruutujen väliseltä alueelta väylälle tulevalla autoilijalla on väistämisvelvollisuus. B:n tuottamusta vahinkoon ei oltu näytetty eikä korvauksen maksamiseen ollut muutakaan liikennevakuutuslain 8 §:n mukaista korvausperustetta. Näin ollen vakuutusyhtiö X ei korvannut A:n ajoneuvon vaurioita B:n ajoneuvon liikennevakuutuksen perusteella.

A pyysi lausuntoa liikennevahinkolautakunnalta todeten, että puheena olevalla pysäköintialueella ei ole liikenneopasteita, jotka osoittaisivat etuajo-oikeuden B:n käyttämälle ajoväylälle. Alueella on siten noudatettava tieliikennelain säännöksiä. Pysäköintialueella liikenne saattaa olla järjestetty siten, että ajoväylät ovat eriarvoiset. Tieliikennelain 14 § 3 momentissa edellytetään kuitenkin, että ajoväylien eriarvoisuus on ilmeinen. Tällaista eriarvoisuutta ei kuitenkaan ole ko. alueella osoitettu. A katsoi, että vastapuolen vakuutuksesta tulisi korvata hänen omistamansa ajoneuvon vahingot.

Vakuutusyhtiö X totesi liikennevahinkolautakunnalle antamassaan vastineessa, että vahinkopaikalta otettujen valokuvien perusteella väylien eriarvoisuus on ilmeinen. B:n käyttämä selkeä ajoväylä johtaa paikoitusalueelta ulos ja A:n käyttämä väylä vain paikoitusruutuihin.

A:n ajoneuvolle liikennevakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö Y totesi omassa vastineessaan, että vahinko on saadun selvityksen perusteella aiheutunut A:n tuottamuksesta. Hän on saapuessaan pysäköintialueelta ruutujen välistä väylää jättänyt väistämättä samanaikaisesti ns. kokoojaväylää ajanutta B:n kuljettamaa henkilöautoa.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Liikennevakuutuslain 1 §:n 1 momentin mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko.

Liikennevakuutuslain 8 §:n 1 momentin mukaan milloin moottoriajoneuvon aiheuttama liikennevahinko on kohdistunut toiseen moottoriajoneuvoon, ei vahinkoa korvata ensiksi mainitun ajoneuvon vakuutuksesta, jollei vahinko ole aiheutunut sen omistajan, kuljettajan tai matkustajan tuottamuksesta tai siitä, että ajoneuvon kulku tai sijoitus oli liikennesääntöjen vastainen tahi että ajoneuvo oli puutteellisessa kunnossa.

Tieliikennelain 14 §:n 1 momentin mukaan risteystä lähestyessään kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta. Hänen on väistettävä samanaikaisesti muuta tietä oikealta lähestyvää ajoneuvoa. Lainkohdan 14 §:n 3 momentin mukaan kuljettajan on aina kuitenkin väistettävä muuta liikennettä, jos hän on tulossa tielle pihakadulta, pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta tai muulta vastaavalta alueelta taikka polulta, tilustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä tai moottorikelkkailureitiltä.

Lautakunta toteaa, että pysäköintialueella ajoväylien risteyksissä tapahtuvien liikennevahinkojen arvioinnissa lähtökohtana on tieliikennelain 14 §:n 1 momentin säännös, jonka mukaan kuljettajan on risteystä lähestyessään väistettävä risteystä samanaikaisesti oikealta lähestyvää ajoneuvoa. Kyseisestä pääsäännöstä voidaan poiketa vain silloin, kun pysäköintialueella olevien ajoväylien eriarvoisuus on siinä määrin ilmeinen, että väylien keskinäinen suhde voidaan rinnastaa tieliikennelain 14 §:n 3 momentissa tarkoitettuun tilanteeseen.

B:n vahinkoilmoituksen mukaan hän oli poistumassa autollaan Messukeskuksen paikoitusalueelta "pääväylää" pitkin, jolloin paikoitusruutualueelta poistuva auto oli törmännyt hänen kuljettamansa auton oikeaan lokasuojaan. A:n vahinkoilmoituksen mukaan hän oli ajanut pysäköintialueelta ajoväylälle, kun B:n ajoneuvo oli ajanut eteen vasemmalta. A:n mukaan alueella ei ollut mitään liikennemerkkejä ohjaamassa ajojärjestystä, joten B:n kuljettaman ajoneuvon olisi pitänyt väistää hänen kuljettamaansa ajoneuvoa.

Lautakunta katsoi asiassa esitettyjen valokuvien ja muun selvityksen perusteella, että A oli kuljettanut autoaan pitkin pysäköintiruutujen välistä ajoväylää. B oli kuljettanut autoaan pysäköintialueen sisällä olevalla ulos- ja sisäänajoväylällä.

Lautakunta katsoi, että kyseisellä pysäköintialueella olevien ajoväylien luonteessa ei ole ainakaan merkittävää eroa. Kyseellä olevalla pysäköintialueella ei ole kuvattu olevan väistämisvelvollisuutta koskevia liikennemerkkejä. Lautakunnan käytettävissä olleiden valokuvajäljennösten perusteella pysäköintiruudukoiden päihin on asetettu pysäköintiä ilmaisevat liikennemerkit (nrot 521 ja 521 a).

Lautakunta totesi, että ajoväyliä ei voida pitää tieliikennelain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla ilmeisen eriarvoisina yksin sen perusteella, että toinen ajoväylistä kulkee pysäköintiruutujen välissä, kun taas toiselta ajoväylältä ei ajeta pysäköintiruutuihin.

Lautakunta katsoi, että ajoväylät eivät ole kyseisessä tapauksessa olleet tieliikennelain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla ilmeisen eriarvoiset. Tämän vuoksi B oli ollut velvollinen väistämään ajoväylien risteyskohdassa oikealta tullutta A:n kuljettamaa henkilöautoa.

Lautakunta katsoi, että B oli aiheuttanut kyseisessä tapauksessa liikennevahingon yksin tuottamuksellaan laiminlyömällä väistää ajoväylien risteyskohtaan oikealta saapunutta A:n kuljettamaa henkilöautoa.

Lautakunta suositti, että vakuutusyhtiö X korvaisi A:n ajoneuvolle aiheutuneet vauriot B:n ajoneuvolle myönnetystä liikennevakuutuksesta.

Lautakunta oli yksimielinen.