Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Perhe-eläke. Elatuksen tarve

LV 06/714 lautakunnan istunto

A oli menehtynyt liikennevahingossa saami insa vammoihin. Kysymys lautakunnassa oli siitä, oliko A:n poika B isänsä kuoleman johdosta jäänyt vaille tarpeellista elatusta siten, että hänelle tulisi maksaa perhe-eläkettä.

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko.

Liikennevakuutuslain 6 §:n mukaan liikennevahingon korvaus määrätään noudattaen vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 - 5 §:n ja 7 luvun 3 §:n säännöksiä. Vahingonkorvauslain 5 luvun 4 §:n mukaan jos elatuksen tai elatusapuun oikeutettu jää tarpeellista elatusta vaille sen vuoksi, että elatusvelvollinen on saanut surmansa, on hänelle korvausvelvollisen varallisuus ja olosuhteet huomioon ottaen tuomittava vahingonkorvaukseksi, mitä hän tarvitsee, kunnes voi elättää itsenä.

B oli lukiolainen ja eikä hänellä ollut esitettyjen selvitysten perusteella ansiotuloja. Hän oli saanut perintönä isänsä kuoleman jälkeen omistukseensa osakkeita saaden niiden perusteella osinkotuloa v. 2002 noin 26 000 euroa, vuonna 2003 noin 32 000 euroa, vuonna 2004 noin 35 000 euroa ja vuonna 2005 noin 51 000 euroa.

Lautakunta katsoi ottaen huomioon isältään perimänsä osakkeet ja niistä vuosittain saamansa tuotto, ettei B ollut jäänyt tarpeellista elatusta vaille eikä hänellä näin ollen ollut oikeutta liikennevakuutuksesta maksettavaan perhe-eläkkeeseen.

Lautakunta oli yksimielinen