Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Familjepension. Behov av underhåll

LV 06/714 nämndens plenum

A hade omkommit i skador som han hade ådragit sig vid en trafikskada. Frågan i nämnden gällde huruvida A:s son B med anledning av faderns död hade blivit utan nödig försörjning på så sätt att familjepension borde betalas till honom.

Enligt 1 § i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts skada som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom från trafikförsäkringen.

Enligt 6 § i trafikförsäkringslagen bestäms ersättning för en trafikskada med tillämpning av 5 kap. 2-5 och 7 kap. 3 § i skadeståndslagen (412/1974). I 5 kap. 4 § i skadeståndslagen stadgas att om någon som är berättigad till underhåll eller underhållsbidrag blir utan nödig försörjning på grund av att den underhållsskyldige dödats, skall honom med beaktande av den skadeståndsskyldiges tillgångar och omständigheter tilldömas vad för honom erfordras till dess han själv kan försörja sig.

B var gymnasist, och enligt utredningen hade han inga förvärvsinkomster. Han hade vid faderns död ärvt aktier som år 2002 inbringade ca 26 000 euro i dividender, år 2003 ca 32 000 euro, år 2004 ca 35 000 euro och år 2005 ca 51 000 euro.

Nämnden ansåg med beaktande av de aktier som B hade ärvt av fadern och den årliga avkastningen av dem att B inte hade blivit utan nödig försörjning och att han därmed inte hade rätt till familjepension från trafikförsäkringen.

Nämnden var enig.