Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Liikenteeseen käyttäminen. LV 06/1761

Lautakunnan istunto

Henkilöautolla ajettiin huoltoaseman suljetun oven läpi sillä seurauksella, että huoltamon rakenteita ja sisustusta vaurioitui. Huoltamolta anastettiin omaisuutta, jonka jälkeen autolla poistuttiin paikalta.

Edellä mainitun auton liikennevakuutusyhtiö Y eväsi korvausvaatimukset katsoen että vahinko ei ollut aiheutunut auton liikenteeseen käyttämisestä. Vahinko oli aiheutettu tahallaan murtautumalla auton avulla huoltamoon sisään. Sellaisesta toiminnasta aiheutunut vahinko, jossa autoa käytetään liikenteellisesti vieraassa tarkoituksessa, ei ole sellainen moottoriajoneuvon liikenteellisen riskin toteutumisesta aiheutunut vahinko, jollainen korvataan liikennevakuutuksesta. Y viitasi ratkaisunsa tueksi korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuun KKO 1991:169.

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n 1 momentin mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko.

Lautakunta totesi lausunnossaan, että liikennevakuutuslaissa ei ole määritelty, mitä liikenteeseen käyttämisellä tarkoitetaan. Liikennevakuutusjärjestelmä on kuitenkin luotu kattamaan niin sanotun liikenteellisen riskin aiheuttamia vahinkotilanteita ja yleisesti on katsottu, että liikennevakuutuksesta voidaan korvata ainoastaan tämän riskin toteutumisen seurauksena aiheutuneet vahingot.

Myös tahallisesti moottoriajoneuvolla aiheutetut vahingot on voitu katsoa aiheutuneen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä, mikäli kyseessä ei ole ollut sellainen käyttötarkoitus, joka on kokonaan vieras moottoriajoneuvon käytölle liikenteessä. Sen sijaan moottoriajoneuvon käytöstä sille vieraassa tarkoituksessa aiheutuneiden vahinkojen on vakiintuneesti katsottu jäävän liikennevakuutuslain soveltamisalan ulkopuolelle.

Lautakunta totesi, että korkein oikeus katsoi ennakkopäätöksessään KKO:1991:169, että autohallissa säilytettävänä olleen kuorma-auton ajaminen ovien läpi ulos autohallista ei ollut moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämistä, koska autoa tahallaan käytettiin vieraassa tarkoituksessa eli autohallin ovien rikkomiseen. Tästä ennakkopäätöksestä ilmenevää periaatetta on sovellettu vakiintuneessa korvauskäytännössä. Ennakkopäätöksessä KKO:2003:3 korkein oikeus katsoi, että tilanne oli erilainen kun tahallisesti aiheutettu vahinko oli aiheutettu autoa yleisellä tiellä kuljetettaessa ja vahinko oli kohdistunut muihin tiellä liikkujiin ja katsoi vahingon aiheutetun auton liikenteeseen käyttämisestä.

Lautakunnalle esitetystä selvityksestä ilmeni, että puheena olevalla autolla ajettiin huoltoaseman etuovista sisälle sillä seurauksella, että huoltoaseman koneellinen etuovi, sisemmän tuulikaapin kaksi ikkunaa ja kuusi kappaletta hyllyjä hajosi, tuulikaapin seinä siirtyi ja sisäänkäynnin luona oleva pystypalkki vahingoittui osittain. Lisäksi huoltoasemalle jäi jälkiä autosta ja huoltoasemalla myynnissä ollutta omaisuutta hajosi. Huoltoaseman sisältä anastettiin tämän jälkeen olutta ja savukkeita, minkä jälkeen tekijät poistuivat paikalta ilmeisesti kyseisellä autolla.

Esitetyn selvityksen perusteella jäi jossain määrin epäselväksi onko autolla törmätty huoltoaseman oveen sillä nimenomaisella tarkoituksella, että on haluttu murtautua huoltoasemalle. Ottaen huomioon vahingon laatu sekä muu esitetty selvitys, lautakunta katsoi tämän olevan kuitenkin todennäköistä. Tähän tarkoitukseen käytettynä auton on katsottava rinnastuvan mihin tahansa muuhun murtovälineeseen.

Lautakunta katsoi, että moottoriajoneuvon tahallista käyttämistä murtovälineenä on pidettävä ajoneuvon käyttämisenä sille siinä määrin vieraassa tarkoituksessa, että tämän seurauksena aiheutunut vahinko ei ole aiheutunut ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä siitä huolimatta, että ajoneuvoa olisi käytetty liikenteeseen juuri ennen sen käyttämistä murtovälineenä ja välittömästi sen jälkeen.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoi, että se vahinko, joka on aiheutunut sen seurauksena, että autoa oli käytetty huoltoasemalle murtautumiseen, ei tule korvata auton liikennevakuutuksesta.

Lautakunta oli yksimielinen.