Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Korvattavuus. Liikennevakuutuslain 2 §:n 2 kohdan soveltaminen

LV 06/2227

Moottorityökone vaurioitti sillan kannatinpilaria. Vakuutusyhtiölle Y tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan työkoneella tasattiin maata, jolloin sen takapaino otti kiinni sillan kannatinpilariin. Vahinkoilmoitukseen liitetystä valokuvasta ilmenee, että vaurioitunut siltapilari sijaitsi siltatyömaalla.

Työkoneen vuokranneen yrittäjä X:n mukaan vahinko tapahtui, kun rakenteilla olevan huoltotien tukikerroksiin tarkoitettu karkea kivimurske purettiin kuorma-autosta kevyen liikenteen väylälle, josta se siirrettiin pyöräkuormaajalla edelleen levitettäväksi ja tasattavaksi. Murskeen siirtotyön yhteydessä kyseinen pyöräkuormaaja vaurioitti sillan kannatinpilaria. Vahinkohetkellä pyöräkuormaajan etäisyys yleisesti liikenteeseen käytetystä tiestä oli noin 12 metriä.

X katsoi, että työkonetta oli tässä tapauksessa käytetty tavaran eli kivimurskeen kuljetukseen kauhalla lopulliseen kohteeseen. X:n näkemyksen mukaan työkone ei ollut pelkästään tasaustyössä, vaan merkittävä osa työtehtävästä oli murskeen kuljetustyö, jonka yhteydessä vahinko tapahtui. X katsoi, että kuljetus- ja tasaustyön suorittaminen ei ole liikennevakuutuslain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla olennaisesti muuta kuin tavaran kuljetusta ja että säädöstä on korvausvastuuta rajoittavana tulkittava suppeasti. Näin ollen X katsoi, että kyseessä on liikennevahinko, joka tulee korvata pyöräkuormaajan liikennevakuutuksesta.

Y pyysi lautakunnan lausuntoa vahingon korvattavuudesta. Y katsoi, että tapahtumapaikkaa, siltatyömaa-aluetta oli pidettävä liikennevakuutuslain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettuna liikenneväylistä erillään olevana paikkana ja että lainkohdan soveltamista ei voida sulkea pois sillä perusteella, että alueella on esimerkiksi yksittäisiä työmaalla käytettäviä ajoneuvoja. Olennainen kysymys on se, voidaanko kyseessä olevaa tasaustyötä ja muita siihen rinnastettavia työsuorituksia yleensä pitää liikennevahinkoina kyseessä olevissa olosuhteissa. Y totesi, että käytännössä varsinaisia työvahinkoja sattuu yleisesti käytettäessä traktoreita tai moottorityökoneita tavanomaisesta liikenteestä poikkeavilla tavoilla erilaisiin rakennus-, nosto-, kaivu-, raivaus- ja tavaransiirtotehtäviin. Yleensä mainittuja tapahtumia ei Y:n mukaan pidetä liikennevakuutuslain tarkoittamalla tavalla tavaran kuljettamisena vaan oleellisesti muuna toimintana, ja kun mainittu työsuoritus tapahtuu muualla kuin tiealueella jää vahinko yleensä lain soveltamisalueen ulkopuolelle. Tässä tapauksessa vahinko oli Y:n käsityksen mukaan sattunut liikenneväylistä erillään olevassa paikassa työmaalla ja olennaisesti työvahinkoihin liittyvästä riskistä, joka ei ole liikennevakuutuksesta korvattava.

Lautakunnan lausunto

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko.

Liikennevakuutuslain 4 §:n nojalla liikennevahinko korvataan moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, vaikkakaan kukaan ei henkilökohtaisesti ole vahingonkorvausvelvollinen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen perusteella.

Liikennevakuutuslain 2 §:n 2 kohdan mukaan moottoriajoneuvo ei ole lain tarkoittamassa liikenteessä, kun sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään maatilatalouden työhön tai olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen.

Edellä mainitun lainkohdan tarkoituksena on rajoittaa tietyissä olosuhteissa tapahtuneiden, ajoneuvon liikenteeseen käyttämiselle vieraiden onnettomuustyyppien korvattavuutta. Rajoitusehtona tätä lainkohtaa on tulkittava suppeasti. Jotta tätä rajoitussäännöstä voitaisiin soveltaa, tulee molempien ehtojen täyttyä. Käyttöpaikka ja käyttötarkoitus on arvioitava erikseen. Ajoneuvoa tulee käyttää liikenneväylistä erillään olevassa paikassa ja käyttötarkoituksen tulee olla joko maatilatalouden työtä tai olennaisesti muuta kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamista.

Ottaen huomioon, että vahinko tapahtui esitetyn selvityksen perusteella siltatyömaa-alueella, jota ei ollut tarkoitettu yleiselle liikenteelle, lautakunta katsoi, että työkonetta käytettiin vahinkohetkellä liikennevakuutuslain 2 §:n 2 kohdan tarkoittamalla tavalla liikenneväylistä erillään olevassa paikassa.

Lautakunta totesi, että esitetyn selvityksen perusteella sillan vaurioitunut kannatinpilari sijaitsi alueella, jolla työkoneella oli tarkoitus tasata maata ja työkone suoritti sekä murskeen kuljetusta levitys- ja tasauspaikalle että levitystä ja tasausta. Arvioitaessa sitä, käytettiinkö työkonetta olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen ei tässä tapauksessa lautakunnan näkemyksen mukaan tämän vuoksi ole merkitystä sillä, suorittiko se vahinkohetkellä murskeen kuljetusta vai levitystä ja tasausta, vaan näitä toimintoja on tarkasteltava kokonaisuutena.

Lautakunnan näkemyksen mukaan työkonetta käytettiin vahinkohetkellä sellaiseen työsuoritukseen, jonka riskin aiheuttamia vahinkotilanteita ei ole tarkoitettu katettavaksi liikennevakuutuslailla. Ajoneuvoa on siten katsottava käytetyn olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin sellaiseen henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen, joita tarkoitetaan liikennevakuutuslain 2 §:n 2 kohdassa.

Edellä esitetyin perustein lautakunta katsoo, että nyt käsiteltävänä olevan vahingon korvaamiselle työkoneen liikennevakuutuksesta ei ole perusteita liikennevakuutuslain 2 §:n 2 kohdan perusteella.

Lautakunta oli yksimielinen.