Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Korvattavuus. Liikenteeseen käyttäminen. Kuorman purkaminen. LV 07/143

Vahinko oli tapahtunut, kun A oli irrottamassa perävaunua traktorista vetäen narulla auki perävaunun lukitusta jolloin hänen sormensa murtui.

Vakuutusyhtiö Y pyysi liikennevahinkolautakunnan lausuntoa. Y katsoi, että kyseessä oli liikennevakuutuslain 5 §:n 1 kohdan rajoitussäännöksen tarkoittama tilanne, jossa vahinko oli kohdistunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä tämän moottoriajoneuvon ollessa liikkumattomana ajoneuvon omistajaan, kuljettajaan tai muuhun henkilöön, joka suorittaa tässä tarkoitettua työtä. Näin ollen A:n henkilövahinko ei kuulunut korvattavaksi traktorin liikennevakuutuksesta.

A antoi vastineensa asiassa. Hän katsoi, että vahinko tuli korvata traktorin liikennevakuutuksesta. A kertoi muun muassa istuneensa traktorin sisällä vahingon tapahtuessa ja kätensä jääneen traktorin kopin turvapalkin ja traktorin ikkunan väliin.

Lautakunnan lausunto

Liikennevakuutuslain 1 §:n (279/1959) mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko korvataan ajoneuvoa varten annetusta liikennevakuutuksesta tämän lain mukaan.

Liikennevakuutuslain 2 §:ssä on lueteltu tapaukset, jolloin moottoriajoneuvo ei ole lain tarkoittamassa liikenteessä. Lainkohdan tarkoituksena on rajoittaa tietyissä olosuhteissa tapahtuneiden, ajoneuvon liikenteeseen käyttämiselle vieraiden onnettomuustyyppien korvattavuutta. Liikennevakuutuslain 2 §:ssä liikenteeseen käyttämisen piiristä ei ole rajattu ajoneuvon pysäköintiin tai liikkeelle lähtemiseen liittyviä riskejä. Vakiintuneessa liikennevahinkojen korvauskäytännössä on katsottu, että liikenteeseen käyttämisen riskit voivat toteutua myös silloin, kun ajoneuvo on liikkumattomana, jos aiottu toimenpide liittyy välittömästi ajoneuvon liikenteeseen saamiseen tai pysäköintiin.

Ottaen huomioon, että vahinko on esitetyn selvityksen perusteella aiheutunut metsätiellä, kun A oli irrottanut traktoriin kytketyn perävaunun, lautakunta katsoi vahingon aiheutuneen traktorin liikenteeseen käyttämisestä.

Liikennevakuutuslain 5 §:ssä säädetään vahingon kohdentumisen perusteella lain ulkopuolelle jäävä alue. Lain 5 §:n 1 kohdan nojalla vahinkoa ei korvata moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, kun se on kohdistunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä tämän moottoriajoneuvon ollessa liikkumattomana ajoneuvon omistajaan, kuljettajaan tai muuhun henkilöön, joka suorittaa tässä tarkoitettua työtä.

Jotta korvaus käsiteltävänä olevassa tapauksessa voitiin evätä edellä mainitun lainkohdan nojalla, oli traktoriin kytketty perävaunu voitava katsoa traktorin kuormaksi ja perävaunun irrottamista kuorman purkamiseksi.

Lautakunta katsoi, ettei ajoneuvoon kiinnitettyä perävaunua voida pitää ajoneuvon kuormana yksin sillä perusteella, että perävaunu ei tietyistä ominaisuuksistaan johtuen ole liikennevakuutuslain tarkoittama moottoriajoneuvo, vaan perävaunua oli käsiteltävänä olevassa tapauksessa pidettävä osana traktoria. Lautakunta katsoi siten, ettei kyseessä olevassa tapauksessa vahingon voitu katsoa aiheutuneen traktorin kuorman purkamisen kestäessä liikennevakuutuslain 5 §:n 1 kohdassa tarkoittamalla tavalla.

Koska käsiteltävänä olevan vahingon oli katsottava tapahtuneen traktorin liikenteeseen käyttämisestä eikä korvauksen epäämiselle ollut osoitettu liikennevakuutuslain mukaista perustetta, aiheutunut vahinko tulisi korvata traktorin liikennevakuutuksesta.

Lautakunta oli yksimielinen.