Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Korvattavuus. Liikenteeseen käyttäminen. Kuorman purkaminen. LV 07/303

A menehtyi, kun hän jäi puristuksiin traktorin ja täydessä maakuormassa olleen perävaunun väliin.

Vakuutusyhtiö Y pyysi liikennevahinkolautakunnan lausuntoa. Y katsoi, että kyseessä oli liikennevakuutuslain 5 §:n 1 kohdan rajoitussäännöksen tarkoittama tilanne, jossa vahinko oli kohdistunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä tämän moottoriajoneuvon ollessa liikkumattomana ajoneuvon omistajaan, kuljettajaan tai muuhun henkilöön, joka suorittaa tässä tarkoitettua työtä. Näin ollen A:n henkilövahinko ei kuulunut korvattavaksi traktorin liikennevakuutuksesta.

Lautakunnan lausunto

Liikennevakuutuslain 1 §:n (279/1959) mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko korvataan ajoneuvoa varten annetusta liikennevakuutuksesta tämän lain mukaan.

Esitetyn selvityksen perusteella lautakunta katsoi, että vahinko oli tapahtunut tilanteessa, jossa perävaunua oli kytketty traktoriin. A oli yrittänyt todennäköisesti traktorin konevoimaa käyttäen nostaa maassa ollutta perävaunun vetoaisaa traktorin nostovarsiin kiinnitettyjä kahleita käyttämällä. Kun vetoaisa oli noussut maasta, oli raskaassa maakuormassa ollut perävaunu lähtenyt liikkeelle kohti traktoria, jolloin ajoneuvojen välissä ollut A oli saanut surmansa.

Vakiintuneessa liikennevahinkojen korvauskäytännössä on katsottu, että liikenteeseen käyttämisen riskit voivat toteutua myös silloin, kun ajoneuvo on liikkumattomana, jos aiottu toimenpide liittyy välittömästi ajoneuvon liikenteeseen saamiseen tai pysäköintiin.

Lautakunta katsoi, että vahinko oli tapahtunut sellaisen toimen yhteydessä, joka on kiinteästi tähdännyt traktorin ja siihen kiinnitettävän perävaunun liikkeelle lähtemiseen. Näin ollen vahinko oli lautakunnan näkemyksen mukaan aiheutunut traktorin liikenteeseen käyttämisestä liikennevakuutuslain 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Liikennevakuutuslain 5 §:ssä säädetään vahingon kohdentumisen perusteella lain ulkopuolelle jäävä alue. Lain 5 §:n 1 kohdan nojalla vahinkoa ei korvata moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, kun se on kohdistunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä tämän moottoriajoneuvon ollessa liikkumattomana ajoneuvon omistajaan, kuljettajaan tai muuhun henkilöön, joka suorittaa tässä tarkoitettua työtä.

Lautakunta katsoi, että traktoriin kiinnitettävää perävaunua oli pidettävä sillä tavoin traktorin osana sitä traktoriin kytkettäessä, ettei sitä voida pitää traktorin kuormana. Lautakunta katsoi siten, ettei kyseessä olevassa tapauksessa vahingon voitu katsoa aiheutuneen traktorin kuormauksen tai muun työsuorituksen kestäessä liikennevakuutuslain 5 §:n 1 kohdassa tarkoittamalla tavalla.

Koska käsiteltävänä olevan vahingon oli katsottava tapahtuneen traktorin liikenteeseen käyttämisestä eikä korvauksen epäämiselle ollut osoitettu olevan liikennevakuutuslain mukaista perustetta, aiheutunut vahinko tulisi korvata traktorin liikennevakuutuksesta.

Lautakunta oli yksimielinen.